Powrót
Ogłoszenia
Komunikat: z dniem 10 czerwca 2024 r. dokonuje się połączenia państwowych instytucji kultury: Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków

07.06.2024 r. 

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem 10 czerwca 2024 r. dokonuje się połączenia państwowych instytucji kultury: Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Powstała w wyniku połączenia państwowa instytucja kultury otrzymuje nazwę: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 maja 2024 roku opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 20 maja 2024 roku, pod pozycją 58, zmienionym Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2024 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 31 maja 2024 roku, pod pozycją 67 z dniem 10 czerwca 2024 r. dokonuje się połączenia państwowych instytucji kultury: Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.

Powstała w wyniku połączenia państwowa instytucja kultury otrzymuje nazwę: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Przejęcie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa mienia oraz zobowiązań i wierzytelności łączonych instytucji kultury następuje z dniem ponownego wpisu Instytutu do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Pracownicy łączonych instytucji kultury stają się pracownikami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

Zmianie ulegną następujące dane Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

  • numer wpisu do rejestru instytucji kultury
  • REGON
  • NIP

Wszelkie porozumienia i umowy zawarte z Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków przed dniem 10 czerwca 2024 roku pozostają w mocy. Kontrahenci zostaną powiadomieni o nowych danych rejestrowych, niezwłocznie po ich nadaniu przez właściwe organy. Informacje te zostaną również opublikowane na stronie nid.pl oraz bip.nid.pl.

Zakres działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa od dnia 10 czerwca 2024 roku określa Statut Narodowego Instytutu Dziedzictwa stanowiący załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 maja 2024 r. (poz. 59).

 

Do pobrania:

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 maja 2024 r. (poz. 58)

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 maja 2024 r. (poz. 59)

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2024 r. (poz. 67)

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2024 r. (poz. 68)

 

Postępowanie pn. "Cykl letnich koncertów w Parku Mużakowskim z Filharmonią Zielonogórską"

26.04.2024 r. 

Narodowy Instytut dziedzictwa informuje o udzielanym zamówieniu na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej pn. “Cykl letnich koncertów w Parku Mużakowskim z Filharmonią Zielonogórską”.

I. Zamawiający: Narodowy Instytut Dziedzictwa, z siedzibą w Warszawie (00-924), przy ul. Kopernika 36/40, NIP 526-26-54-633, REGON 015263890

II. Podstawa Prawna udzielanego zamówienia:

Art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii:

  • Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, spektakle teatralne
  • Przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej

III. Przedmiot zamówienia:

Nazwa postępowania: Cykl letnich koncertów w Parku Mużakowskim z Filharmonią Zielonogórską

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia (np. parametry, sposób i miejsce realizacji, termin realizacji, istotne postanowienia umowy):

Planowane są trzy rodzaje koncertów:

  • Kameralne koncerty na łące przy Punkcie Informacyjnym lub Domu Angielskim; czas trwania ok. 40 min, z uwzględnieniem 2 bisów;
  • Sobotnie kameralne koncerty przy Domu Angielskim, godz. 12:00, 14:00, 15:00; czas trwania każdego ok. 20 min, z uwzględnieniem 1 bisu;
  • Koncert  na Łące Rotha z udziałem publiczności (1000 os.).

Kryteria oceny ofert: nie dotyczy

Termin i miejsce prowadzenia negocjacji: do dnia 30 kwietnia 2024 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o nieudzieleniu zamówienia.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu „Cykl letnich koncertów w Parku Mużakowskim z Filharmonią Zielonogórską”

 

Narodowy Instytut dziedzictwa ogłasza nabór do programu "Wspólnie dla dziedzictwa" w 2024 r

25.04.2024 r. 

Narodowy Instytut dziedzictwa ogłasza nabór do programu „Wspólnie dla dziedzictwa”.

Jego celem jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych.

Aplikowanie odbywa się za pomocą platformy informatycznej Witkac – witkac.pl
Nabór wniosków do programu trwa do 27 maja 2024 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji: Dotacje/Wspólnie dla dziedzictwa

Do pobrania:

Regulamin Programu Wspólnie dla dziedzictwa 2024

Instrukcja wypełniania wniosku WDD 2024

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór wniosków do programu „Niematerialne – przekaż dalej”.

22.04.2024 r. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór wniosków do programu „Niematerialne – przekaż dalej”.

Celem programu jest wspieranie projektów służących wzmocnieniu przekazu pokoleniowego, ochrony i popularyzacji zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz praktyk wpisanych do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:
a) organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego,
b) samorządowe instytucje kultury, z wyłączeniem współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
c) kościoły i związki wyznaniowe.
Aplikowanie odbywa się za pomocą platformy informatycznej Witkac – witkac.pl

Nabór wniosków trwa od 22 kwietnia 2024 r. do 22 maja 2024 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji: Dotacje/Niematerialne – przekaż dalej

Do pobrania:
Regulamin programu „Niematerialne – przekaż dalej” 2024
Instrukcja wypełniania wniosku „Niematerialne – przekaż dalej” 2024

Program „Niematerialne – przekaż dalej” jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Ogłoszenie wyników naboru w programie Wspólnie dla Dziedzictwa w 2023 r.

6.07.2023 r. 

W ramach przeprowadzonego naboru od 14 kwietnia br. do 16 maja br. złożono 152 wnioski o dofinansowanie, na kwotę ponad 8,6 mln zł.

Wnioski zostały sprawdzone i ocenione zgodnie z wymogami i kryteriami określonymi w regulaminie programu. Po ocenie formalnej, 36 wniosków zostało odrzuconych z powodu nie spełniania określonych w nim wymogów. Pozostałe wnioski w liczbie 116 przeszły pełen proces oceny punktowej.

Oceny wartości merytorycznej projektów dokonał Zespół sterujący, składający się z sześciu ekspertów ds. dziedzictwa kulturowego. Druga część oceny – pod kątem strategicznej zgodności z celami programu oraz organizacyjnych warunków i możliwości wykonania zadań – została wykonana w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

Zgodnie z regulaminem programu, dofinansowanie może być przyznane zadaniom, które w wyniku oceny otrzymały, co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskało 40 wniosków, jednak środki przeznaczone na dofinansowania w ramach programu (budżet programu 1 220 000 zł) były niewystarczające do wsparcia realizacji wszystkich tych zadań.

Przy rozpatrywaniu wniosków złożonych do programów dotacyjnych Narodowy Instytut Dziedzictwa od lat kieruje się zasadą przyznawania dofinansowania na realizację zadań w takiej wysokości, by pozwoliła Beneficjentowi na jak najpełniejsze wykonanie założonych celów i wskaźników. W związku z tym, na podstawie §10 ust. 16 regulaminu programu, Dyrektor NID podjęła decyzję o podniesieniu progu punktowego do 77 pkt., zatem dofinansowanie otrzymało 29 zadań.

Do pobrania:
1. Wyniki naboru Wspólnie dla Dziedzictwa 2023
2. Skład Zespołu Sterującego Wspólnie dla Dziedzictwa 2023

Program Wspólnie dla dziedzictwa jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ogłoszenie wyników naboru w programie „Niematerialne – przekaż dalej” w 2023 r.

5.07.2023 r. 

W ramach przeprowadzonego naboru do 16 maja br. złożono 50 wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę ponad 1,8 mln zł. Po przeprowadzeniu procedury oceny wniosków zgodnie z warunkami i kryteriami określonymi w regulaminie programu, dofinansowanie otrzymało 11 zadań.

W ramach prowadzonego naboru wniosków, do 16 maja 2023 roku do NID złożono łącznie 50 wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę ponad 1,8 mln. zł.

Wnioski zostały sprawdzone i ocenione zgodnie z wymogami i kryteriami określonymi w Regulaminie Programu. Po ocenie formalnej, 7 wniosków zostało odrzuconych z powodu nie spełniania określonych w nim wymogów. Pozostałe 43 wnioski przeszły pełen proces oceny punktowej.

Oceny wartości merytorycznej projektów dokonał Zespół sterujący, składający się z ekspertów w dziedzinie dziedzictwa niematerialnego. Druga część oceny – pod kątem strategicznej zgodności z celami programu oraz organizacyjnych warunków i możliwości wykonania zadań – została wykonana w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

Zgodnie z regulaminem programu, dofinansowanie może być przyznane zadaniom, które w wyniku oceny otrzymały co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskało 16 wniosków, jednak środki przeznaczone na dofinansowania w ramach programu (300 000 zł) były niewystarczające do wsparcia realizacji wszystkich tych zadań.

Przy rozpatrywaniu wniosków złożonych do programów dotacyjnych Narodowy Instytut Dziedzictwa od lat kieruje się zasadą przyznawania dofinansowania na realizację zadań w takiej wysokości, by pozwoliła Beneficjentowi na jak najpełniejsze wykonanie założonych celów i wskaźników. W związku z tym, na podstawie §10 ust. 16 regulaminu programu, Dyrektor NID podjęła decyzję o podniesieniu progu punktowego do 74 pkt., zatem dofinansowanie otrzymało 11 zadań.

Do pobrania:
1. Wyniki naboru wniosków 2023
2. Skład Zespołu sterującego 2023

Program „Niematerialne – przekaż dalej” jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór wniosków do programu „Niematerialne – przekaż dalej”.

14.04.2023 r. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór wniosków do programu „Niematerialne – przekaż dalej”.

Celem programu jest wspieranie projektów, które będą zwiększać wiedzę społeczeństwa na temat roli tego dziedzictwa niematerialnego w kulturze lokalnej i ogólnopolskiej, aktywizować społeczności lokalne i budować sieci współpracy w zakresie poznawania, ochrony i opieki nad dziedzictwem niematerialnym.

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych, które są Depozytariuszami zjawisk wpisanych na Krajową listę dziedzictwa niematerialnego bądź współpracują z Depozytariuszem takiego zjawiska.

Aplikowanie odbywa się za pomocą platformy informatycznej Witkac – witkac.pl
Nabór wniosków trwa od 14 kwietnia 2023 r. do 16 maja 2023 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji: Dotacje/Niematerialne – przekaż dalej

Do pobrania:
Regulamin programu „Niematerialne – przekaż dalej”
Instrukcja wypełniania wniosku „Niematerialne – przekaż dalej” 2023

Narodowy Instytut dziedzictwa ogłasza nabór do programu "Wspólnie dla dziedzictwa"

14.04.2023 r. 

Narodowy Instytut dziedzictwa ogłasza nabór do programu „Wspólnie dla dziedzictwa”.

Jego celem jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych.

Aplikowanie odbywa się za pomocą platformy informatycznej Witkac – witkac.pl
Nabór wniosków do programu trwa do 16 maja 2023 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji: Dotacje/Wspólnie dla dziedzictwa

Do pobrania:
Regulamin Programu Wspólnie dla dziedzictwa 2023
Instrukcja wypełniania wniosku WDD 2023

 

Postępowanie pn.: „ Usługa polegająca na przeszkoleniu 2 osób w zakresie zarzadzania zmianą”, numer ogłoszenia: 2022-39880-124590

01.09.2022 r. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa informuje, że postępowanie pn.: „Usługa polegająca na przeszkoleniu 2 osób w zakresie zarzadzania zmianą”, prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Numer ogłoszenia : 2022-39880-124590 (data publikacji 01.09.2022r)

Szkolenie odbędzie się w związku z realizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa projektem, pn.: Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych (nr projektu: POPC.02.03.02-00-0017/18). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 w oparciu o umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin składania ofert upływa w dniu 09.09.2022 o godz. 10.00

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/124590

Postępowanie pn.: „ Usługa polegająca na przeszkoleniu 2 osób w zakresie zarzadzania zmianą”, numer ogłoszenia: 2022-39880-122192

18.08.2022 r. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa informuje, że postępowanie pn.: „Usługa polegająca na przeszkoleniu 2 osób w zakresie zarzadzania zmianą”, prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Numer ogłoszenia : 2022-39880-122192 (data publikacji 18.08.2022r)

Szkolenie odbędzie się w związku z realizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa projektem, pn.: Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych (nr projektu: POPC.02.03.02-00-0017/18). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 w oparciu o umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/122192

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zamówienia polegającego na: ewaluacji szkoleń z zarządzania dziedzictwem, przeprowadzonych przez NID dla samorządów lokalnych w latach 2016-2022
10.08.2022 r. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia polegającego na:  ewaluacji szkoleń z zarządzania dziedzictwem, przeprowadzonych przez NID dla samorządów lokalnych w latach 2016-2022

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe_ewaluacja szkoleń_NID (docx)

Ogłoszenie wyników naboru w programie „Wspólnie dla dziedzictwa” w 2022 r.

7.07.2022 r. 

W ramach naboru złożono 223 wnioski.
Z powodu błędów formalnych odrzucono 35 wniosków.

Zgodnie z regulaminem programu, dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskało 91 wniosków, jednak środki pozostające w dyspozycji Narodowego Instytutu Dziedzictwa były niewystarczające na dofinansowanie wszystkich tych zadań. W związku z tym, na podstawie §10 ust. 16 regulaminu programu, Dyrektor NID podjął decyzję o podniesieniu progu punktowego do 75,25 pkt. Wobec powyższego dofinansowanie otrzymało 60 zadań.

Do pobrania:

skład zespołu sterującego – pdf
wyniki naboru WDD 2022 – pdf

Ruszył nabór do Programu Wspólnie dla dziedzictwa w 2022 roku
13.04.2022

Narodowy Instytut dziedzictwa ogłasza nabór do programu “Wspólnie dla dziedzictwa”.

Jego celem jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych.

Aplikowanie odbywa się za pomocą platformy informatycznej Witkac (www.witkac.pl).
Nabór wniosków do programu trwa do 13 maja 2022 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji:
nid.pl/2022/04/13/ruszyl-nabor-do-programu-wspolnie-dla-dziedzictwa-w-2022-roku/

Do pobrania:
Regulamin Programu Wspólnie dla dziedzictwa
Instrukcja wypełniania wniosku

Zwiększenie budżetu programu Wspólnie dla Dziedzictwa
01.10.2021

Decyzją Pana Premiera prof. dr hab. Piotra Glińskiego, z uwagi na dużą liczbę wniosków kwalifikujących się do dofinansowania w programie Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wspólnie dla dziedzictwa”, które z powodu limitu finansowego programu nie otrzymały dofinansowania, budżet programu w roku 2021 został zwiększony o kwotę 500 tys. zł.
Zgodnie z regulaminem programu dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskało 51 wniosków. Budżet programu, w regulaminowej wysokości 1 mln. zł pozwolił dofinansować 27 zadań.

Zwiększenie budżetu o dodatkowe 500 tys. zł pozwoliło dofinansować kolejnych 15 zadań.

Z uwagi na późny termin decyzji, nie wszyscy wnioskodawcy zdecydowali się na realizację zadań w tak ograniczonym czasie. Lista z wynikami naboru WDD 2021 + 500 tys. uwzględnia decyzje tych podmiotów.

Do pobrania:

wyniki naboru WDD 2021 + 500 tys.pdf

Ogłoszenie wyników naboru w programie „Wspólnie dla dziedzictwa” w 2021 r.

28.07.2021 r. 

W ramach naboru złożono 193 wnioski.
Z powodu błędów formalnych odrzucono 17 wniosków.

Zgodnie z regulaminem programu dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskało 51 wniosków, jednak środki pozostające w dyspozycji Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa były niewystarczające na dofinansowanie wszystkich tych zadań. W związku z tym, na podstawie §10 ust. 16 regulaminu programu, Dyrektor NID podjął decyzję o podniesieniu progu punktowego do 79 pkt. Wobec powyższego dofinansowanie otrzymało 27 zadań.

Do pobrania:

skład zespołu sterującego – pdf
wyniki naboru WDD 2021 – pdf

Narodowy Instytut dziedzictwa ogłasza nabór do programu "Wspólnie dla dziedzictwa"
20.05.2021 r.

Celem programu “Wspólnie dla dziedzictwa” jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych.

Aplikowanie odbywa się za pomocą platformy informatycznej Witkac (www.witkac.pl).
Nabór wniosków do programu trwa do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji: 

Do pobrania:
Regulamin Programu Wspólnie dla dziedzictwa
Instrukcja wypełniania wniosku

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content