Pracownik Działu Pomników Historii
Powrót
Data publikacji: 9 października 2023

Zakres zadań:

 • koordynowanie procedury występowania z wnioskiem do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o uznanie przez Prezydenta RP zabytku nieruchomego za pomnik historii,
 • uczestniczenie w oględzinach zabytków,
 • opracowywanie opinii nt. zasadności kandydatur do uznania za pomnik historii,
 • gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji w zakresie zasad ochrony zabytków,
 • monitorowanie i raportowanie stanu zachowania i sposobu zarządzania obiektami uznanymi za Pomniki Historii,
 • podejmowanie działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej i promocyjnej w zakresie zasad ochrony zabytków,
 • podejmowanie współpracy z właścicielami lub zarządcami obiektów uznanych za Pomniki Historii na rzecz, właściwego sprawowania opieki i zarządzania ww. zabytkami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie związanym z ochroną zabytków i działalnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa; preferowana specjalność: historyk sztuki, konserwator-zabytkoznawca,
 • znajomość systemu ochrony dziedzictwa w Polsce znajomość problematyki ochrony zabytków,
 • znajomość problematyki ochrony zabytków, szczególnie w zakresie urbanistyki, architektury i ruralistyki,
 • preferowane minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach związanych z ochroną zabytków,
 • umiejętność pracy w zespole, doświadczenie organizacyjne,
 • znajomość języków obcych: j. angielskiego,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, staranność, samodzielność i zaangażowanie,
 • biegła znajomość MS Office.

Wymiar zatrudnienia: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny – w tytule pliku prosimy zawrzeć imię i nazwisko

Termin składania dokumentów: 27 października 2023 roku

Sposób składania dokumentów:
Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „rekrutacja Pomniki Historii”.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,  przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 8. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego  terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.


Skip to content