Powrót
Praca

Pracownik do Zespołu ds. upowszechniania wiedzy w Dziale Kształcenia o Dziedzictwie

Zakres zadań na stanowisku:
 • realizowanie strategii działań edukacyjnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 • koordynowanie i promocja projektów edukacyjnych realizowanych przez Instytut
 • opracowywanie i zarządzanie budżetem prowadzonych projektów
 • negocjowanie i przygotowywanie umów i porozumień
 • przygotowywanie wydarzeń organizowanych w trakcie realizacji zadań edukacyjnych: konferencji prasowych, inauguracji
 • obsługa strony internetowej adresowanej do samorządów gminnych z tematyki zarządzania dziedzictwem: samorzad.nid.pl

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowana specjalność: historia sztuki, archeologia, zarządzanie dziedzictwem, studia kulturoznawcze
 • doświadczenie w pracy w sektorze kultury i ochrony zabytków
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami edukacyjno–społecznymi (strategia, budżet, zamówienia publiczne, sprawozdania)
 • praktyczna znajomość Prawa Zamówień Publicznych – przygotowywanie OPZ realizowanych projektów
 • techniczna, merytoryczna i redakcyjna obsługa branżowych stron internetowych
 • bardzo dobry poziom komunikacji w mowie i piśmie w języku polskim
 • znajomość problematyki ochrony zabytków oraz zasobów dziedzictwa kulturowego
 • dobra organizacja i umiejętność planowania pracy własnej
 • twórcze myślenie, własna inicjatywa i kreatywność, samodzielność, zaangażowanie

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, siedziba NID

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny – w tytule pliku prosimy zawrzeć imię i nazwisko

Termin składania dokumentów: do 13 grudnia 2021 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl, podając w tytule maila: „rekrutacja Zespół ds. upowszechniania wiedzy”

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
8. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Koordynator zadań w zakresie informacji i promocji produktów Projektu

W związku z realizacją Projektu pn.: „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” (nr: POPC.02.03.02-00-0017/18) współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator zadań w zakresie informacji i promocji produktów Projektu

Zakres zadań na stanowisku:

 • współudział w tworzeniu oraz realizacja strategii promocji Projektu,
 • uszczegółowienie planu promocji,
 • prowadzenie działań promocyjnych w mediach tradycyjnych i elektronicznych (m.in. publikowanie artykułów oraz wpisów w mediach społecznościowych),
 • monitorowanie efektów działań promocyjnych,
 • organizacja konferencji w formule online podsumowującej Projekt,
 • przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na usługi w zakresie opracowania analogowych oraz cyfrowych materiałów promocyjnych (w tym znaków graficznych oraz filmu reklamowego),
 • przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na kampanię promocyjną w Internecie,
 • koordynacja zamówień na usługi promocyjne w ramach projektu,
 • współpraca z dostawcami usług i materiałów promocyjnych,
 • dystrybucja materiałów promocyjnych wśród partnerów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • znajomości rynku mediów cyfrowych oraz stosowanych narzędzi i metod promocyjnych,
 • doświadczenia w realizacji zadań promocyjnych, reklamowych, upowszechniających wiedzę, popularyzujących zasoby cyfrowe, przygotowaniu eventów,
 • doświadczenia w zarządzaniu/koordynowaniu projektami promocyjnymi,
 • doświadczenie w opracowywaniu i realizacji strategii komunikacji
 • znajomości podstawowych przepisów w zakresie publikacji treści promocyjnych, metod dystrybucji informacji itp,
 • odpowiedzialności i zaangażowania w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • kreatywności, samodzielności i dokładności w wykonywaniu zadań,
 • wysokiego poziomu komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole,
 • biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (m.in. pakietem narzędzi typu Office, oprogramowaniem związanym z obsługą mediów społecznościowych, narzędziami do masowej wysyłki wiadomości e-mail, CRM, CMS).

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość oraz doświadczenie w stosowaniu Prawa Zamówień Publicznych,
 • udział w realizacji zadań promocyjnych w ramach projektów finansowanych ze środków UE,

Wymiar zatrudnienia: pełen etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę,

Okres zatrudnienia: listopad 2021 – kwiecień 2022

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa,

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny wraz z informacją o oczekiwaniach w zakresie wysokości wynagrodzenia

Termin składania dokumentów: do 30 października 2021 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „Rekrutacja na stanowisko Koordynatora promocji Projektu”

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.

6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:

1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);

2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,

– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.

8. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Zakres zadań na stanowisku:

 • uczestnictwo w procesie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zastosowaniem procedur i trybów określonych właściwymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie sporządzania: ogłoszeń, specyfikacji warunków zamówienia, protokołów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • przekazywanie wymaganych ogłoszeń i informacji do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej i/lub Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zamieszczanie ogłoszeń i informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania – zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (znajomość niezbędnych aplikacji i narzędzi informatycznych);
 • sporządzanie planu zamówień publicznych i przygotowywanie rocznych sprawozdań;
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej i dokumentacyjnej oraz uczestnictwo w pracach komisji przetargowych;
 • wsparcie pracowników komórek merytorycznych w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia, określaniu kryteriów wyboru oferty, warunków udziału w postępowaniu;
 • zabezpieczenie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i jej archiwizowanie po zakończonym postępowaniu;
 • weryfikowanie wniosków finansowych pod kątem ich zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z regulaminami wewnętrznymi;
 • monitorowanie stanu prawnego oraz gromadzenie i analiza orzecznictwa w zakresie zamówień Publicznych;
 • przygotowanie projektów wewnętrznych regulaminów dotyczących zamówień publicznych;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane: prawo, administracja, studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 • doświadczenie: minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jako osoba/członek komisji przetargowej odpowiedzialna za formalną stronę prowadzonego postępowania;
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, prawa europejskiego związanego z obszarem zamówień publicznych;
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie aplikacji MS Office;
 • rzetelność, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, siedziba NID

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny – w tytule pliku proszę zawrzeć imię i nazwisko

Termin składania dokumentów: do 5 listopada 2021 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl, podając w tytule maila „Zespół Biura Dyrektora”

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
8. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty dostarczone po upływie podanego powyżej terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. 

Pracownik do Zespołu ds. monitoringu zabytków w Dziale Standardów Konserwatorskich

Zakres zadań na stanowisku:

 • współpraca z zarządcami obiektów zabytkowych, jednostkami samorządu terytorialnego organizacjami pozarządowymi, organizacjami branżowymi w celu wypracowania najlepszych praktyk w zarządzaniu zabytkami
 • przygotowywanie opinii i ekspertyz oraz opracowań studialnych dotyczących działań przy zabytkach nieruchomych
 • analizowanie zagrożeń dla zabytków nieruchomych, a także wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom
 • gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji w zakresie zasad ochrony zabytków
 • podejmowanie działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej i promocyjnej w zakresie zasad ochrony zabytków

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie związanym z ochroną zabytków i działalnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa: preferowana specjalność: konserwator-zabytkoznawca, historyk sztuki, urbanista, architekt
 • znajomość systemu ochrony dziedzictwa w Polsce, prawa budowlanego oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość problematyki ochrony zabytków, szczególnie w zakresie urbanistyki, architektury i ruralistyki
 • znajomość problematyki ochrony zabytków w konwencjach UNESCO i innych dokumentach międzynarodowych
 • preferowane minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach związanych o ochroną zabytków, w tym pracy/współpracy z WUOZ
 • umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej pracy w terenie, doświadczenie organizacyjne,
 • znajomość języków obcych: j. angielskiego i/lub francuskiego
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, staranność, samodzielność i zaangażowanie,
 • biegłość w zakresie podstawowych technik komputerowych, dobrze widziana znajomość programów graficznych i edytorskich

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, siedziba NID

Wymagane dokumenty:

· CV i list motywacyjny – w tytule pliku prosimy zawrzeć imię i nazwisko

Termin składania dokumentów: do 15 listopada 2021 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl, podając w tytule maila: „rekrutacja ZMZ”

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
8. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. 

Specjalista ds. skanowania zasobu

W związku z realizacją Projektu pn.: „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” (nr: POPC.02.03.02-00-0017/18) współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza rekrutację na stanowisko: Specjalista ds. skanowania zasobu

Zakres zadań na stanowisku:

 • pobieranie obiektów do skanowania,
 • przygotowanie materiałów do skanowania,
 • skanowanie zbiorów,
 • obróbka skanów
 • opisywanie zeskanowanych plików w dedykowanym systemie,
 • opieka nad digitalizowanymi zbiorami,
 • weryfikacja poprawności zeskanowanych dokumentów,
 • prace porządkowe przy materiałach,
 • tworzenie statystyk związanych ze zdigitalizowanymi materiałami.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • odpowiedzialności i zaangażowania w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych,
 • dokładności, sumienności i punktualności,
 • umiejętności dobrej organizacji czasu pracy,
 • samodzielności w wykonywaniu zadań,
 • biegłej obsługi programów do obróbki barwnej i kadrowania skanów,
 • doświadczenia w skanowaniu materiałów archiwalnych (negatywy, pozytywy).

Dodatkowym atutem będzie:

 • udział w realizacji zadań promocyjnych w ramach projektów finansowanych ze środków UE

Wymiar zatrudnienia: pełen etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę,

Okres zatrudnienia: styczeń 2022 – kwiecień 2022

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny wraz z informacją o oczekiwaniach w zakresie wysokości wynagrodzenia

Termin składania dokumentów: do  27 grudnia 2021 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule mail „Rekrutacja na stanowisko Specjalisty ds. skanowania zasobu”

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.

6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:

1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);

2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,

– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.

8. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. 

Jeżeli chcecie Państwo złożyć swoje CV, uprzejmie prosimy o zawarcie klauzuli zgodny na przetwarzanie swoich danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40,  moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji.”

W przeciwnym wypadku Państwa CV zostaną natychmiast zniszczone. Proszę również się zapoznać z informacją o przysługujących Państwu prawach.


  Subskrybuj newsletter NID

  Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

  Księgarnia NID

  Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

  Platforma szkoleniowa

  Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

  Skip to content