Powrót
Struktura
Dyrektor
Zarządza Instytutem, odpowiada za strategię działania Instytutu i reprezentuje go na zewnątrz. Realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz zadania związane z ochroną danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Dyrektor dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wszystkich pracowników Instytutu. Udziela informacji o działalności Instytutu dla podmiotów zewnętrznych, w tym mediów.

dr hab. Katarzyna Zalasińska

Sekretariat Dyrektora NID
tel.: 22 826 93 52 wew. 111, 148
e-mail: nid@nid.pl

Zastępcy Dyrektora
Kierują powierzonymi im sprawami i sprawują bieżący nadzór nad działalnością podległych komórek organizacyjnych. Zastępują Dyrektora podczas jego nieobecności. Reprezentują Instytut na zewnątrz w zakresie udzielonego przez Dyrektora upoważnienia, a także wykonują inne zadania zlecone przez Dyrektora.

dr hab. Monika Bogdanowska
Bogusław Chmiel
dr Anna Czerwińska-Walczak
Elżbieta Ofat

Sekretariat Dyrektora NID
tel.: 22 826 93 52 wew. 111, 148
e-mail: nid@nid.pl

Główny Księgowy
Podlega bezpośrednio Dyrektorowi. Prowadzi rachunkowość Instytutu i dysponuje środkami pieniężnymi. Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Opiniuje projekty i realizowane przedsięwzięcia gospodarcze oraz przedkłada w tych sprawach wnioski Dyrektorowi. Bada efektywność ekonomiczną oraz zgodność planowania i gospodarowania z ogólnymi zasadami rachunku ekonomicznego i racjonalnej gospodarki. Ustala zasady prawidłowego sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów finansowych, w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych z uwzględnieniem ochrony mienia Instytutu. Sprawuje nadzór nad bieżącym i prawidłowym prowadzeniem rachunkowości oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Beata Szczepanek-Zera

Sekretariat Dyrektora NID
tel.: 22 826 93 52
e-mail: nid@nid.pl

Dział Standardów Konserwatorskich
Realizuje zadania w zakresie wyznaczania i upowszechniania standardów ochrony i konserwacji zabytków, a także inne zadania wynikające z porozumień, konwencji i innych dokumentów ratyfikowanych przez Polskę, związanych z ochroną i opieką nad dziedzictwem. Monitoruje i analizuje zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego oraz wypracowuje metody przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Kierownik
Elżbieta Jagielska

tel.: 22 826 02 39 wew. 127
mobile: +48 516 037 520
e-mail: ejagielska@nid.pl

Zespół ds. Dziedzictwa Archeologicznego
Opracowuje i upowszechnia standardy dokumentacji, badań, konserwacji i postępowań przy zabytkach archeologicznych, a także upowszechnia innowacje metodyczne w obszarze archeologii, przygotowuje opinie i ekspertyzy dotyczące działań przy zabytkach archeologicznych na rzecz organów administracji publicznej, prowadzi waloryzacje zabytków archeologicznych, analizuje zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego, a także wypracowuje metody przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Kierownik
Jakub Wrzosek

tel.: 22 826 02 39 wew. 115
mobile: +48 506 364 427
e-mail: jwrzosek@nid.pl

Zespół ds. Krajobrazu i Zieleni Zabytkowej
Opracowuje i upowszechnia standardy postępowania konserwatorskiego w obszarze ochrony krajobrazu kulturowego, w szczególności w odniesieniu do zabytkowych parków, ogrodów i cmentarzy. Przygotowuje opinie i ekspertyzy dotyczące działań przy zabytkowych parkach, ogrodach i cmentarzach na rzecz organów administracji publicznej, prowadzi waloryzacje obszarów zabytkowego krajobrazu kulturowego, analizuje zagrożenia dla zabytkowego krajobrazu kulturowego, a także wypracowuje metody przeciwdziałania tym zagrożeniom. Wykonuje analizy historyczne, prace studialne i koncepcyjne w odniesieniu do zabytkowych parków i ogrodów oraz krajobrazu kulturowego.

Kierownik
dr Renata Stachańczyk

tel.: 22 826 92 47 wew. 143
mobile: +48 571 207 767
e-mail: rstachanczyk@nid.pl

Zespół ds. Ekspertyz i Analiz Zabytków
Opracowuje i upowszechnia standardy dokumentacji, badań, konserwacji i postępowań przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, przygotowuje opinie i ekspertyzy dotyczące działań przy zabytkach ruchomych i nieruchomych na rzecz organów administracji publicznej, prowadzi waloryzacje zabytków ruchomych i nieruchomych, analizuje zagrożenia dla zabytków ruchomych i nieruchomych, a także wypracowuje metody przeciwdziałania tym zagrożeniom. Przygotowuje, koordynuje oraz nadzoruje działania związane z oceną stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych.

Kierownik
Maciej Warchoł

tel.: 48 22 826 02 39, 22 826 92 47 wew. 136
fax: 48 22 826 17 14
e-mail: mwarchol@nid.pl

Zespół ds. Monitoringu Zabytków
Koordynuje działania związane z wdrażaniem zapisów Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, w zakresie powierzonym Instytutowi przez Ministra. Koordynuje realizacje procedur występowania z wnioskiem do Ministra o uznanie przez Prezydenta RP zabytku nieruchomego za Pomnik Historii. Koordynuje działania związane z monitorowaniem przez Instytut stanu zachowania i zarządzania obiektami z Listy Światowego Dziedzictwa i uznanymi za Pomniki Historii. Podejmuje współprace z właścicielami i zarządcami obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa i uznanych za Pomniki Historii na rzecz właściwej opieki i zarządzania dobrami.

Kierownik
Anna Marconi-Betka

tel.: 22 551 56 49
mobile: 48 506 095 773
e-mail: amarconi@nid.pl

Dział Kształcenia o Dziedzictwie
Prowadzi działania na polu kształtowania świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Kierownik
Beata Bauer

tel.: 22 551 56 90
mobile: +48 507 096 861
e-mail: bbauer@nid.pl

Zespół ds. Upowszechniania Wiedzy
Organizuje szkolenia i warsztaty w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, w tym metod badań i zasad postępowania z zabytkami, ich ochrony i właściwego wykorzystywania. Podejmuje współprace z właścicielami i zarządcami zabytków na rzecz właściwego zarządzania zasobem dziedzictwa kulturowego oraz promuje zasady opieki nad zabytkami. Prowadzi studia i badania nad potencjałem społeczno-gospodarczym dziedzictwa kulturowego. Podejmuje współprace z samorządami i organizacjami pozarządowymi w celu rozpoznania i wykorzystania potencjału rozwojowego dziedzictwa kulturowego w strategiach rozwoju i rewitalizacji.

Kierownik
Anna Kozioł

tel.: 22 551 56 82
mobile: +48 798 389 289
e-mail: akoziol@nid.pl

Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Promuje wiedzę o dziedzictwie materialnym i niematerialnym w społeczeństwie.
Koordynuje i promuje Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce. Realizuje programy edukacyjne i kampanie społeczne na rzecz ochrony i opieki nad dziedzictwem materialnym i niematerialnym. Podejmuje współprace na rzecz wzrostu społecznego zaangażowania w system identyfikacji i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Kierownik

tel.: 22 826 92 47 wew. 139
e-mail: komunikacja@nid.pl

Zespół ds. Wydawniczych
Realizuje politykę wydawniczą Instytutu, mającą na celu popularyzację i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami, poprzez publikowanie periodyków, wydawnictw zwartych, czasopism, monografii itp. Prowadzi i koordynuje proces wydawniczy oraz prace organizacyjno-techniczne dotyczące wydawanych publikacji, w tym nadzór nad ich dystrybucją. Koordynuje działalność wystawienniczą Instytutu.

Kierownik
Maria Wierzchoś

tel.: 22 551 56 72
e-mail: mwierzchos@nid.pl

Zespół Biblioteki
Zarządza zasobem bibliotecznym Instytutu. Opracowuje i udostępnia zbiory oraz informacje o zbiorach. Wykonuje kwerendy bibliograficzne. Prowadzi współpracę z innymi bibliotekami specjalistycznymi, w tym wymianę międzybiblioteczną.

Kierownik
Beata Wojda

tel.: 22 826 02 39 wew. 116
e-mail: bwojda@nid.pl

Dział Danych o Zabytkach
Gromadzi i upowszechniania wiedzę o dziedzictwie. Pełni rolę Narodowego Centrum Kompetencji ds. digitalizacji zabytków oraz wdraża infrastrukturę informacji przestrzennej w zakresie zabytków, poprzez prowadzenie i rozwój ogólnopolskiego, cyfrowego systemu gromadzenia i udostępniania danych o dziedzictwie, w tym także danych geolokalizacyjnych.

Kierownik
Mirosław Trojacki

tel.: 22 551 56 56
mobile: +48 571 268 301
e-mail: mtrojacki@nid.pl

Zespół ds. Archiwaliów
Zarządza zasobami archiwalnymi Instytutu – opracowuje, ewidencjonuje i digitalizuje oraz dba o odpowiedni stan ich zachowania. Prowadzi fototekę Instytutu.
Sprawuje nadzór nad użyczonymi zasobami archiwalnymi PP PKZ. Współdziała z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i archiwami nadzorującymi Instytutu w zakresie problematyki archiwalnej. Udostępnia zasób archiwalny zainteresowanym podmiotom. Prowadzi archiwum zakładowe Instytutu.

Kierownik
Anna Zubkiewicz

tel.: 22 826 02 39 wew. 120
e-mail: azubkiewicz@nid.pl

Zespół ds. Danych Cyfrowych
Wdraża nowe technologie tworzenia baz danych o zabytkach, ich digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych. Gromadzi i przechowuje dane cyfrowe o zabytkach w bazie danych geoprzestrzennych. Udostępnia zdigitalizowane materiały. Prowadzi prace inwentaryzacyjne zabytków technikami cyfrowymi i opracowuje dokumentacje z przeprowadzonych prac. Wypracowuje i upowszechnia standardy, zalecenia oraz wytyczne dotyczące dokumentowania i wizualizowania zabytków technikami cyfrowymi.

Kierownik
Grzegorz Urbański

tel.: 22 551 56 62
e-mail: gurbanski@nid.pl

Zespół ds. Rejestru i Ewidencji Zabytków
Prowadzi, analizuje i udostępnia Krajową Ewidencję Zabytków. Gromadzi i analizuje dokumentację rejestru zabytków. Digitalizuje dokumentację rejestru i ewidencji zabytków. Ewidencjonuje badania archeologiczne prowadzone na terenie kraju, na podstawie dokumentacji przekazywanej przez organy ochrony zabytków.

Kierownik
Ligia Kwiatkowska

tel.: 22 826 02 39, 826 92 47  wew. 128
fax: 22 826 17 14
e-mail: lkwiatkowska@nid.pl

Zespół Biura Dyrektora

Przygotowuje strategie i plany działań Instytutu oraz monitoruje ich realizację. Analizuje napływające do Dyrektora z komórek organizacyjnych wnioski. Opracowuje sprawozdania merytoryczne z działalności Instytutu. Prowadzi sekretariaty i kancelarie.
Planuje zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz wewnętrznymi uregulowaniami. Realizuje zamówienia publiczne w zakresie usług związanych z obsługą bieżącej działalności Instytutu.

Buduje pozytywny wizerunek Instytutu, podejmuje działania promocyjnych obejmujące:
bieżącą współpracę z mediami, przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji o Instytucie i jego działalności, prowadzenie i bieżącą aktualizację firmowego serwisu internetowego Instytutu, w tym BIP oraz prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Instytutu w portalach społecznościowych. Prowadzi monitoring mediów.
Prowadzi system identyfikacji wizualnej Instytutu. Udziela patronatów Instytutu wydarzeniom związanym z dziedzictwem kulturowym. Prowadzi sprawy związane z udzielaniem przez Instytut odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej.

Gromadzi i analizuje informacje o pracy Oddziałów Terenowych i Specjalistycznych Pracowni Terenowych. Organizuje spotkania wewnętrzne Dyrektora Instytutu.
Organizuje spotkania i prowadzi sekretariat Rady Programowej Instytutu. Realizuje zadania obronne, zarządzania kryzysowego i ochrony dziedzictwa kulturowego na wypadek szczególnych zagrożeń, w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Prowadzi sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz monitoruje przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych o ochronie danych oraz polityk Instytutu w dziedzinie ochrony danych osobowych. Współpracuje z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa. Pełni funkcję punktu kontaktowego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kierownik
Anna Zawadzka

tel.: 22 826 02 39 wew. 102
mobile: +48 506 096 896
e-mail: azawadzka@nid.pl

Zespół ds. Administracyjnych
Administruje składnikami majątku Instytutu dotyczącymi nieruchomości, środków trwałych oraz wyposażenia. Zapewnia sprawne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej obsługującej Instytut. Identyfikuje potrzeby i planuje zakupy składników majątkowych w oparciu o zgłoszone zapotrzebowania komórek organizacyjnych Instytutu. Opracowuje plany inwestycji, w tym prac modernizacyjnych i remontowych oraz koordynuje ich realizację. Zapewnia sprawne funkcjonowanie infrastruktury technicznej, budowlanej, urządzeń biurowych i środków łączności. Organizuje ochronę i ubezpieczenie mienia Instytutu. Wykonuje zadania w zakresie zaopatrzenia w materiały biurowe i eksploatacyjne. Prowadzi obsługę transportową i rozliczanie jej kosztów.
Koordynuje administrację pracy Oddziałów i Pracowni Terenowych oraz Specjalistycznych Pracowni Terenowych. Prowadzi sprawy związane z używaniem symboli państwowych zgodnie z ustawą o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierownik
Monika Tobiasz

tel.: 22 55 15 663
mobile: 510 075 650
e-mail: mtobiasz@nid.pl

Zespół ds. Finansowych
Prowadzi księgowość syntetyczną i analityczną Instytutu. Sporządza i wysyła obowiązujące sprawozdania finansowe i statystyczne. Sporządza analizy ekonomiczne oraz rozlicza i ustala wyniki ekonomiczne komórek organizacyjnych Instytutu. Prowadzi ewidencję zdarzeń gospodarczych, zgodnie z zakładowym planem kont oraz obowiązującymi przepisami prawa. Kompletuje i sprawdza pod względem formalno-rachunkowym dokumenty księgowe. Przechowuje i zabezpiecza dowody księgowe oraz pozostałą dokumentację przewidzianą przepisami prawa. Wycenia aktywa i pasywa oraz ustala wynik finansowy. Wykonuje czynności związane z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych. Reguluje zobowiązania finansowe, prowadzi obsługę kasową Instytutu. Rozlicza podatek dochodowy i VAT. Rozlicza należne składki ZUS, PFRON oraz inne wnikające z przepisów. Obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Prowadzi rejestr umów zawartych przez Instytut oraz przechowuje oryginały tych umów. Sporządza plany amortyzacji środków trwałych będących w użytkowaniu Instytutu.

Kierownik
vacat

 

Zespół ds. Kadrowych
Realizuje politykę płacowo-kadrową ustaloną przez Dyrektora, w tym sprawy wynikające z nawiązania, trwania, zmian i ustania stosunków pracy pracowników Instytutu. Nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy i rozliczanie czasu pracy.
Podejmuje i prowadzi niezbędne czynności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia kwalifikacji pracowników. Organizuje proces rekrutacyjny nowych pracowników w Instytucie. Prowadzi sprawy i dokumentacje dotyczące organizacji praktyk studenckich, wolontariatu i staży. Prowadzi rejestr krajowych i zagranicznych delegacji służbowych pracowników Instytutu. Prowadzi i udostępnia pracownikom Instytutu przepisy i dokumenty organizacyjne. Realizuje zadania bezpieczeństwa i higieny pracy określonych przepisami Kodeksu Pracy i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kierownik
Elżbieta Pawlak

tel.: 22 551 55 64
e-mail: epawlak@nid.pl

Zespół ds. Koordynacji i Rozliczania Programów
Zapewnia obsługę administracyjną i organizacyjną oraz koordynuje realizację programów prowadzonych przez Instytut na zlecenie Ministra. Planuje działania i wydatki konieczne do sprawnej i terminowej realizacji programów. Opracowuje wytyczne i procedury niezbędne do właściwej realizacji programów Prowadzi dokumentację związaną z realizacją programów. Koordynuje i monitoruje realizację programów. Prowadzi wymaganą sprawozdawczość dot. realizacji poszczególnych programów. Wykonuje inne zadania zapewniające realizację prowadzonych programów.

Pełnomocnik Dyrektora
Aleksandra Szczepańska

tel.: 22 551 56 82
mobile: +48 513 312 030
e-mail: aszczepanska@nid.pl

Zespół ds. Obsługi Prawnej
Przygotowuje i opiniuje umowy i porozumienia zawierane przez Instytut oraz programy, regulaminy i inne dokumenty dotyczące działania Instytutu. Sporządza analizy przepisów prawnych i uwagi do projektów aktów prawnych z zakresu ochrony zabytków i opiece nad zabytkami. Doradza w zakresie działalności podstawowej Instytutu. Współpracuje z kancelariami prawnymi w zakresie ich czynności podejmowanych na rzecz Instytutu.
Udziela pomocy prawnej, w zakresie interpretacji przepisów prawnych i ich praktycznego zastosowania, pracownikom Instytutu w związku z wykonywaniem ich służbowych obowiązków.

Kierownik
Jacek Brudnicki

tel.: 22 826 92 47 wew. 137
e-mail: jbrudnicki@nid.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego – audytor wewnętrzny
Planuje i prowadzi audyt w komórkach organizacyjnych Instytutu oraz sporządza sprawozdania z prowadzonych działań. Informuje Dyrektora o adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej. Współpracuje z audytorami zewnętrznymi, jednostkami i instytucjami prowadzącymi audyt lub kontrole w Instytucie. Monitoruje realizacje wniosków i zaleceń z kontroli i audytów.
Marcin Dobruk
Samodzielne Stanowisko ds. Informacji Niejawnych – Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnej
Realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.
Oddział Terenowy w Gdańsku
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. pomorskiego oraz koordynuje pracę Pracowni Terenowej w Toruniu.

Tomasz Błyskosz
Kierownik

tel.: 58 301 47 86 wew. 21
e-mail: tblyskosz@nid.pl

Pracownia Terenowa w Toruniu
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. kujawsko-pomorskiego.

Robert Kola
Kierownik

tel.: 56 663 57 94, 56 663 55 88
mobile:+48 608 496 726
e-mail: rkola@nid.pl

Oddział Terenowy w Krakowie
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. małopolskiego oraz koordynuje pracę Pracowni Terenowej w Kielcach.

Witold Górny
Kierownik

tel.: 12 429 10 11 wew. 24
e-mail: wgorny@nid.pl

Pracownia Terenowa w Kielcach
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. świętokrzyskiego.

Włodzimierz Pedrycz
Kierownik

tel.: 41 343 02 72
mobile:+48 517 874 196
e-mail: wpedrycz@nid.pl

Oddział Terenowy w Olsztynie
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. warmińsko-mazurskiego oraz koordynuje pracę Pracowni Terenowej w Białymstoku.

dr Iwona Liżewska
Kierownik

tel.: 89 521 26 90
mobile:+48 506 090 320
e-mail: ilizewska@nid.pl

Pracownia Terenowa w Białymstoku
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. podlaskiego.

Iwona Górska
Kierownik

tel.: 85 748 22 20
mobile:+48668 148 883
e-mail: igorska@nid.pl

Oddział Terenowy w Opolu
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. opolskiego oraz koordynuje pracę Pracowni Terenowych w Katowicach i Łodzi.

dr Joanna Banik
Kierownik

tel.: 77 423 01 84
mobile:+48 504 162 824
e-mail: jbanik@nid.pl

Pracownia Terenowa w Katowicach

Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. śląskiego.

Agnieszka Olczyk
Kierownik

tel.: 32 207 24 01
mobile:+48 511 142 961
e-mail: aolczyk@nid.pl

Pracowania Terenowa w Łodzi
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. łódzkiego.

Agnieszka Lorenc-Karczewska
Kierownik

tel.: 42 682 62 44
mobile:+48 571 226 992
e-mail: akarczewska@nid.pl

Oddział Terenowy w Poznaniu
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. wielkopolskiego oraz koordynuje pracę Pracowni Terenowej w Szczecinie.

Teresa Palacz
Kierownik

tel.: 61 851 73 64
mobile: +48 506 364 411
e-mail: tpalacz@nid.pl

Pracownia Terenowa w Szczecinie
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. zachodniopomorskiego.

Waldemar Witek
Kierownik

tel.: 91 433 61 67
mobile:+48 572 660 090
e-mail: wwitek@nid.pl

Oddział Terenowy w Rzeszowie
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. podkarpackiego oraz koordynuje pracę Pracowni Terenowej w Lublinie.

Anna Fortuna-Marek
Kierownik

tel.: 17 853 29 43
mobile:+48 608 312 063
e-mail: amarek@nid.pl

Pracownia Terenowa w Lublinie
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. lubelskiego.

Bożena Stanek-Lebioda
Kierownik

tel.: 81 743 70 88
e-mail: blebioda@nid.pl

Oddział Terenowy we Wrocławiu
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. dolnośląskiego oraz koordynuje pracę Pracowni Terenowej w Zielonej Górze.

dr Grzegorz Grajewski
Kierownik

tel.: 71 326 69 97
mobile:+48 607 104 900
e-mail: ggrajewski@nid.pl

Pracownia Terenowa w Zielonej Górze
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. lubuskiego.

Krzysztof Słowiński
Kierownik

tel.: 68 329 14 90
mobile:+48 506 090 540
e-mail: kslowinski@nid.pl

Specjalistyczna Pracowania Terenowa „Centrum Architektury Drewnianej”

W szczególności podejmuje oraz inicjuje działania na rzecz ochrony budownictwa ludowego i architektury drewnianej. Jednym z najważniejszych obszarów aktywności są projekty o charakterze edukacyjnym, kształtujące świadomość społeczną na temat wartości zasobu oraz upowszechniające fachową wiedzę w przystępny sposób. Ważnym zadaniem jest opracowywanie poradników i podręczników dobrych praktyk, organizacja szkoleń, konferencji oraz kursów rzemiosła tradycyjnego.

Istotnym zadaniem są także prace badawcze oraz dokumentacyjne, mające na celu stworzenie swoistej bazy wiedzy na temat zabytków, a także agregacja wszelkich danych w dziedzinie budownictwa, architektury drewnianej i tradycji ciesielskich.

Równie ważne są działania promocyjne, unaoczniające wartość zasobu m.in. poprzez prezentację udanych przykładów remontów konserwatorskich tzw. dobrych praktyk, a także promowanie architektury drewnianej jako budownictwa proekologicznego, uwypuklanie istoty remontu obiektów drewnianych w kontekście mitygacji zmian klimatu.

Wszelkie działania dedykowane są szerokiemu gremium odbiorców – służbom konserwatorskim, wykonawcom prac, właścicielom i opiekunom obiektów drewnianych, organom administracji oraz organizacjom pozarządowym, a także wszystkim osobom zaangażowanym w ochronę i popularyzację budownictwa i architektury drewnianej.

Kluczowym zadaniem wdrażanych i realizowanych projektów jest wzmocnienie narzędzi prewencyjnych, mających na celu powstrzymanie postępującego procesu degradacji i niszczenia zasobu.

 

Natalia Skiepko
Kierownik

mobile:+48 573 006 996
e-mail: nskiepko@nid.pl

 

 

 

Specjalistyczna Pracownia Terenowa „Park Mużakowski” w Łęknicy
Prowadzi bieżącą pielęgnację Parku i obsługuje ruch turystyczny. Realizuje i nadzoruje prace pielęgnacyjno-odtworzeniowe i rewaloryzacyjne. Prowadzi bieżącą dokumentację prac i zmian zachodzących w Parku (fotograficzna, raporty dzienne, sprawozdania, monitoring środowiska przyrodniczego i stanu technicznego infrastruktury i dróg). Współdziała w zakresie opieki, promocji, edukacji i turystyki z właściwymi jednostkami terytorialnymi oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi w tym także z niemiecką Fundacją Fürst-Pückler-Park Bad Muskau. Nadzoruje zadania realizowane na terenie Parku przez jednostki zewnętrzne. Prowadzi gospodarkę finansową Pracowni (m.in. sprzedaż drewna i inne dochody)

Barbara Iwlew
Kierownik

tel.: 68 362 41 82
mobile:+48 513 098 160
e-mail: biwlew@nid.pl

Specjalistyczna Pracownia Terenowa „Zespół pałacowo-parkowy” w Trzebinach
Prowadzi bieżącą opiekę nad zespołem pałacowo-parkowym w Trzebinach. Realizuje i nadzoruje prace remontowo-konserwatorskie i rewaloryzacyjne.

Marek Wróbel
Kierownik

tel.: 65 533 03 47
e-mail: mwrobel@nid.pl

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content