Pracownik Specjalistycznej Pracowni Terenowej „Park Mużakowski” w Łęknicy
Powrót
Data publikacji: 28 kwietnia 2023

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Specjalistycznej Pracowni Terenowej „Park Mużakowski” w Łęknicy

Zakres obowiązków:

 • dokumentowanie i monitorowanie stanu zachowania Parku Mużakowskiego w Łęknicy
 • pomiary w terenie, inwentaryzacje, ocena stanu zdrowotnego, etc.
 • przygotowywanie projektów koncepcyjnych i wykonawczych wraz z opracowywaniem rysunków technicznych elementów małej architektury
 • koordynowanie prac pielęgnacyjnych i wykonawczych w Parku
 • obsługa bieżących spraw administracyjno-biurowych
 • gromadzenie, archiwizowanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji na temat stanu zachowania, realizowanych zadań i ochrony Parku Mużakowskiego w Łęknicy
 • przygotowywanie opinii i ekspertyz oraz opracowań studialnych dotyczących działań przy Parku Mużakowskim w Łęknicy na rzecz organów ochrony zabytków i samorządów
 • podejmowanie działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej i promocyjnej w zakresie działalności, m.in. udział w przygotowaniu wydarzeń kulturalnych
 • współpraca z zarządcami obiektów zabytkowych, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, organizacjami branżowymi

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie związanym z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni preferowana specjalność: architekt krajobrazu, ogrodnik, leśnik
 • mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach związanych o ochroną zabytków, w tym pracy/współpracy z WUOZ
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • mile widziana znajomość ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym: j. niemieckiego lub j. angielskiego w tematyce związanej ze stanowiskiem
 • mile widziana umiejętność rysunku odręcznego
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej pracy w terenie
 • dobra organizacja pracy, zaangażowanie, obowiązkowość, dyspozycyjność
 • praktyczna znajomość narzędzi pakietu Office, znajomość oprogramowania AutoCad

Dodatkowym atutem będzie

 • znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
 • znajomość Prawa Zamówień Publicznych
 • doświadczenie w realizacji projektów realizowanych ze środków europejskich
 • znajomość baz danych GIS

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Łęknica

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny – tytuł pliku z imieniem i nazwiskiem

Termin składania dokumentów: 30 czerwca 2023 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „Park Mużakowski”

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content