Powrót
Pomniki historii

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia określa się cechy zabytku świadczące o jego szczególnej wartości, precyzyjnie wyznacza  jego granice i zamieszcza schematyczną mapę z lokalizacją i granicami obiektu.

Pomniki Historii, oprócz znaczenia dla polskiego dziedzictwa kulturalnego, powinny wyróżniać się m.in. znaczeniem ponadregionalnym, dużymi wartościami historycznymi, naukowymi i artystycznymi, być utrwalone w świadomości społecznej i stanowić źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń. Do tego prestiżowego grona mogą dołączać krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, dzieła architektury i budownictwa oraz ich zespoły, dzieła budownictwa obronnego, zabytki techniki, parki i ogrody, cmentarze, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź związane z działalnością wybitnych osobistości lub instytucji oraz zabytki archeologiczne.

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się, coraz pełniej odzwierciedlając bogactwo form i różnorodność polskich zabytków.

Procedura

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Prezydent RP, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, uznaje za Pomnik Historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury (art. 15.1). Minister składa taki wniosek po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków (art.15.2). Procedurę i kryteria wyboru Pomników Historii dookreśla dokument: Kryteria i procedury uznawania obiektu za Pomnik Historii, przyjęty i zarekomendowany do stosowania w 2005 r. przez Radę Ochrony Zabytków, który zawiera również wzór dokumentacji zgłoszenia.

Procedurę uznawania za Pomnik Historii prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do NID spływają pisma wnioskowe i dokumentacje oraz opinie Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków dotyczące danych wniosków. NID poddaje zgłoszenia szczegółowej analizie formalnej i merytorycznej oraz wizytuje kandydujący zabytek w celu zapoznania się z jego obecnym stanem zachowania, sposobem utrzymania, użytkowania itp. Konkluzje w postaci opinii co do zasadności propozycji uznania obiektu za Pomnik Historii przekazywane są pod obrady działającej przy Ministrze Rady Ochrony Zabytków. Członkowie Rady podczas posiedzeń dyskutują nad poszczególnymi kandydaturami i głosują za lub przeciw udzieleniu im swojej rekomendacji. Po uzyskaniu rekomendacji Rady, Minister występuje do Prezydenta RP o uznanie danego zabytku za Pomnik Historii, natomiast NID opracowuje projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, który przekazywany jest Kancelarii Prezydenta RP za pośrednictwem MKiDN. Jeśli wniosek Ministra uzyska akceptację, procedurę zamyka podpisanie rozporządzenia przez Prezydenta RP i publikacja dokumentu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Do pobrania:

Kryteria wyboru

Procedury wyboru

Wzór dokumentacji zgłoszenia

 

Identyfikacja wizualna Pomników Historii

Pomniki Historii posiadają własne logo wraz z Księgą Znaku. Logo we wszystkich dopuszczalnych wersjach wraz z Księgą Znaku jest własnością NID, który posiada prawa autorskie do jego wykorzystywania.

Logo powinno być stosowane przez właścicieli, zarządców i opiekunów pomników historii. Można je wykorzystać do oznaczenia obiektu w terenie oraz we wszelkich publikacjach tradycyjnych i internetowych mających na celu popularyzację zabytku o najwyższej randze w kraju. Znak graficzny ma za zadanie przybliżyć społeczeństwu pojęcie Pomnika Historii i wzmożyć zainteresowanie oznaczonymi tym znakiem obiektami.

Narodowy Instytut Dziedzictwa przekazuje bezpłatnie logo Pomników Historii, z zastrzeżeniem jego użytkowania zgodnie z Księgą Znaku (Logo manual), która określa warunki korzystania z logo, jego konstrukcję, pola ochrony, dopuszczalne wersje kolorystyczne jak również wzór tablic, służących do oznakowania obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.

Mamy nadzieję, że przekazany Państwu znak graficzny okaże się przydatnym narzędziem w dobrym zarządzaniu najcenniejszymi dla polskiej kultury zabytkami.

Do pobrania:

Księga znaku „Pomnik Historii”

Logo „Pomnik Historii”

Aktualny spis Pomników Historii

Obecnie za Pomniki Historii uznano 116 zabytków*:

 1. Białystok – zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha
 2. Biskupin – rezerwat archeologiczny
 3. Bochnia – kopalnia soli
 4. Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary
 5. Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej
 6. Brzeg – Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi – nekropolią Piastów
 7. Chełmno – stare miasto
 8. Ciechocinek – Zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym
 9. Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych
 10. Częstochowa – Jasna Góra, zespół klasztoru oo. Paulinów
 11. Dobrzyca – zespół pałacowo-parkowy
 12. Duszniki Zdrój – młyn papierniczy
 13. Frombork – zespół katedralny
 14. Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku
 15. Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
 16. Gdańsk – Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności
 17. Gdańsk – Twierdza Wisłoujście
 18. Gdańsk – Zespół pocystersko-katedralny w Gdańsku Oliwie
 19. Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia
 20. Gliwice – radiostacja
 21. Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
 22. Gostyń – Głogówko zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
 23. Gościkowo-Paradyż – Pocysterski zespół klasztorny
 24. Góra Św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
 25. Grudziądz – Zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły
 26. Grunwald – Pole Bitwy
 27. Janów Podlaski – Stadnina koni
 28. Jawor – kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego zwany kościołem Pokoju
 29. Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego
 30. Kamień Pomorski – zespół katedralny
 31. Kanał Augustowski – droga wodna
 32. Kanał Elbląski
 33. Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny
 34. Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec
 35. Kazimierz Dolny
 36. Kielce – Dawny pałac biskupów i katedra
 37. Klępsk – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 38. Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów
 39. Koszuty – zespół dworsko-parkowy
 40. Kotlina Jeleniogórska – pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
 41. Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy
 42. Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
 43. Kraków – historyczny zespół miasta
 44. Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem
 45. Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy
 46. Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego – kopalnie krzemienia z okresu neolitu
 47. Krzeszów – zespół dawnego opactwa cystersów
 48. Kwidzyn – zespół katedralno-zamkowy
 49. Ląd – zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą
 50. Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny
 51. Leżajsk – zespół klasztorny oo. bernardynów
 52. Lidzbark Warmiński  – zamek biskupów warmińskich
 53. Lubiń – zespół opactwa benedyktynów
 54. Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny
 55. Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
 56. Łęknica – Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym
 57. Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego
 58. Łowicz – Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
 59. Malbork – zespół zamku krzyżackiego
 60. Nieborów i Arkadia – Zespół pałacowo ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny
 61. Nowy Wiśnicz – zespół architektoniczno-krajobrazowy
 62. Nysa – zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
 63. Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową
 64. Olesno – kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny
 65. Orawka – kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela
 66. Ostrów Lednicki
 67. Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew
 68. Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji
 69. Pelplin – zespół pocystersko-katedralny
 70. Płock – Wzgórze Tumskie
 71. Poznań – historyczny zespół miasta
 72. Przemyśl – Twierdza Przemyśl
 73. Przemyśl – zespół staromiejski
 74. Pszczyna – zespół zamkowo-parkowy
 75. Puławy – zespół pałacowo-parkowy
 76. Pułtusk – kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
 77. Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
 78. Radom – zespół klasztorny Bernardynów
 79. Radruż – Zespół cerkiewny
 80. Rogalin – zespół pałacowo-parkowy z obszarem dawnego majątku ziemskiego
 81. Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne
 82. Rytwiany – pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu
 83. Sandomierz – Historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy
 84. Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku
 85. Staniątki – opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek
 86. Stargard – zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta
 87. Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek
 88. Strzegom – kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła
 89. Strzelno – zespół dawnego klasztoru Norbertanek
 90. Sulejów – zespół opactwa cystersów
 91. Sulejówek – Milusin, zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego
 92. Świdnica – katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika
 93. Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy
 94. Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe
 95. Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze
 96. Szalowa – kościół parafialny św. Michała Archanioła
 97. Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”
 98. Toruń – Stare i Nowe Miasto
 99. Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek
 100. Tum – zespół archikolegiaty pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Aleksego
 101. Tykocin – historyczny zespół miasta
 102. Tyniec – zespół opactwa benedyktynów
 103. Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór
 104. Wąchock – zespół opactwa cystersów
 105. Warszawa – gmach dawnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
 106. Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
 107. Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya
 108. Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
 109. Wieliczka – kopalnia soli
 110. Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko
 111. Włocławek – katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 112. Wrocław – zespół historycznego centrum
 113. Wrocław – Hala Stulecia
 114. Zabrze – zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego
 115. Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku
 116. Żagań – poaugustiański zespół klasztorny
 117. Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content