Kierownik Zespołu Komunikacji i Promocji w Zespole Biura Dyrektora
Powrót
Data publikacji: 19 maja 2022

Zakres zadań na stanowisku:

 • kierowanie i nadzorowanie działalności Zespołu, w tym wyznaczanie zadań podległym pracownikom, kierowanie ich pracą i rozliczanie z powierzonych zadań
 • prowadzenie polityki informacyjnej Instytutu obejmującej:
  • prowadzenie relacji z mediami we współpracy z przełożonym w ramach komunikacji zewnętrznej (w tym przygotowywanie i aktualizacja bazy mediów, przygotowanie materiałów prasowych, udział w organizacji konferencji prasowych, ubiegania się o patronaty medialne, itp.)
  • organizowanie konferencji prasowych,
  • przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji o Instytucie i jego działalności,
  • prowadzenie i bieżąca aktualizacja serwisów internetowych Instytutu, w tym BIP oraz prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Instytutu w portalach społecznościowych
 • prowadzenie monitoringu mediów ze sfery działalności Instytutu
 • budowanie pozytywnego wizerunku Instytutu oraz podejmowanie działań promocyjnych dot. działalności Instytutu
 • opracowywanie sprawozdań merytorycznych Instytutu
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem patronatów Instytutu wydarzeniom związanych z dziedzictwem kulturowym
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Instytut odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej
 • organizacja komunikacji wewnętrznej Instytutu
 • tworzenie i prowadzenie systemu identyfikacji wizualnej Instytutu
 • promocyjne wsparcie innych komórek organizacyjnych przy wszelkich imprezach prowadzonych przez Instytut

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne, preferowana specjalność: dziennikarstwo, public relations, komunikacja społeczna, polonistyka
 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku w dziale PR / Komunikacji / administracji w instytucjach kultury lub jednostkach samorządu terytorialnego
 • znajomość przepisów prawa prasowego i autorskiego
 • znajomość Prawa zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o dostępnie do informacji publicznej
 • znajomość problematyki ochrony zabytków oraz zasobów dziedzictwa kulturowego
 • znajomość technik i narzędzi PR
 • znajomość narzędzi marketingu internetowego (media społecznościowe, kampanie internetowe)
 • umiejętność przygotowywania komunikatów/informacji prasowych
 • umiejętność tworzenia tekstów, tzw. „lekkie pióro”
 • praktyczna znajomość narzędzi pakietu Office
 • bardzo dobry poziom komunikacji w mowie i piśmie w języku polskim
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca, kreatywność

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość programu EZD

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, siedziba NID

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny – tytuł pliku z imieniem i nazwiskiem

Termin składania dokumentów: 31 maja 2022 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „Zespół Biura Dyrektora”

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content