Specjalista ds. rozliczeń projektów finansowanych z udziałem funduszy unijnych
Powrót
Data publikacji: 2 lutego 2022
Logo POPC

W związku z realizacją Projektu pn.: „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” (nr: POPC.02.03.02-00-0017/18) współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza rekrutację na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń projektów finansowanych z udziałem funduszy unijnych.

Zakres zadań na stanowisku:

 • rozliczanie projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz wytycznymi związanymi z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków unijnych,
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań, obsługa baz danych,
 • przygotowanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności, sprawozdań i raportów z realizacji projektów w zakresie finansowym, dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach projektu,
 • przygotowanie wewnętrznych planów finansowo-księgowych,
 • przygotowanie i przeprowadzanie procedur związanych z wprowadzaniem zmian w projekcie (w zakresie budżetu),
 • weryfikacja wydatków i opisywanie dokumentów księgowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem,
 • ścisła współpraca z instytucjami udzielającymi wsparcia w zakresie rozliczeń projektu,
 • przygotowanie dokumentacji oraz udział w kontrolach i audytach projektu.

Od kandydatów oczekujemy: 

 • wykształcenia wyższego,
 • podstawowej wiedzy z zakresu księgowości,
 • znajomości zasad funkcjonowania funduszy UE,
 • praktycznej znajomości MS Office, w szczególności MS Excel w stopniu pozwalającym na tworzenie i obsługę zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych,
 • odpowiedzialności i zaangażowania w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności analitycznego myślenia, samodzielności i dokładności w wykonywaniu zadań,
 • komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole,
 • znajomości ‘Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020’.

Dodatkowym atutem będzie:
doświadczenie w realizacji lub kontrolowaniu projektów współfinansowanych ze środków UE.

Wymiar zatrudnienia: pełen etat,

Rodzaj umowy: umowa o pracę,

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Planowany okres zatrudnienia: marzec 2022 – wrzesień 2022
Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny wraz z informacją o oczekiwaniach w zakresie wysokości wynagrodzenia.
Termin składania dokumentów: 15 lutego 2022 roku
Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl, podając w tytule maila „Rekrutacja na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń projektów finansowanych z udziałem funduszy unijnych”

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
8. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego  terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. 

Skip to content