Powrót
Publikacje do pobrania

Publikacje wyników badań archeologicznych  

W zasobie tym udostępniamy publikacje wyników badań archeologicznych, które zostały wydane w ramach zadań dofinansowanych z programu „Ochrona zabytków archeologicznych”, finansowanego ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zasób jest podzielony według roku wydania i będzie sukcesywnie uzupełniany, w miarę gromadzenia wersji elektronicznych publikacji z lat ubiegłych, a także w miarę ukazywania się kolejnych.

Rok wydania: 2020

Rok wydania: 2019

 • Archeologia Bagicza. Kulturowe oblicza życia i śmierci
  nr zadania 3089/18
 • Atomowi Żołnierze Wolności. Archeologia magazynów broni jądrowej w Polsce
  nr zadania 2589/18
 • Ciepłe. Elitarna nekropola wczesnośredniowieczna na Pomorzu Wschodnim
  nr zadania 4630/18
 • Dubeczno, stanowisko 1 (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Materiały z badań archeologicznych 1986-1987
  nr zadania 3354/18
 • Dwa grody nad Wirynką. Dąbrówka, stanowiska 1 i 2, woj. wielkopolskie
  nr zadania 4332/18
 • Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach
  nr zadania 3203/18
 • Phenomenon of repetition. Deposits from Karmin / Karmin. Fenomen powtarzalności
  nr zadania 3469/18
 • Kopiec 4 i 8, Kosin 10 – stanowiska osadniczo-pracowniane kultury łużyckiej na terenie wychodni krzemieni świeciechowskiego oraz gościeradowskiego
  nr zadania 3356/18
 • Ludwinowo 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo 7. Neolithic settlement in Kuyavia
  nr zadania 3745/18
 • Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle analiz specjalistycznych / The origins of the Bronze Age in Warmia and Masuria revealed by scientific analyses
  nr zadania 4363/18
 • Sadłowo. Birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej na ziemi dobrzyńskiej wraz z materiałami pozostałych kultur archeologicznych
  nr zadania 3214/18
 • Samławki. Zespół cmentarzysk kurhanowych na Pojezierzu Mrągowskim
  nr zadania 4388/18
 • Skarb z Nowego Kramska. Analizy i konteksty
  nr zadania 3567/18
 • Żuławka 13, gm. Wyrzysk – pozostałości wielofazowego osadnictwa z epoki kamienia na terenie Wielkopolski
  nr zadania 3476/18
 • Późnośredniowieczny warsztat garncarski ze Smolnicy. Rekonstrukcja procesu wytwarzania naczyń (z aneksem Wyniki interdyscyplinarnych badań petrograficzno-geochemicznych średniowiecznych naczyń)
  nr zadania 386/19
 • Nekropola z późnej epoki brązu Wartosław – Biezdrowo – Zakrzewo
  nr zadania 387/19
 • Archeologia Stargardu tom IV. Wojna trzydziestoletnia: pożar miasta w dniu 7 października 1635 r.
  nr zadania 582/19
 • Szarbia, stanowisko 7, gm. Koniusza. Osady i cmentarzyska od okresu neolitu po okres wpływów rzymskich
  nr zadania 784/19
 • Archeologia Stargardu tom V,1. Badania kwartału IX: najstarsze ślady osadnictwa
  nr zadania 1874/19
 • Wilczyce stanowisko 10. Norma i precedens w rytuale pogrzebowym małopolskiej kultury ceramiki sznurowej
  nr zadania 2203/19
 • Wczesnośredniowieczny gród i osada w Przytoku, stan. 1 i 2. Wyniki badań archeologicznych i środowiskowych
  nr zadania 3467/19
 • Sośnia ,,Szwedzki Most”. Materiały krzemienne ze zbiorów Zygmunta Glogera
  nr zadania 3626/19
 • Stanowisko Biała 26, gm. Trzcianka, woj. Wielkopolskie. Studium przypadku
  nr zadania 3632/19
 • Kolonia Rychłocice stan. 1,woj. łódzkie. Cmentarzysko od epoki brązu po okres wędrówek ludów
  nr zadania 4194/19
 • Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I
  nr zadania 4203/19

Rok wydania: 2018

 • Broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne z Ostrowa Lednickiego, Giecza i Grzybowa
  nr zadania 4045/17
 • Bzura 1914-1915
  nr zadania 5818/17
 • Czarnówko, stan. 5. Osiem grobów okazałych – narodziny nowych elit w II wieku po Chr. w basenie morza Bałtyckiego
  nr zadania 2061/17
 • Fenomen miejsca. Nekropola kurhanowa z neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza w Guciowie, pow. zamojski
  nr zadania 3995/17
 • Krosno, stan. 1. Nekropola kultury wielbarskiej w obszaru starożytnego ujścia Wisły. Materiały z badań w latach 1980-2009
  nr zadania 2097/17
 • Mrowino, stanowisko 3. Późny nad środkową Wartą
  nr zadania 2132/17
 • Nieznana historia cmentarza z terenu Cytadeli Warszawskiej
  nr zadania 2478/17
 • Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach
  nr zadania 2904/17
 • Puławy-Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny
  nr zadania 4135/17
 • Radom-Wośniki stanowisko 2. Cmentarzysko kultury łużyckiej w regionie radomskim
  nr zadania 1435/17
 • Stanisławice, stan. 9 i 10, pow. bocheński. Osady z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych
  nr zadania 4049/17
 • Wielokulturowy obiekt warowny na Górze Zamkowej oraz gród cyplowy w Starym Dzierzgoniu. Studia i materiały
  nr zadania 2074/17
 • Zespół osadniczy z epoki kamienia – Rzucewo, gmina Puck, stanowisko 1
  nr zadania 4503/17
 • Cmentarzysko z epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski (t. 1 Katalog, t. 2 i 3 Tablice)
  nr zadania 3224/18
 • Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996-2000 na trasie gazociągu jamalskiego
  nr zadania 3222/18
 • Dobkowice, stanowiska 37 i 39, woj. podkarpackie. Osady kultury mierzanowickiej na Podgórzu Rzeszowskim
  nr zadania 3227/18
 • Domy i ich mieszkańcy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ulicy Świętojańskiej 6-7 w Gdańsku
  nr zadania 6758/18
 • Jatki mięsne w Gdańsku od XIV do XX wieku
  nr zadania 4325/18
 • Kuczbork-Osada. Nekropola z pogranicza starożytnych światów
  nr zadania 3205/18
 • Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą
  nr zadania 3558/18
 • Przeszłość wpisana w kamień. Obrzędowe i siedliskowe formy użytkowania stanowisk 9 i 10 w Grabkowie na Kujawach
  nr zadania 3208/18
 • Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 14-15 w Witowie, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)
  nr zadania 4296/18
 • Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu
  nr zadania 3472/18
 • Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Fragment odcinka północnego. Wyniki badań archeologicznych
  nr zadania 2588/18
 • Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja-Ziemięckiego w Latopisowym Pleśnisku (Podhorce na Ukrainie)
  nr zadania 4288/18

Rok wydania: 2017

 • Archeologia Dawnej Warszawy tom 4 Między miastem a dworem. Badania Archeologiczne Placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977-1983 (część 1 i 2)
  nr zadania 723/16
 • Dzwonowo. Średniowieczne zaginione miasto tom 1 Środowisko naturalne, zarys dziejów, badania nieinwazyjne
  nr zadania 3891/16
 • Grądy-Woniecko. Ostatni łowcy-zbieracze znad środkowej Narwi
  nr zadania 3222/16
 • Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013-2016
  nr zadania 4699/16
 • Grodzisko i Zamek w Czudcu na terenie dawnej Ziemi sandomierskiej w świetle badań archeologicznych w latach 2001-2010
  nr zadania 3307/16
 • Lutomiersk-Wrząca stanowisko 1, gmina Lutomiersk, Mastki stanowisko 2, gmina Chąśno województwo łódzkie, cmentarzyska z epoki brązu łużyckich pól popielnicowych z Polski środkowej
  nr zadania 2716/16
 • Megalityczny Grobowiec Kultury Amfor Kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący Świadek Kultu Przodków z epoki kamienia
  nr zadania 728/16
 • Nowożytne Ossuaria z klasztoru Dominikańskiego w Gdańsku. Wyniki badań interdyscyplinarnych
  nr zadania 4695/16
 • Ośrodek starożytnego brązownictwa pomorskiego we wczesnej epoce żelaza w Juszkowie, gmina Pruszcz Gdański
  nr zadania 4692/16
 • Siemiechów stan. 2, woj. łódzkie. Cmentarzysko i osada kultury przeworskiej
  nr zadania 2725/16
 • V Sprawozdanie biskupińskie (zawartość: Opracowanie zabudowy grodu kultury łużyckiej na stanowisku 4 w Biskupinie. Badania przedwojenne)
  nr zadania 715/16
 • Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1) część 1 i 2
  nr zadania 2726/16
 • Wielokulturowe cmentarzysko w Skołoszowie, stanowisko 7 pow. Jarosławski w kontekście osadnictwa z neolitu i wczesnej epoki brązu we wschodniej części Podgórza Rzeszowskiego
  nr zadania 1788/16
 • Wielokulturowe stanowisko 3 w Czerniczynie w świetle badań archeologicznych w latach 1981-1985
  nr zadania 3210/16
 • Archeologia Stargardu tom III. Badania na Rynku Staromiejskim
  nr zadania 1771/17
 • Badania Archeologiczne dziedzińca Arsenału Królewskiego oraz zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie
  nr zadania 2124/17
 • Grabkowo gm. Kowal stanowiska 7 i 8, źródła archeologiczne do studiów nad okresem przedrzymskim na nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej
  nr zadania 2638/17
 • Janów Pomorski, Stan. 1 Struktura i zabudowa strefy portowej. Wyniki badań archeologicznych w latach 1982-1991 tom III:1
  nr zadania 3496/17
 • Kokotów, stanowisko 19, gm. Wieliczka. Od wczesnej epoki brązu po schyłek okresu rzymskiego
  nr zadania 3986/17
 • Między Jutlandią a Sambią. Truso w kontekście badań południowo-zachodniej strefy basenu Morza Bałtyckiego w okresie wikińskim. Tom III:2
  nr zadania 3496/17
 • Nadziejewo. Cmentarzysko ciałopalne z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w środkowej Wielkopolsce
  nr zadania 2644/17
 • Staromiejski Kościół Farny pw. Najświętszej Maryi Panny w Kostrzynie nad Odrą. Studia archeologiczno-architektoniczne
  nr zadania 4092/17
 • Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat
  nr zadania 1279/17
 • Wielokulturowe stanowisko nr 1 w Zamiechowie, powiat jarosławski
  nr zadania 2436/17
 • Wleński mikroregion osadniczy w X-XVIII wieku. Przemiany Krajobrazu Kulturowego
  nr zadania 3540/17

Rok wydania: 2016

 • Archeologia Stargardu tom II. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. (2 części)
  nr zadania 1650/15
 • Grodzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu, woj. wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych
  nr zadania 1642/15
 • Nieszawa Kolonia stanowisko 5, powiat Opole Lubelskie. Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego
  nr zadania 4502/15
 • Nummus Bonum Fragile Est. Groby z monetami wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach
  nr zadania 4455/15
 • Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do Bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie
  nr zadania 4554/15
 • Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski. Katalog Stanowisk (badania 2011-2015)
  nr zadania 7398/15
 • Starożytne miejsce ofiarne w dawnym jeziorze Nidajno na Mazurach. Wyniki badań laboratoryjnych wybranych zabytków
  nr zadania 3324/15
 • Starożytne miejsce ofiarne w jeziorze w Lubanowie (d. Herrn-See) na Pomorzu Zachodnim
  nr zadania 3324/15
 • Wielokulturowe stanowisko I w miejscowości Izdebno kościelne gmina Grodzisk Mazowiecki
  nr zadania 3055/15
 • Wielokulturowy kompleks osadniczy ze stanowiska Kwiatków 11/20 Strefy A1 i A2
  nr zadania 3287/15
 • Wieża Książęca w Siedlęcinie w świetle dotychczasowych badań
  nr zadania 5154/15
 • Biały Potok. Materiały z badań Józefa Kostrzewskiego na Podolu
  nr zadania 667/16
 • Boratyn, pow. jarosławski, stan. 17. Materiały z osad kultury mierzanowickiej i grupy tarnobrzeskiej oraz z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego
  nr zadania 2698/16
 • Cmentarzysko tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Grzęsce, pow. Przeworski
  nr zadania 3316/16
 • Metalurdzy znad Kaczawy. Cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu odkryte w Legnicy przy ul. Spokojnej
  nr zadania 3255/16
 • Osadnictwo społeczności neolitycznych na stanowisku 2 w Janowicach, woj. kujawsko-pomorskie
  nr zadania 2148/16
 • Osadnictwo wielokulturowe w Napachaniu, stan. 59, gm. Rokietnica, pow. poznański, woj. wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych
  nr zadania 701/16
 • Porcelana dalekowschodnia z badań archeologicznych na Starym Mieście w Elblągu
  nr zadania 665/16
 • Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w Starym Rypinie
  nr zadania 2747/16
 • Robert Liebig – archeolog amator z Wielkopolski
  nr zadania 2132/16
 • Rogowo gmina Lubicz, województwo kujawsko-pomorskie, stanowisko 23. Osada kultury wielbarskiej (2 tomy)
  nr zadania 3349/16
 • Stanowiska 24, 25 i 27 w Mirocinie, gm. Przeworsk. Część 1. Osadnictwo późnopolgarskie i kultury pucharów lejkowatych
  nr zadania 2701/16
 • Szczepidło. Osada metalurgów kultury mogiłowej nad Wartą
  nr zadania 2154/16
 • Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A1)
  nr zadania 2727/16
 • Zespół Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku. Studium archeologiczne
  nr zadania 2688/16

Rok wydania: 2015

 • Badania archeologiczne na Reducie Ordona. Tomy I-II
  nr zadania 989/14
 • Czarnówko, stan. 5. Cmentarzyska z późnej starożytności na Pomorzu część 1
  nr zadania 984/14
 • Dzieje zamku w Pucku
  nr zadania 3015/14
 • Horodysko od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. Badania 2004-2005
  nr zadania 3770/14
 • Karczyn/Witowy stan. 21/22 Birytualne Cmentarzysko Kultury Przeworskiej z Kujaw
  nr zadania 3807/14
 • Kopydłowo stanowisko 6. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski
  nr zadania 3803/14
 • Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu (3 tomy)
  nr zadania 3776/14
 • Puck. Archeologia o narodzinach miasta
  nr zadania 3015/14
 • Rynek miasta lokacyjnego w Pucku w świetle badań archeologicznych
  nr zadania 3015/14
 • Trzy światy średniowiecza
  nr zadania 2739/14
 • Węgry. Zespół osadniczy na pograniczu pomorsko-pruskim w XI-XII w.
  nr zadania 3011/14
 • Cieszacin Wielki, stan. 41, Pawłosiów, stan. 55 i  Jankowice, stan. 9. Kompleks osad z epoki neolitu i wczesnej epoki brązu
  nr zadania 4513/15
 • Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Kokotowie (stanowisko 19), gm. Wieliczka
  nr zadania 3526/15
 • Dolice. Cmentarzyska kurhanowe z późnej epoki brązu na Pomorzu Zachodnim
  nr zadania 2679/15
 • Dubielewo gm. Brześć Kujawski Stanowisko 8. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1 w woj. kujawsko-pomorskim
  nr zadania 5139/15
 • Gdańsk Twierdza Wisłoujście. Badania archeologiczno-architektoniczne w latach 2013-2014
  nr zadania 3530/15
 • Kosewo. Archiwalne cmentarzysko z okresu wędrówek ludów Kossewen III. Badania w roku 2014
  nr zadania 3538/15
 • Linowo stanowisko 6. Birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej z północno-wschodniej ziemi chełmińskiej
  nr zadania 1900/15
 • Modlnica, stan. 5. Od późnej epoki brązu po czasy średniowiecza
  nr zadania 1648/15
 • Obiekty obrzędowe Pucharów dzwonowatych z Supraśla. Złożenie darów – przejęcie terenu czy integracja kulturowa?/ Ritual features of Bell Beakers in Supraśl. The offering – taking possession of the land or cultural integration?
  nr zadania 3536/15
 • Od epoki brązu do czasów nowożytnych. Wybrane odkrycia i znaleziska
  nr zadania 1647/15
 • Opatów Fpl.1 Ein Grabelfeld der Przeworsk-Kultur im nordwestlichen Kleinpolen. Naturwissenschaftliche Analysen
  nr zadania 3056/15
 • Opatów, stan. 1. Cmentarzysko kultury przeworskiej w północno-zachodniej Małopolsce. Analizy specjalistycznie
  nr zadania 3056/15
 • Osady z epoki kamienia oraz wczesnej epoki brązu na stanowiskach 9 i 10 w Stanisławicach, pow. bocheński
  nr zadania 1490/15
 • Pliszczyn, stanowisko 9. Eneolityczny kompleks osadniczy na Lubelszczyźnie/ Pliszczyn, site 9. Eneolitic settlement complex in the Lublin Region
  nr zadania 4521/15
 • Szadek. Cmentarzysko z przełomu epok brązu i żelaza w południowo-wschodniej Wielkopolsce
  nr zadania 4433/15
 • Średniowieczna studnia Klasztoru Bernardynów w Jaworze. Badania interdyscyplinarne
  nr zadania 4477/15
 • Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1, 2 w Zgórzu, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)
  nr zadania 5344/15
 • W poszukiwaniu zaginionego miasta: 15 lat badań średniowiecznej lokalizacji Nieszawy
  nr zadania 4531/15
 • Wczesnośredniowieczny Gród w Połupinie, stan. 2. Nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych
  nr zadania 5156/15
 • Wielofazowe osady kultury mierzanowickiej w Targowisku i Zakrzowcu w Pogórzu Wielickim
  nr zadania 3528/15
 • Wrocławskie Studia Wczesnośredniowieczne tom I. Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Badania przy ul. Św. Idziego
  nr zadania 4447/15
 • Zamiechów, stan. 18 – wielokulturowe stanowisko na Przedgórzu Rzeszowskim
  nr zadania 4514/15

 

Rok wydania: 2014

 • Klementowice – obozowisko ze schyłku epoki lodowej we wschodniej Polsce
  nr zadania 2498/13
 • Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy
  nr zadania 1879/13
 • The Copper Ship, A Medieval shipwreck and its cargo, Miedziowiec, Wrak średniowiecznego statku i jego ładunek
  nr zadania 1444/13
 • Zwięczyca 3, Eine badenkeramische Siedlung am Wisłok
  nr zadania 944/13
 • Archeologia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
  nr zadania 3830/14
 • Dąb wczesno-średniowieczny – zapis poznania
  nr zadania 1000/14
 • Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w Targowisku, stan. 10-12, pow. Wielicki
  nr zadania 983/14
 • Kontakty Pojezierza Mazurskiego ze wschodnią strefą Bałtyku w okresie wpływów rzymskich na przykładzie szpil
  nr zadania 2780/14
 • Kontekstualizacja skarbu z Vettersfelde/ Witaszkowa: badania archeologiczne na st. 2 w Kozowie z Ziemi Lubuskiej
  nr zadania 4980/14
 • Kowal 14. Miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych
  nr zadania 3784/14
 • Łężany – cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów na Pojezierzu Mrągowskim. Badania w sezonie 2013
  nr zadania 4239/14
 • Obozowiska. Osady. Wsie. Wrocław-Widawa 17
  nr zadania 4957/14
 • Okruch złota w popiele ogniska… Starożytne nekropole w Czarnówku i ich tajemnice
  nr zadania 984/14
 • Rzeszów, stanowisko 117 – osada wielokulturowa
  nr zadania 4053/14
 • Starosiedle w Ziemi Lubuskiej: osadnictwo starożytne i wczesnośredniowieczne
  nr zadania 2905/14
 • Średniowieczne cmentarzysko w Czarnej Wielkiej Tom II (badania 1951-1978)
  nr zadania 2911/14
 • Wczesnośredniowieczny „skarb hutnika” z Dąbrowy Górniczej – Łośnia
  nr zadania 3829/14
 • Wyniki badań na wielokulturowym stanowisku 4 w Łysokaniach, gm. Kłaj, pow. wielicki
  nr zadania 3327/14
 • Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie. Studia i materiały
  nr zadania 3789/14

Rok wydania: 2013

 • Archeologia dawnej Warszawy t. 2 i 3
  nr zadania 1739/12
 • Bezławki – ocalić od zniszczenia. Wyniki prac interdyscyplinarnych prowadzonych w latach 2008-2011
  nr zadania 1412/12
 • Gulin-Młyn stanowisko 1. Cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej w regionie radomskim
  nr zadania 183/12
 • Koszyce stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu
  nr zadania 725/12
 • Monety i biżuteria z Ostrowa Lednickiego i okolicy
  nr zadania 1850/12
 • Sutiejsk. Gród pogranicza polsko-ruskiego w X-XIII wieku. Studium interdyscyplinarne
  nr zadania 1711/12
 • Średniowieczne skarby srebrne z Pojezierza Iławskiego w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur
  nr zadania 2649/12
 • Topory średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza
  nr zadania 1861/12
 • Wielokulturowe cmentarzysko w Nowym Targu, stan. 6, gm. Stary Targ
  nr zadania 1772/12
 • Wytwórczość skórzana w późnośredniowiecznej Dzielnicy Chyżyńskiej w Szczecinie
  nr zadania 872/12
 • Zakrzewska Osada. Cmentarzyska kultury pomorskiej i wielbarskiej na Pojezierzu Krajeńskim
  nr zadania 1424/12
 • Założenie rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie
  nr zadania 2561/12
 • Bilcze Złote. Materiały kultury trypolskiej ze stanowisk Werteba i Ogród
  nr zadania 932/13
 • Bodzia, stan. 6, Witoldowo, stan. 1, Śliwkowo, stan. 4. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1 w woj. kujawsko-pomorskim
  nr zadania 1874/13
 • Cmentarz ewangelicki przy ul. Młynowej w Białymstoku
  nr zadania 1442/13
 • Cmentarzyska Społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej
  nr zadania 1886/13
 • Grodzisko z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza w Grodzisku. Studia i materiały
  nr zadania 916/13
 • Gronowo. Cmentarzysko kultury wielbarskiej na Pomorzu Zachodnim
  nr zadania 878/13
 • Myszęcin stanowisko 19, województwo lubuskie. Od młodszej epoki kamienia po XX wiek
  nr zadania 1805/13
 • Obwodnica Sulechowa (woj. lubuskie) Tom 1. Badania archeologiczne na stanowiskach 10, 25, 26, 27, 28.
  nr zadania 1793/13
 • Osady neolityczne w Stryczowicach, woj. świętokrzyskie
  nr zadania 870/13
 • Przedmioty z poroża i kości z Janowa Pomorskiego
  nr zadania 886/13
 • Skarb średniowieczny z Głogowa. Analizy specjalistyczne i konserwacja wybranych zabytków
  nr zadania 940/13
 • Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część I. Kultura malicka i kultura mierzanowicka
  nr zadania 1883/13
 • Średniowieczne cmentarzysko w Czarnej Wielkiej, stan. 1, woj. podlaskie (badania 1951-1978) tom I
  nr zadania 1643/13
 • Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni. Wyniki badań archeologicznych
  nr zadania 857/13
 • Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra. Studia interdyscyplinarne
  nr zadania 1810/13
 • Węgrowo stan. 11. Cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy wędrówek ludów na Ziemi Chełmińskiej
  nr zadania 861/13
 • Wicina. Badania archeologiczne w latach 2008-2012 oraz skarb przedmiotów pochodzących z Wiciny
  nr zadania 1789/13
 • Zabytki archeologiczne ze zbiorów inż. Stanisława Pijanowskiego z Głuchej Puszczy
  nr zadania 1754/13
 • Żelazne elementy broni drzewcowej z kolekcji wschodniopruskich w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  nr zadania 1775/13

Rok wydania: 2012

 • Kotlina Kolska w świetle cmentarzysk z neolitu i epoki brązu z Nagórek Grabowskich, Teofilek i Byszewa
  nr zadania 2340/11
 • Lutomiersk-Koziówki stanowisko 3 a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny
  nr zadania 1080/11
 • Megality Pomorza Zachodniego. Na tropie budowniczych tajemniczych grobowców z epoki kamienia
  nr zadania 2359/11
 • Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu
  nr zadania 1535/11
 • Archeologia Stargardu tom I. Badania zachodniej części kwartału V
  nr zadania 752/12
 • Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008
  nr zadania 187/12
 • Kłyżów, stan. 2 i Mokrzyszów, stan. 2 – cmentarzyska ciałopalne z wczesnej epoki żelaza
  nr zadania 868/12
 • Las Borek w Chełmie. Zapomniane miejsce zbrodni hitlerowskich. Wyniki badań archeologicznych i historycznych w miejscu kaźni
  nr zadania 1863/12
 • Nowożytny cmentarz przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (1621-1670)
  nr zadania 1600/12
 • Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie. Badania 1964-1968
  nr zadania 200/12
 • Wyniki analiz specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych z gnieźnieńskiego zespołu osadniczego
  nr zadania 2658/12

Rok wydania: 2011

 • Archeologia doliny polsko-ukraińskiej rzeki Warężanka
  nr zadania 2791/11
 • Katalog zabytków metalowych Wicina
  nr zadania 2371/11
 • Nowiniec, stan. 2. Wczesnośredniowieczne grodzisko na pograniczu śląsko-łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych
  nr zadania 2376/11
 • Opatów st. 1. Cmentarzysko kultury przeworskiej w północno-zachodniej Małopolsce
  nr zadania 811/11
 • Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski
  nr zadania 2364/11
 • Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej
  nr zadania 603/11
 • Weklice. Cmentarzysko kultury wielbarskiej we wschodniej części delty Wisły. Badania 1984-2004
  nr zadania 812/12

Rok wydania: 2008

 • Ciebłowice Duże. Cmentarzysko kultury przeworskiej na południowo-zachodnim Mazowszu
  nr zadania 14500/07
 • Święck. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy na północno-wschodnim Mazowszu
  nr zadania 14506/07
 • Wrak statku General Carleton, 1785 (The General Carleton Shipwreck, 1785)
  nr zadania 10033/07
 • Archeologia Miasta Poznania. Stan badań i materiały. T. 1
  nr zadania 755/08
 • Archeologia zamku w Janowcu. Dzieje budowli w świetle badań archeologicznych z lat 1976-2001
  nr zadania 11014/08
 • Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Gostkowie
  nr zadania 11017/08
 • Gromnik. Z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu
  nr zadania 11216/08
 • Kultura oksywska na ziemi chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych
  nr zadania 158/08
 • Młodszy okres przedrzymski na Mazowszu i zachodnim Podlasiu. Zarys kulturowo-chronologiczny
  nr zadania 10184/08
 • Pradziejowe i wczesnośredniowieczne materiały z Obniżenia Dubienki
  nr zadania 11019/08
 • The Turbulent Epoch. Źródła do okresu rzymskiego i wędrówek ludów.
  nr zadania 11017/08

Rok wydania: 2007

 • Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim. Eksperymenty 2003-2006
  nr zadania 10346/07
 • Inwentarz monet antycznych na Mazowszu i Podlasiu
  nr zadania 14476/07
 • Inwentarz monet antycznych na Pomorzu
  nr zadania 4111/07
 • Inwentarz monet antycznych na Śląsku
  nr zadania 14476/07
 • Kultura bogaczewska w 20 lat później.
  nr zadania 10010/07

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content