Pracownik Zespołu ds. Koordynacji i Rozliczania Programów
Powrót
Data publikacji: 18 lutego 2022

Zakres zadań na stanowisku:

 • współpraca przy obsłudze Programu własnego NID dla organizacji pozarządowych pn. „Wspólnie dla dziedzictwa” zgodnie z wytycznymi do programów własnych państwowych instytucji kultury, finansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z przyjętymi do realizacji regulaminami
  współpraca przy obsłudze programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych”, zgodnie z wytycznymi do programów Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z przyjętymi do realizacji regulaminami
 • współpraca przy opracowywaniu regulaminów Programów
 • prowadzenie sekretariatu oraz spraw administracyjno-biurowych Programów
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji
 • współpraca przy promocji programów oraz jego efektów
 • archiwizacja dokumentów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: historia, historia sztuki, archeologia, etnologia, konserwacja zabytków, zarządzanie dziedzictwem)
 • doświadczenie w pracy biurowej
 • doświadczenie w obsłudze programów dotacyjnych / grantów lub doświadczenie w administrowaniu budżetem programów/projektów
 • bardzo dobra obsługa pakietu Ms Office (Excel, Word)
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne, umiejętność analitycznego myślenia, pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność, kreatywność

 Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie zawodowe w państwowej instytucji kultury
 • znajomość prawa zamówień publicznych, znajomość programu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
 • znajomość specyfiki działalności sektora NGO i/lub państwowych i samorządowych instytucji kultury

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas zastępstwa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, siedziba NID

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny – w tytule pliku prosimy zawrzeć imię i nazwisko

Termin składania dokumentów: 10 marca 2022 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl, podając w tytule maila: „Rekrutacja ZKRP”

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:

1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
8. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content