Specjalista w Dziale Rejestru i Ewidencji Zabytków
Powrót
Data publikacji: 5 czerwca 2024

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje specjalisty do Działu Rejestru i Ewidencji Zabytków

Zakres zadań na stanowisku:

 • przyjmowanie kart ewidencyjnych zabytków ruchomych techniki, a zwłaszcza zabytkowych pojazdów
 • przetwarzanie danych o zabytkowych pojazdach w systemie bazodanowym
 • analiza danych o zabytkach na podstawie informacji znajdujących się w bazach danych
 • porządkowanie materiałów archiwalnych
 • udostępnianie zbiorów Działu zgodnie z regulaminem udostępniania zasobu archiwalnego NID.
 • sporządzanie  sprawozdań z działalności

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie związanym z ochroną zabytków i działalnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa; preferowana specjalność: historia sztuki, kulturoznawstwo, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, zabytkoznawstwo i konserwatorstwo
 • znajomość systemu ochrony dziedzictwa w Polsce, znajomość problematyki ochrony zabytków
 • mile widziana znajomość historii motoryzacji i pojazdów zabytkowych
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy, zaangażowanie, obowiązkowość
 • biegła znajomość MS Office

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas zastępstwa  (do kwietnia 2025 roku)

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny – tytuł pliku z imieniem i nazwiskiem

Termin składania dokumentów: 14 czerwca 2024 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „rekrutacja DEiRZ”

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego  terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content