Kierownik Oddziału Terenowego w Lublinie
Powrót
Data publikacji: 31 października 2023

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika na stanowisko Kierownika Oddziału Terenowego w Lublinie

Zakres zadań:

 • kierowanie i nadzorowanie działalności Oddziału Terenowego w Lublinie
 • stałe monitorowanie zasobu zabytkowego na terenie działania Oddziału Terenowego w Lublinie, tj. Województwa Lubelskiego oraz identyfikowanie zagrożeń i problemów
 • analiza sytuacji zabytków i ich społecznego postrzegania w celu opracowywania rozwiązań pozwalających skutecznie ukazywać społeczno-ekonomiczny potencjał dziedzictwa
 • wydawanie opinii w zakresie ochrony zabytków na rzecz organów ochrony zabytków
 • dokumentowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze Województwa Lubelskiego, poprzez rejestrowanie stanu zabytków i ich wartości oraz archiwizowanie zbiorów dokumentów związanych z ochrona zabytków
 • podejmowanie działalności edukacyjnej w zakresie upowszechniania wiedzy o zabytkach i tworzenia warunków społecznych ich skutecznej ochrony
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz budowania społecznej współodpowiedzialności za zabytki
 • podejmowanie współpracy z regionalnymi instytucjami i organami zaangażowanymi w ochronę i zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 • racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi oraz powierzonym majątkiem zgodnie z przepisami ustaw regulujących dysponowanie środkami publicznymi
 • przygotowywanie planów i sprawozdań merytorycznych i finansowych dotyczących Oddziału Terenowego w Lublinie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie związanym z ochroną zabytków i działalnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa; preferowana specjalność: historia sztuki, historia, archeologia, etnologia, architektura, konserwacja zabytków
 • znajomość systemu ochrony dziedzictwa oraz problematyki ochrony zabytków
 • dorobek naukowy w jednej z dziedzin związanych z działalnością Oddziału Terenowego
 • doświadczenie w pracy w instytucjach związanych z ochroną zabytków, w tym minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • znajomość prawa zamówień publicznych
 • umiejętność pracy w zespole, doświadczenie organizacyjne
 • znajomość języków obcych: j. angielskiego
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, staranność, samodzielność i zaangażowanie,
 • biegła znajomość MS Office
 • prawo jazdy kat. B

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Lublin

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny – tytuł pliku z imieniem i nazwiskiem

Termin składania dokumentów: 30 listopada 2023 roku

Sposób składania dokumentów:
Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „rekrutacja Kierownik OT Lublin”.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content