Zasoby 

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest kontynuatorem działalności Ośrodka Dokumentacji Zabytków, Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego oraz Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków i ich poprzedników. W swoim zasobie posiada różnorodne materiały archiwalne, w tym dokumentację ewidencyjną, spuścizny, a także dokumentacje po Przedsiębiorstwie Państwowym Pracowni Konserwacji Zabytków. Zbiory przechowywane są w siedzibie w Warszawie oraz niektórych placówkach terenowych NID. 

Zasady udostępniania zasobu analogowego
 1. Zbiory udostępniane są zgodnie z Regulaminem udostępniania.
 2. Zbiory udostępniane są wyłącznie na miejscu.
 3. Zbiory udostępniane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo.
 4. Zbiory udostępniane są nieodpłatnie.
 5. Udostępniane są tylko materiały w dobrym stanie konserwatorskim.
 6. Udostępnianie odbywa się na podstawie wypełnionego Wniosku o udostępnienie i wykorzystanie materiałów archiwalnych NID.
 7. Zamówienie usług odbywa się na podstawie Formularza zamówienia usług fotograficznych w NID.
 8. Dodatkowe usługi kopiowania i wykonywania skanów w dobrej rozdzielczości dla wybranej przez kwerendzistę dokumentacji archiwalnej objęte są cennikiem.
 9. W przypadku dokumentacji archeologicznej przed planowaną wizytą należy sprawdzić numery wnioskowanych obszarów AZP oraz wysłać drogą elektroniczną wypełniony wniosek z poszukiwanymi stanowiskami. Siatka AZP dostępna jest na portalu mapowym NID mapy.zabytek.gov.pl/nid w zakładce: Zabytki archeologiczne. Warstwa Archeologiczne Zdjęcie Polski domyślnie dostępna jest na poziomie gminy. Po kliknięciu na strzałkę, która wyświetla się na prawo od nazwy warstwy po najechaniu na nią kursorem, można  zmieniać przedziały skalowe. Siatka udostępniana jest także w postaci usługi sieciowej WMS.

Zasoby – kontakt

Do pobrania:

Regulamin udostępniania zasobu archiwalnego

Wniosek o udostępnienie i wykorzystanie materiałów archiwalnych

Cennik

Zasady udostępniania zasobu cyfrowego

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest administratorem bazy danych geoprzestrzennych form ochrony zabytków, która na chwilę obecną obejmuje dane o następujących rodzajach zabytków:

 • zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków
 • zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków
 • zabytki nieruchome ujęte w krajowej ewidencji zabytków
 • zabytki archeologiczne ujęte w krajowej ewidencji zabytków
 • Pomniki Historii
 • obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Dane wektorowe z rejestru publicznego udostępniane są na wniosek nieodpłatnie na podstawie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010) :

Podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.

 1. Warunkiem nieodpłatnego udostępnienia danych zgromadzonych w wymienionym powyżej rejestrze jest spełnianie warunków określonych w  art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 346), podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań”.

W świetle art. 15 ust. 1 ww. ustawy powierzenie zadania publicznego musi być wyraźne, nie może być domniemane. Natomiast wykonywanie na podstawie umowy cywilnoprawnej czynności, które nawet wiążą się z zadaniem publicznym, nie przenosi samo przez się tego zadania i nie czyni podmiotu wykonującego takie czynności podmiotem realizującym zadanie publiczne. Wniosek pod kątem formalnym powinien być wystawiony przez Instytucję realizującą zadanie publiczne i ew. podpisany przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do występowania o dane w jej imieniu (pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku).

 1. Wniosek powinien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz.1692).

We wniosku należy wskazać realizowane zadanie publiczne i przepisy stanowiące podstawę działalności, zasób oraz zasięg niezbędny do realizacji zadania publicznego. Konieczne jest wskazanie okresu udostępnienia danych, tj. wyznaczenie daty końcowej udostępnienia danych;

Jeżeli dane mają być przekazane na adres poczty elektronicznej lub serwer należy to zapisać we wniosku.

 1. Dane wektorowe udostępniane są w formacie SHP w układzie PUWG 1992.

Kontakt: Dział Danych Cyfrowych

Do pobrania:

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (RTF)

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (PDF)

 

Cennik

I. Usługi fotograficzne
Reprodukcja cyfrowa z nośnikiem optycznym:
studenci – 10 zł
pozostali – 20 zł

II. Usługi kserograficzne
Z materiałów wydanych drukiem:

 • format A4 jednostronne – 1 zł
 • format A4 dwustronnie – 1,50 zł
 • format A3 jednostronnie – 2 zł
 • format A3 dwustronnie – 3 zł

Z materiałów archiwalnych:

 • format A4 jednostronne – 3 zł
 • format A4 dwustronnie – 5 zł
 • format A3 jednostronnie – 6 zł
 • format A3 dwustronnie – 10 zł

III. Usługi skanowania
Z materiałów archiwalnych:

 • format A4 – 20 zł
 • format A3 – 30 zł
 • format A2 – 40 zł
 • format A1 – 50 zł
 • format A0 – 60 zł

Z materiałów wydanych drukiem:

 • Format A4 – 10 zł
 • Format A3 – 20 zł

Z negatywu lub pozytywu z materiału: archiwalnego, bądź wydanego drukiem

 • Rozdzielczość do 300 DPI – 20 zł
 • Rozdzielczość od 600 DPI – 25 zł
 • Rozdzielczość powyżej 1200 DPI – 30 zł

IV. Poszukiwania tematyczne
w zasobie archiwalnym:

 • pracownicy naukowi, studenci, instytucje państwowe, samorządowe, organizacje społeczne – 35 zł/1h
 • pozostali – 70 zł/1h

w bazach danych:

 • pracownicy naukowi, studenci, instytucje państwowe, samorządowe, organizacje społeczne – 30 zł/1h
 • pozostali – 60 zł/1h

V. Prawa do publikacji

 • publikacja jednorazowa, bez względu na rodzaj materiału: archiwalnego bądź wydanego drukiem – 50 zł

Usługi dodatkowe 

 • w przypadku usługi ekspresowej jest pobierana dodatkowa opłata w wysokości 50 % wartości usługi podstawowej,
 • istnieje możliwość świadczenia innych usług, które mogą zostać zrealizowane na mocy indywidualnej umowy z Dyrekcją Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
 • opłaty podane są w kwotach brutto.

Do pobrania:Cennik

Standardy i opracowania

Biblioteka

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content