Zaproszenie do nadsyłania tekstów do „Raportu Archeologicznego”!
Powrót
Okładka Raportu Archeologicznego numer 18 z 2022 roku.
Data publikacji: 21 lutego 2024

Do końca czerwca czekamy na artykuły proponowane do najnowszego numeru czasopisma „Raport Archeologiczny” wydawanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

„Raport Archeologiczny” to specjalistyczne, recenzowane czasopismo naukowe, adresowane głównie do środowisk polskich i europejskich archeologów. Jego celem jest prezentacja szerokiego spektrum zagadnień związanych ze współczesną archeologią ratowniczą oraz udostępnienie materiałów i wyników badań terenowych. W „Raporcie Archeologicznym” znajdują się teksty poświęcone zarówno najstarszym dziejom człowieka jak i czasom najnowszym. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że pismo było jednym z pierwszych, poruszających w sposób naukowy tematykę archeologii czasów najnowszych, w szczególności konfliktów zbrojnych. W czasopiśmie publikowane są także artykuły dotyczące zagadnień konserwatorskich związanych z dziedzictwem archeologicznym.

W 2001 roku powstał „Raport” – seria wydawnicza w postaci 7 tomów. Następnie, w 2013 roku przekształciła się ona w czasopismo. W 2022 jego tytuł zmieniono na „Raport Archeologiczny” i rozpoczęto publikację wyłącznie w formie cyfrowej.

Czasopismo posiada międzynarodowy Komitet Redakcyjny, który kieruje się zasadami etycznymi opartymi na standardach Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE). Autorzy nie ponoszą kosztów związanych z opublikowaniem artykułu w „Raporcie Archeologicznym”, który zapewnia otwarty dostęp do nauki, a każdy numer pobrać można bezpłatnie na stronie: raportarcheologiczny.nid.pl

Każdy z artykułów recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów, specjalistów z zakresu tematyki badawczej, niebędących członkami Rady Redakcyjnej i jednostki macierzystej Autora. Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości, co oznacza, że w trakcie całej procedury zarówno Recenzent, jak i Autor nie posiadają wzajemnej wiedzy na temat swoich personaliów.

Wydawnictwo dostępne jest w wersji elektronicznej w Bibliotece Nauki, a od 2024 roku jest indeksowane w bazie Scopus.

Wszystkich badaczy dziedzictwa archeologicznego zachęcamy do dzielenia się wynikami swoich badań na łamach czasopisma. Na artykuły do najnowszego numeru czekamy do końca czerwca 2024 r.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami publikacji na stronie czasopisma raportarcheologiczny.nid.pl oraz nadsyłanie tekstów na adres redakcji raport@nid.pl lub jwrzosek@nid.pl.

Raport Archeologiczny nr 17, wyd. Narodowy Instytut Dziedzictwa 2022 r.
Skip to content