Powrót
Pomniki historii

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia określa się cechy zabytku świadczące o jego szczególnej wartości, precyzyjnie wyznacza  jego granice i zamieszcza schematyczną mapę z lokalizacją i granicami obiektu.

Pomniki Historii, oprócz znaczenia dla polskiego dziedzictwa kulturalnego, powinny wyróżniać się m.in. znaczeniem ponadregionalnym, dużymi wartościami historycznymi, naukowymi i artystycznymi, być utrwalone w świadomości społecznej i stanowić źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń. Do tego prestiżowego grona mogą dołączać krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, dzieła architektury i budownictwa oraz ich zespoły, dzieła budownictwa obronnego, zabytki techniki, parki i ogrody, cmentarze, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź związane z działalnością wybitnych osobistości lub instytucji oraz zabytki archeologiczne.

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się, coraz pełniej odzwierciedlając bogactwo form i różnorodność polskich zabytków.

Procedura

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Prezydent RP, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, uznaje za Pomnik Historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury (art. 15.1). Minister składa taki wniosek po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków (art.15.2). Procedurę i kryteria wyboru Pomników Historii dookreśla dokument: Kryteria i procedury uznawania obiektu za Pomnik Historii, przyjęty i zarekomendowany do stosowania w 2005 r. przez Radę Ochrony Zabytków, który zawiera również wzór dokumentacji zgłoszenia.

Procedurę uznawania za Pomnik Historii prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do NID spływają pisma wnioskowe i dokumentacje oraz opinie Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków dotyczące danych wniosków. NID poddaje zgłoszenia szczegółowej analizie formalnej i merytorycznej oraz wizytuje kandydujący zabytek w celu zapoznania się z jego obecnym stanem zachowania, sposobem utrzymania, użytkowania itp. Konkluzje w postaci opinii co do zasadności propozycji uznania obiektu za Pomnik Historii przekazywane są pod obrady działającej przy Ministrze Rady Ochrony Zabytków. Członkowie Rady podczas posiedzeń dyskutują nad poszczególnymi kandydaturami i głosują za lub przeciw udzieleniu im swojej rekomendacji. Po uzyskaniu rekomendacji Rady, Minister występuje do Prezydenta RP o uznanie danego zabytku za Pomnik Historii, natomiast NID opracowuje projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, który przekazywany jest Kancelarii Prezydenta RP za pośrednictwem MKiDN. Jeśli wniosek Ministra uzyska akceptację, procedurę zamyka podpisanie rozporządzenia przez Prezydenta RP i publikacja dokumentu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Do pobrania:

Kryteria wyboru

Procedury wyboru

Wzór dokumentacji zgłoszenia

 

Identyfikacja wizualna Pomników Historii

Pomniki Historii posiadają własne logo wraz z Księgą Znaku. Logo we wszystkich dopuszczalnych wersjach wraz z Księgą Znaku jest własnością NID, który posiada prawa autorskie do jego wykorzystywania.

Logo powinno być stosowane przez właścicieli, zarządców i opiekunów pomników historii. Można je wykorzystać do oznaczenia obiektu w terenie oraz we wszelkich publikacjach tradycyjnych i internetowych mających na celu popularyzację zabytku o najwyższej randze w kraju. Znak graficzny ma za zadanie przybliżyć społeczeństwu pojęcie Pomnika Historii i wzmożyć zainteresowanie oznaczonymi tym znakiem obiektami.

Narodowy Instytut Dziedzictwa przekazuje bezpłatnie logo Pomników Historii, z zastrzeżeniem jego użytkowania zgodnie z Księgą Znaku (Logo manual), która określa warunki korzystania z logo, jego konstrukcję, pola ochrony, dopuszczalne wersje kolorystyczne jak również wzór tablic, służących do oznakowania obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.

Mamy nadzieję, że przekazany Państwu znak graficzny okaże się przydatnym narzędziem w dobrym zarządzaniu najcenniejszymi dla polskiej kultury zabytkami.

Do pobrania:

Księga znaku „Pomnik Historii”

Logo „Pomnik Historii”

Aktualny spis Pomników Historii

Obecnie za Pomniki Historii uznano 123 zabytki*:

 1. Białystok – zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha
 2. Biskupin – rezerwat archeologiczny
 3. Bochnia – kopalnia soli
 4. Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary
 5. Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej
 6. Brzeg – Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi – nekropolią Piastów
 7. Chełmno – stare miasto
 8. Ciechocinek – Zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym
 9. Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych
 10. Częstochowa – Jasna Góra, zespół klasztoru oo. Paulinów
 11. Dobrzyca – zespół pałacowo-parkowy
 12. Duszniki Zdrój – młyn papierniczy
 13. Frombork – zespół katedralny
 14. Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku
 15. Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
 16. Gdańsk – Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności
 17. Gdańsk – Twierdza Wisłoujście
 18. Gdańsk – Zespół pocystersko-katedralny w Gdańsku Oliwie
 19. Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia
 20. Gliwice – radiostacja
 21. Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
 22. Gostyń – Głogówko zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
 23. Gościkowo-Paradyż – Pocysterski zespół klasztorny
 24. Góra Św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
 25. Grudziądz – Zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły
 26. Grunwald – Pole Bitwy
 27. Jabłeczna – prawosławny klasztor św. Onufrego
 28. Janów Podlaski – Stadnina koni
 29. Jawor – kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego zwany kościołem Pokoju
 30. Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego
 31. Kamień Pomorski – zespół katedralny
 32. Kanał Augustowski – droga wodna
 33. Kanał Elbląski
 34. Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny
 35. Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec
 36. Kazimierz Dolny
 37. Kielce – Dawny pałac biskupów i katedra
 38. Klępsk – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 39. Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów
 40. Koszuty – zespół dworsko-parkowy
 41. Kotlina Jeleniogórska – pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
 42. Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy
 43. Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
 44. Kraków – dzielnica Nowa Huta
 45. Kraków – historyczny zespół miasta
 46. Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem
 47. Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy
 48. Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego – kopalnie krzemienia z okresu neolitu
 49. Krzeszów – zespół dawnego opactwa cystersów
 50. Kwidzyn – zespół katedralno-zamkowy
 51. Ląd – zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą
 52. Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny
 53. Leżajsk – zespół klasztorny oo. bernardynów
 54. Lidzbark Warmiński  – zamek biskupów warmińskich
 55. Lubiń – zespół opactwa benedyktynów
 56. Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny
 57. Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
 58. Łęknica – Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym
 59. Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego
 60. Łowicz – Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
 61. Malbork – zespół zamku krzyżackiego
 62. Małujowice – kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła
 63. Nieborów i Arkadia – Zespół pałacowo ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny
 64. Nowy Wiśnicz – zespół architektoniczno-krajobrazowy
 65. Nysa – zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
 66. Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową
 67. Olesno – kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny
 68. Opatów – zespół kolegiaty pw. św. Marcina Biskupa
 69. Orawka – kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela
 70. Ostrów Lednicki
 71. Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew
 72. Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji
 73. Pelplin – zespół pocystersko-katedralny
 74. Płock – Wzgórze Tumskie
 75. Poznań – historyczny zespół miasta
 76. Przemyśl – Twierdza Przemyśl
 77. Przemyśl – zespół staromiejski
 78. Pszczyna – zespół zamkowo-parkowy
 79. Puławy – zespół pałacowo-parkowy
 80. Pułtusk – kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
 81. Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
 82. Radom – zespół klasztorny Bernardynów
 83. Radruż – Zespół cerkiewny
 84. Rogalin – zespół pałacowo-parkowy z obszarem dawnego majątku ziemskiego
 85. Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne
 86. Rytwiany – pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu
 87. Sandomierz – Historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy
 88. Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku
 89. Staniątki – opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek
 90. Stargard – zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta
 91. Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek
 92. Stoczek Klasztorny – Sanktuarium Matki Pokoju
 93. Strzegom – kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła
 94. Strzelno – zespół dawnego klasztoru Norbertanek
 95. Sulejów – zespół opactwa cystersów
 96. Sulejówek – Milusin, zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego
 97. Supraśl – Klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
 98. Świdnica – katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika
 99. Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy
 100. Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe
 101. Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze
 102. Szalowa – kościół parafialny św. Michała Archanioła
 103. Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”
 104. Toruń – Stare i Nowe Miasto
 105. Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek
 106. Tum – zespół archikolegiaty pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Aleksego
 107. Tykocin – historyczny zespół miasta
 108. Tyniec – zespół opactwa benedyktynów
 109. Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór
 110. Wąchock – zespół opactwa cystersów
 111. Warszawa – gmach dawnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
 112. Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
 113. Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya
 114. Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
 115. Wieliczka – kopalnia soli
 116. Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko
 117. Włocławek – katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 118. Wrocław – zespół historycznego centrum
 119. Wrocław – Hala Stulecia
 120. Zabrze – zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego
 121. Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku
 122. Żagań – poaugustiański zespół klasztorny
 123. Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content