Pracownik do Działu Finansowego (naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń bezosobowych i osobowych)
Powrót
Data publikacji: 3 października 2023

Zakres obowiązków: 

 • naliczanie wynagrodzeń bezosobowych oraz bieżąca współpraca przy naliczaniu wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków, zaliczki na podatek dochodowy, składek ZUS, potrąceń od wynagrodzeń,
 • rozliczanie nagród w konkursach organizowanych przez Instytut,
 • ewidencja dowodów księgowych (listy płac, wyciągu wynagrodzeń),
 • zgłaszanie osób do ubezpieczeń z umów zleceń, umów o dzieło i współpraca przy zgłaszaniu osób z umów o pracę,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i korygujących oraz innych dotyczących wynagrodzeń do ZUS, PUE, PIT, GUS, PFRON, US,
 • dobra znajomość przepisów z zakresu naliczania wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych,
 • przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne i instytucji zewnętrznych,
 • wprowadzanie danych do systemu Comarch Optima i ich aktualizacja oraz weryfikacja sald kont analitycznych dotyczących wynagrodzeń.

Wymagania: 

 • wykształcenie średnie, wyższe ekonomiczne,
 • minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość procesu naliczania wynagrodzeń i rozliczania umów cywilnoprawnych,
 • znajomość przepisów ZUS, prawa podatkowego i prawa pracy,
 • dobra znajomość pakietu MS Office oraz programu ZUS Płatnik,
 • zdolność do samodzielnej pracy i dobra organizacja pracy własnej,
 • odpowiedzialność i dyskrecja oraz terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Mile widziane:

 • znajomość obsługi programu Comarch Optima
 • znajomość programu EZD
 • doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych, w tym w instytucji kultury

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymagane dokumenty:
CV i list motywacyjny – tytuł pliku z  imieniem i nazwiskiem

Termin składania dokumentów: 10 października 2023 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „DZIAŁ FINANSOWY” 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40,
  00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,  przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 8. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego  terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.Skip to content