Specjalista ds. Inwestycji
Powrót
Data publikacji: 8 czerwca 2022

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie i koordynacja prac inwestycyjnych, remontowych związanych z kompletowaniem i weryfikowaniem dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej)
 • nadzór nad procesem procedur administracyjnych związanymi z pozwoleniami i zgłoszeniami, nadzór nad procesem urzędowego uzgadniania dokumentacji, kontakty z Wykonawcami prac
 • przygotowywanie dokumentów (m.in. zapytania ofertowe, dokumentacja przetargowa, umowy, protokoły, zgłoszenia, pozwolenia, wyceny)
 • przygotowanie postępowań administracyjnych
 • nadzór nad prawidłowością realizacji umów o roboty budowalne i świadczenia usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego w zakresie prowadzonych projektów
 • prowadzenie ksiąg obiektów nieruchomości własnych i czuwanie nad realizacją zaleceń pokontrolnych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe -preferowany absolwent/absolwentka kierunków technicznych takich jak Architektura, Budownictwo lub pokrewne, ewentualnie osoba z dyplomem innych studiów technicznych o charakterze budowlanym
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie Prawa Budowlanego oraz Ustawy o Ochronie Zabytków i pokrewnych
 • minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji prac remontowo-konserwatorskich i inwestycyjnych
 • udokumentowane praktyczne i teoretyczne doświadczenie w realizacji prac przy budynkach lub obiektach wpisanych do rejestru zabytków będzie dodatkowym atutem
 • ogólna wiedza techniczno-budowlano i doświadczenie w realizacji procesów remontowo-konserwatorskich, w tym uzgadniania dokumentacji projektowej
 • umiejętność czytania/analizy dokumentacji technicznej/konserwatorskiej
 • elastyczność, kontaktowość, umiejętności społeczne, dobra organizacja pracy
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy własnej oraz zaangażowanie się w powierzane zdania
 • obowiązkowa znajomość programów Word, Excell, PowerPoint
 • obowiązkowa znajomość programu AutoCad
 • dobra znajomość język angielskiego lub/i niemieckiego
 • obowiązkowe prawo jazdy

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie związane z realizacją zamówień w trybie Prawa Zamówień Publicznych
 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowych ze środków publicznych
 • znajomość programu do kosztorysowania NormaPro
 • znajomość programów graficznych

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny – w tytule pliku prosimy zawrzeć imię i nazwisko

Termin składania dokumentów: 25 lipca 2022 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „Specjalista ds. Inwestycji” 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content