Specjalista ds. zamówień publicznych
Powrót
Data publikacji: 29 stycznia 2024

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Biura Dyrektora na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych

Zakres zadań:

 • uczestnictwo w procesie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zastosowaniem procedur i trybów określonych właściwymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie sporządzania: ogłoszeń, specyfikacji warunków zamówienia, protokołów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • przekazywanie wymaganych ogłoszeń i informacji do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej i/lub Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zamieszczanie ogłoszeń i informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania – zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (znajomość niezbędnych aplikacji i narzędzi informatycznych);
 • sporządzanie planu zamówień publicznych i przygotowywanie rocznych sprawozdań;
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej i dokumentacyjnej oraz uczestnictwo w pracach komisji przetargowych;
 • wsparcie pracowników komórek merytorycznych w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia, określaniu kryteriów wyboru oferty, warunków udziału w postępowaniu;
 • zabezpieczenie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i jej archiwizowanie po zakończonym postępowaniu;
 • weryfikowanie wniosków finansowych pod kątem ich zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z regulaminami wewnętrznymi;
 • monitorowanie stanu prawnego oraz gromadzenie i analiza orzecznictwa w zakresie zamówień Publicznych;
 • przygotowanie projektów wewnętrznych regulaminów dotyczących zamówień publicznych;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane: prawo, administracja, studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 • doświadczenie: minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jako osoba/członek komisji przetargowej odpowiedzialna za formalną stronę prowadzonego postępowania;
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, prawa europejskiego związanego z obszarem zamówień publicznych;
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie aplikacji MS Office;
 • rzetelność, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, siedziba NID

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny – w tytule pliku prosimy zawrzeć imię i nazwisko

Termin składania dokumentów: 9 lutego 2024 roku

Sposób składania dokumentów:
Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „Biuro Dyrektora”.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content