Powrót
Zabytek Zadbany
O konkursie

 

Konkurs „Zabytek Zadbany” to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów badań, konserwacji, adaptacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.

W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a za jego realizację odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oceny konkursowych zgłoszeń dokonuje jury konkursowe, które jest powoływane przez Generalnego Konserwatora Zabytków.

Od 2024 roku obowiązuje nowy regulamin konkursu. Istotną zmianą w regulaminie jest wprowadzenie kategorii ” Zabytek dostępny”, która dedykowana jest pracom przeprowadzonym z uwzględnieniem rozwiązań służących przystosowaniu zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów badań, konserwacji, adaptacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków, w szczególności uwzględniając:

  1. Prawidłowe wykonywanie prac badawczych, konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku;
  2. Właściwe użytkowanie zabytku, które podkreśla jego walory i nie wpływa ujemnie na posiadane przez zabytek wartości;
  3. Rewaloryzację zabytku podkreślającą jego walory i nie wpływającą ujemnie na posiadane przez zabytek wartości.

Zasady udziału

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie kompletu dokumentacji zgłoszeniowej, zgodnie z Regulaminem konkursu opublikowanym na stronie nid.pl, w terminie do 14 lutego 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Termin nadsyłania zgłoszeń w edycji 2024 został przesunięty, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu (rozdz. VIII. 3).

Prawo składania zgłoszeń mają właściciele zgłaszanych zabytków, ich posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz konserwatorzy samorządowi.

Kategorie konkursowe

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
D. Architektura i budownictwo drewniane;
E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);
F. Zabytek dostępny;
G. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn

Dodatkowe informacje na temat konkursu są dostępne pod adresem e-mail: : jpiotrowska@nid.pl oraz numerem telefonu: + 48 89 521 26 87.

Jury konkursu „Zabytek Zadbany” w edycji 2024

· prof. dr hab. arch. Małgorzata Rozbicka, architekt, w latach 2013-2017 dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, przewodnicząca Jury
· dr hab. szt. Monika Bogdanowska, prof. PK, konserwator dzieł sztuki, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, wiceprzewodnicząca Jury
· dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ, inżynier budownictwa, wykładowca Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, do 2023 roku kierownik NID Oddziału Terenowego w Zielonej Górze
· dr Małgorzata Gwiazdowska, historyk sztuki, w latach 1996-2018 Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie
· dr Jerzy Ilkosz, historyk sztuki, w latach 2000-2022 dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu
· dr Maciej Prarat, konserwator zabytkoznawca, wykładowca Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
· dr hab. Miron Urbaniak, prof. UWr, zastępca dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert w dziedzinie zabytków techniki

Nagrody

Nagrodami w konkursie są tytuły laureatów oraz wyróżnionych przyznawane opiekunom za przeprowadzone przy zabytkach prace.

Laureaci i wyróżnieni otrzymują dyplomy oraz tablice do oznaczenia zabytku.

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie listy laureatów i wyróżnionych następuje w terminie do 30 czerwca, a uroczysta gala wręczenia nagród w terminie do 30 września roku, w którym odbywa się dana edycja Konkursu.

Laureaci oraz wyróżnieni informowani są pisemnie o wynikach Konkursu.

Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach internetowych: www.gov.pl/web/kultura i nid.pl.

Sekretariat Konkursu - kontakt

Joanna Piotrowska
Główny Specjalista
e-mail: jpiotrowska@nid.pl
tel.: 89 521 26 87

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie

ul. 11 Listopada 4,
10-104 Olsztyn

Laureaci i wyróżnieni w konkursie “Zabytek Zadbany”

Aktualności

Archiwum konkursu

2022

Kategoria: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
Laureat
Mauzoleum Rodu Guttlerów w Złotym Stoku
Wyróżnienia
– Ratusz w Brzegu
– Kościół rektorski Św. Jana Chrzciciela w Gnieźnie
– Zespół obiektów Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu

Kategoria: rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu
Laureat
Cmentarz z okresu Pierwszej Wojny Światowej w Błoniu
Wyróżnienia
– Wieża widokowa wraz z otoczeniem w Cedyni
– Lapidarium na dawnym cmentarzu ewangelickim w Dołujach
– Fort pancerny nr 52 A „Łapianka” w Krakowie

Kategoria: adaptacja obiektów zabytkowych
Laureat
Kamienica przy ul. Rycerskiej 10 w Gdańsku
Wyróżnienia
– Dom Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim
– Synagoga, obecny budynek biblioteki w Sompolnie
– Dawny szpital, obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna w Żaganiu

Kategoria: architektura i konstrukcje drewniane
Laureat
Dom podcieniowy w gminie Pyzdry
Wyróżnienia
– Cerkiew greckokatolicka Świętych Kosmy i Damianaw Bartnem
– Chata Jana Raka w Husowie
– Kościół parafialny pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Starymgrodzie

Kategoria: zabytki techniki
Laureat
Dawna remiza Stoczni Gdańskiej w Gdańsku
Wyróżnienia:
– Dworzec Kolejowy w Białymstoku
– Muzeum Hutnictwa w Chorzowie
– Budynek A – Biała Fabryka w Łodzi

Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i trwała opieka nad zabytkiem
Laureaci
– Zamek Książ w Wałbrzychu
– Kamienica przy ul. Kościuszki 14 w Częstochowie

2021

Kategoria: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
Laureat
Kościół św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa w Kaliszu (woj. wielkopolskie)
Wyróżnienia
– Budynek dawnej dyrekcji Stoczni Gdańskiej przy ul. Doki 1 w Gdańsku (woj. pomorskie)
– Kamienica przy ul. Poznańskiej 50 w Poznaniu (woj. wielkopolskie)
– Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – Gwiazda Morza w Sopocie (woj. pomorskie)

Kategoria: rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu
Laureat
Zespół pałacowo-parkowy w Rakoniewicach, obecnie siedziba Urzędu Gminy Rakoniewice (woj. wielkopolskie)
Wyróżnienia
– Fort VII COLOMB w Poznaniu – Muzeum Martyrologii Wielkopolan (woj. wielkopolskie)
– Park pałacowy w Zielonej Górze-Zatoniu (woj. lubuskie)
– Most kolejowy na rzece Borui w Bytowie (woj. pomorskie)

Kategoria: adaptacja obiektów zabytkowych
Laureat
Koszary Bramy Chełmińskiej Twierdzy Toruń – Muzeum Twierdzy Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
Wyróżnienia
– Magazyn solny, obecnie Muzeum Regionalne w Drawsku Pomorskim (woj. zachodniopomorskie)
– Zespół dworca kolejowego, obecnie Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy ”Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju (woj. dolnośląskie)
– Łaźnia, obecnie budynek galerii – muzeum przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Zawierciu (woj. śląskie)

Kategoria: architektura i konstrukcje drewniane
Laureat
Dworzec kolejowy, obecnie restauracja „Lokomotywa” w Puszczykowie (woj. wielkopolskie)
Wyróżnienia
– Kościół Świętego Michała Archanioła w Szalowej (woj. małopolskie)
– Willa Koliba – Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza w Zakopanem (woj. małopolskie)
– Dom przy pl. Czarnieckiego 10 w Tykocinie (woj. podlaskie)

Kategoria: zabytki techniki
Laureat
Wiatrak holender w Pyzdrach (woj. wielkopolskie)
Wyróżnienia:
– Młyn wodny, następnie elektryczny, w Wiercicy (woj. śląskie)
– Zespół zakładu hutniczego w Maleńcu (woj. świętokrzyskie)

Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i trwała opieka nad zabytkiem
Laureaci
– Trwała ruina zamku w Rabsztynie (woj. małopolskie)
– Zespół zamkowy w Łańcucie (woj. podkarpackie)

2020

Kategoria: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
Laureat
Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Koszalinie-Jamnie, woj. zachodniopomorskie
Wyróżnienia
1. Rotunda Świętego Mikołaja w podziemiach bazyliki archikatedralnej w Przemyślu, woj. podkarpackie
2. Biały Dom w Łazienkach Królewskich w Warszawie
3. Wieża Ariańska w Wojciechowie, woj. lubelskie

Kategoria: rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu
Nie przyznano nagród.

Kategoria: adaptacja obiektów zabytkowych
Laureat
Klasztor magdalenek, obecnie Centrum Aktywności Społecznej w Szprotawie, woj. lubuskie

Wyróżnienia
1. Willa Japonka, obecnie budynek dydaktyczny Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
2. Biały Spichlerz, obecnie siedziba Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, woj. pomorskie
3. Klasztor cysterek, obecnie kompleks pielgrzymkowy sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, woj. dolnośląskie

Kategoria: architektura i konstrukcje drewniane
Laureat
Lamus w Knyszynie, woj. podlaskie
Wyróżnienia
1. Kościół parafialny Świętego Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce, woj. wielkopolskie
2. Kościół parafialny Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Hannie, woj. lubelskie
3. Dworzec w Gumniskach Małych, woj. warmińsko-mazurskie

Kategoria: zabytki techniki
Laureat
Wieża ciśnień w Malborku, woj. pomorskie
Wyróżnienia:
1. Wodozbiór w Łazienkach Królewskich w Warszawie
2. Pływalnia miejska w Siemianowicach Śląskich, woj. śląskie

Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i trwała opieka nad zabytkiem
Laureaci
Zamek – siedziba Muzeum Zamkowego w Pszczynie, woj. śląskie
Siedziba Muzeum Warszawy – zespół jedenastu kamienic przy Rynku Starego Miasta 28-42 / ul. Nowomiejskiej 4-8 w Warszawie

2019

Kategoria: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
Laureat
Dawny klasztor karmelitański, obecnie Zakład Karny w Nowym Wiśniczu, woj. małopolskie
Wyróżnienia
1. Kościół Świętej Zofii w Bobowej, woj. małopolskie
2. Willa Georga Grawitza, obecnie siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie
3. Szkoła Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”, obecnie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123 im. Kornela Makuszyńskiego w Warszawie

Kategoria: rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu
Laureat
Zagroda – Muzeum Wsi Markowa, woj. podkarpackie
Wyróżnienia
1. Zespół dworsko-parkowy w Chrzęsnem, woj. mazowieckie
2. Pałac w zespole pałacowo-parkowym w Jankowicach, woj. wielkopolskie
3. Trwała ruina pałacu w Zatoniu, woj. lubuskie

Kategoria: adaptacja obiektów zabytkowych
Laureat
Zespół dworca kolejowego w Kościerzynie, woj. pomorskie
Wyróżnienia
1. Prochownia Stara Apteka, obecnie scena Teatru Wybrzeże w Gdańsku
2. Budynek dworca kolejowego, obecnie Miejska Biblioteka Publiczna „Stacja Biblioteka” w Rudzie Śląskiej, woj. śląskie
3. Kamienica przy placu Solnym 4, obecnie siedziba fundacji i instytucji kultury OP ENHEIM we Wrocławiu

Kategoria: architektura i konstrukcje drewniane
Laureat
Kościół Pokoju w Jaworze, woj. dolnośląskie
Wyróżnienia
1. Papiernia – młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju, woj. dolnośląskie
2. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie, woj. kujawsko-pomorskie

Kategoria: zabytki techniki
Laureat
Wieża ciśnień w Biedrusku, woj. wielkopolskie
Wyróżnienia
1. Wieża ciśnień w Chełmży, woj. kujawsko-pomorskie
2. Wiatrak koźlak „Czesław” w Lesznie, woj. wielkopolskie
3. Komora Jezioro Wessel na III poziomie Kopalni Soli „Wieliczka”, woj. małopolskie

Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i trwała opieka nad zabytkiem
Laureaci
1. Gliwice-Ostropa, kościół Świętego Jerzego, woj. śląskie
2. Kaplica Świętego Jana Nepomucena w Zerwanej, woj. małopolskie

2018

Kategoria: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
Laureat
Kaplica Hochberga przy kościele Świętego Wincentego i Świętego Jakuba – obecna katedra greckokatolicka we Wrocławiu, woj. dolnośląskie
Wyróżnienia
1. Kościół parafialny Świętej Jadwigi Śląskiej w Miłkowie, woj. dolnośląskie
2. Kościół parafialny Świętego Jacka w Chochołowie, woj. małopolskie
3. Kościół parafialny salezjanów Świętego Józefa w Przemyślu, woj. podkarpackie

Kategoria: rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu
Laureat
Park-arboretum w Gołuchowie, woj. wielkopolskie

Kategoria: adaptacja obiektów zabytkowych
Laureat
Dwór Purgoldów w Psieniu-Ostrowie, woj. wielkopolskie
Wyróżnienia
1. Dawna trafostacja, obecnie Trafostacja Sztuki w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie
2. Zespół pałacowo-parkowy, obecnie siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie, woj. śląskie

Kategoria: architektura i konstrukcje drewniane
Wyróżnienia
1. Kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi, woj. śląskie
2. Kościół filialny Świętego Krzyża w Obornikach, woj. wielkopolskie

Kategoria: architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
Laureat
Dawna hala walcowni cynku, obecnie Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach-Szopienicach, woj. śląskie
Wyróżnienie
1. Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna wraz z chodnikiem podstawowym w pokładzie 510, obecnie obiekt Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, woj. śląskie

Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i trwała opieka nad zabytkiem
Laureat
1.  Kościół ewangelicko-augsburski w Pasymiu, woj. warmińsko-mazurskie

2017

Kategoria: Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
Laureat
Kościół NMP Panny w zespole zamkowym w Malborku, woj. pomorskie
Wyróżnienia
1. Dawne kolegium jezuickie, obecnie siedziba Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku, woj. dolnośląskie
2. Kaplica zamkowa Świętego Tomasza Becketa w Raciborzu, woj. śląskie
3. Pałac w Rogalinie, woj. wielkopolskie

Kategoria: Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
Laureat
Zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy, woj. wielkopolskie
Wyróżnienia
1. Dawny zespół klasztorny karmelitów bosych w Zagórzu, woj. podkarpackie
2. Zespół pałacowo-parkowy w Patrykozach, woj. mazowieckie
3. Zespół zabytkowy Twierdzy Przemyśl – reprezentatywne elementy systemu warownego, woj. podkarpackie

Kategoria: Adaptacja obiektów zabytkowych
Laureat
Skrzydło zamku książęcego, obecnie Centrum Konferencyjne ZAMEK w Szczecinku, woj. zachodniopomorskie
Wyróżnienia
1. Dawny kościół ewangelicki, obecnie Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie, woj. warmińsko-mazurskie
2. Dawny żydowski dom przedpogrzebowy, obecnie Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach, woj. śląskie
3. Pałac w Kościelcu Kolskim, obecnie siedziba Zespołu Szkół Plastycznych w Kole, woj. wielkopolskie

Kategoria: Architektura i budownictwo drewniane
Laureat
Czworak, nazywany wytwórnią fajek, w Zborowskiem, woj. śląskie

Kategoria: Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
Laureat
Dworzec kolejowy Wieliczka Park, woj. małopolskie
Wyróżnienia
1. Dawna łaźnia łańcuszkowa kopalni „Luiza” w Zabrzu, woj. śląskie
2. Wiadukt kolejowy na ulicą Kunickiego w Lublinie, woj. lubelskie

Kategoria specjalna: Właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem
Laureat
Kaplica Trójcy Świętej na zamku w Lublinie, woj. lubelskie

2016

Kategoria: Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu
Laureat
Kościół filialny Chrystusa Króla w Kwitajnach (woj. warmińsko-mazurskie)
Wyróżnienia
1. Dawny Sąd Ziemski i Okręgowy, obecnie siedziba Sądu Rejonowego w Gnieźnie (woj. wielkopolskie)
2. Kościół Świętego Ducha w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie)
3. Siedziba Wojewódzkiej Komendy Policji w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie)

Kategoria: Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu
Laureat
Zespół dworsko-parkowy w Kłóbce (woj. kujawsko-pomorskie)
Wyróżnienia
1. Mury obronne dawnego zamku biskupów chełmińskich w Lubawie (woj. warmińsko-mazurskie)
2. Zespół pałacowo-parkowy w Poddębicach (woj. łódzkie)
3. Dawny zbiornik Z1, obecne Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis” we Wrocławiu (woj. dolnośląskie)

Kategoria: Adaptacja obiektów zabytkowych
Laureat
Muzeum Emigracji, dawny Dworzec Morski w Gdyni (woj. pomorskie)
Wyróżnienia
1. Dawna prepozytura cystersów krzeszowskich w Jeleniej Górze-Cieplicach Śląskich Zdroju, obecnie Muzeum Przyrodnicze i Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku (woj. dolnośląskie)
2. Kamienica, obecnie budynek naukowo-dydaktyczny Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego (woj. wielkopolskie)
3. Pałac pod Globusem, obecnie siedziba Akademii Sztuki w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie)

Kategoria specjalna: Architektura i konstrukcje drewniane
Laureat
Dom Ludowy w Supraślu (woj. podlaskie)
Wyróżnienia
1. Oleśnicki Dom Spotkań z Historią w Oleśnicy (woj. dolnośląskie)
2. Dawny ratusz w Rostarzewie (woj. wielkopolskie)

Kategoria specjalna: Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki
Laureat
Kanał Elbląski: pochylnie Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny; śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostróda, Mała Ruś (woj. warmińsko-mazurskie)
Wyróżnienia
1. Wodociągowa wieża ciśnień w Kożuchowie (woj. lubuskie)
2. Wieże wyciągowe Kopalni Węgla Kamiennego „Polska” w Świętochłowicach (woj. śląskie)
3. Źrebięciarnia w zespole folwarcznym w Wąsowie (woj. wielkopolskie)

2015

Kategoria: Utrwalenie wartości zabytkowych pojedynczego obiektu
Laureat
Dawny szpital Świętej Trójcy w Broniszowie (woj. lubuskie)
Wyróżnienia
1. Ratusz w Kamiennej Górze, woj. dolnośląskie (Gmina Miejska Kamienna Góra)
2. Willa Leopolda Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/44 w Łodzi (Galeria „Willa” Miejskiej Galerii Sztuki), woj. łódzkie (Gmina Miejska Łódź)
3. Kościół Świętego Jana Chrzciciela w Myśliborzu, woj. zachodniopomorskie (Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jana Chrzciciela w Myśliborzu)

Kategoria: Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu w tym założenia dworskie i pałacowe
Laureat
Zabytkowe domy na murze miejskim przy ul. Sowińskiego w Dobrym Mieście (woj. warmińsko-mazurskie)
Wyróżnienia
1. Zespół pałacowy w Większycach, woj. opolskie (Roman Biernacki)
2. Zespół parkowo-pałacowy w Warce-Winiarach (Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego), woj. mazowieckie (Powiat Grójecki)
3. Miejskie mury obronne w Trzcińsku-Zdroju, woj. zachodniopomorskie (Miasto i Gmina Trzcińsko-Zdrój)

Kategoria: Adaptacja obiektów zabytkowych
Laureat
Zespół kopalni Julia w Wałbrzychu, obecnie Park Wielokulturowy Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki (woj. dolnośląskie)
Wyróżnienia
1. Zespół dawnego żydowskiego domu przedpogrzebowego Bet Tahara, obecnie Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie (Fundacja BORUSSIA)
2. Kościół Świętego Jana – Centrum Świętego Jana Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, woj. pomorskie (Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku)
3. Wieża ciśnień w Kościanie adaptowana na cele sportowo-edukacyjno-turystyczne – ściankę wspinaczkową i obserwatorium astronomiczne, woj. wielkopolskie (Gmina Miejska Kościan)

Kategoria specjalna: Architektura i konstrukcje drewniane
Laureat
Willa Oksza w Zakopanem (Galeria Sztuki XX Wieku Muzeum Tatrzańskiego), woj. małopolskie (Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego)
Wyróżnienia
1. Dawne kasyno oficerskie w Legionowie (Filia „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie), woj. mazowieckie (Muzeum Historyczne w Legionowie)
2. Kościół cmentarny Świętego Krzyża w Głogówku, woj. opolskie (Parafia Rzymskokatolicka Świętego Bartłomieja Apostoła w Głogówku)
3. Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP Panny w Lutczy, woj. podkarpackie (Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Lutczy)

Kategoria specjalna: Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki
Laureat
Dawne magazyny zakładów włókienniczych K. W. Scheiblera, obecnie siedzibia Art_Inkubatora w Łodzi (woj. łódzkie)
Wyróżnienia
1. Kolektor sanitarny przy ul. Mostowej w Przemyślu, woj. podkarpackie (Gmina Miejska Przemyśl)
2. Budynek nadszybia z wieżą wyciągową, budynek wagowni i wentylatora w zespole Szybu Maciej w Zabrzu, woj. śląskie (Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z. o. o w Zabrzu)
3. Tartak Raphaelsohnów, obecnie Centrum Techniki i Rozwoju Regionu – Muzeum Nowoczesności, woj. warmińsko-mazurskie (Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie)

2014

Kategoria: Utrwalenie wartości zabytkowych pojedynczego obiektu
Laureat
Dawna rejencja, obecnie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wyróżnienia
1. Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Świętej Lipce
2. Kurtyna I-V południowa Fortu nr 2 „Kościuszko” Twierdzy Kraków
3. Most gotycki na Młynówce w Kłodzku

Kategoria: Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu
Laureat
Zespół kaplic cmentarnych w Jeleniej Górze
Wyróżnienia
1. Park Norweski w Jeleniej Górze (Cieplice Śląskie Zdrój)
2. Wieża mieszkalno-obronna z umocnieniami bastionowymi w Rzemieniu
3. Zespół dworsko-parkowy z folwarkiem w Wiechlicach

Kategoria: Adaptacja obiektów zabytkowych
Laureat
Wieża Piastowska w Opolu
Wyróżnienia
1. Dwór w Goli Dzierżoniowskiej
2. Kościół poewangelicki w Nowym Stawie
3. Kuźnia w Dolsku

Kategoria specjalna: Architektura i konstrukcje drewniane
Laureat
Cerkiew prawosławna Opieki Matki Bożej w Hańczowej
Wyróżnienia
1. Kościół cmentarny Świętej Anny w Zaklikowie
2. Kościół parafialny Świętego Macieja Apostoła w Trzebicku Górnym
3. Kościół parafialny Wszystkich Świętych w Cudzynowicach

Kategoria specjalna: Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki
Laureat
Dworzec kolejowy w Puszczykówku
Wyróżnienia
1. Bieszczadzka Kolejka Leśna
2. Chlewnia i obora w zespole folwarcznym w Wysokiej
3. Dawna zajezdnia tramwajowa w Szczecinie (Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki)

2013
Kategoria: Utrwalenie wartości zabytkowych pojedynczego obiektu
Laureat
Dwór w zespole dworsko-parkowym w Łękach Górnych
Wyróżnienia
1. Kamienica „Pod Złotym Orłem”, obecnie Muzeum Farmacji we Wrocławiu
2. Wieża Bramy Wrocławskiej w Nysie
3. Budynek dawnej resursy w Żyrardowie
Kategoria: Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
Laureat
Zespół pałacowo-parkowy w Żmigrodzie
Wyróżnienia
1. Domy tkaczy w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Zgierzu
2. Zespół parkowy dawnego klasztoru cysterek w Owińskach
3. Zespół Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim
Kategoria: Adaptacja obiektów zabytkowych
Laureat
Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej, obecnie Ośrodek Spotkania Kultur
Wyróżnienia
1. Budynek dawnej łaźni, obecnie Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2 w Gdańsku
2. Donżon Twierdzy Srebrna Góra, obecnie funkcja turystyczna i muzealno-wystawiennicza
3. Folwarczna wieża ciśnień w Skorogoszczy, obecnie wieża widokowa i izba regionalna
Kategoria specjalna: Architektura i konstrukcje drewniane
Laureat
Kościół filialny Świętej Anny w Brzezinach
Wyróżnienia
Dom podmiejski z kuźnią w Gdańsku
Kategoria specjalna: Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki
Laureat
Zespół „Starej Przędzalni” w Żyrardowie
Wyróżnienia
1. Most na Bystrzycy w Lublinie
2. Wieża Wodna we Fromborku
3. Kordegarda i budynek biurowy w zespole dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”
2012

Kategoria: Ochrona wartości zabytkowej pojedynczego obiektu
Laureat
Dwór w Kopytowej k. Krosna (woj. podkarpackie)
Wyróżnienia
1. Ruiny zamku w Siewierzu
2. Zamek w Prószkowie
3. Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach

Kategoria: Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu w tym założenia dworskie i pałacowe
Laureat
Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich “Twierdza Gdańsk” (woj. pomorskie)
Wyróżnienia
1. Park Dolina Miłości w Zatoni Dolnej 
2. Willa Hermanna Fränkla w Prudniku 
3. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce 

Kategoria: Adaptacja obiektów zabytkowych
Laureat
Spichlerz “Błękitny Baranek” w Gdańsku (woj. pomorskie)
Wyróżnienia
1. Oranżeria przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach
2. Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim
3. Zespół pałacowo-parkowy „Pałac Kotulińskich” w Czechowicach-Dziedzicach

Kategoria specjalna: Architektura i konstrukcje drewniane
Laureat
Kościół Świętej Trójcy i Matki Boskiej w Twardogórze (woj. dolnośląskie)
Wyróżnienia
1. Zespół cerkwi Św. Paraskewy w Radrużu
2. Ratusz w Nowym Warpnie
3. Kościół Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie

Kategoria specjalna: Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki
Laureat
Most wiszący na rzece Mała Panew w Ozimku (woj. opolskie)
Wyróżnienia
1. Dworzec kolejowy w Przemyślu
2. Zespół Huty Żelaza w Zagwiździu
3. Budynek dawnej fabryki papieru w Poznaniu 

2011

Kategoria: Ochrona wartości zabytkowej pojedynczego obiektu
Laureat
Kaplica p.w. św. Marii Magdaleny w Karniowicach
Wyróżnienia
1. Bazylika p.w. Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi k. Brzozowa
2. Kościół parafialny NSPJ w Zagwiździu
3. Kościół p.w. MB Królowej Polski w Iwęcinie

Kategoria: Ochrona przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
Laureat
Zakład Wodociągu Centralnego (Stacja Filtrów) w Warszawie
Wyróżnienia
1. Zespół pałacowo-parkowy w Węgrzynowicach
2. Zespół pałacowo-parkowy w Gułtowach
3. Koszalińska Kolej Wąskotorowa

Kategoria Adaptacja obiektów zabytkowych
Laureat
Maszynownia Szybu Maciej w Zabrzu
Wyróżnienia:
1. Muzeum Sopotu
2. Kamienica Naujacka w Olsztynie
3. Budynek przędzalni wysokiej w zespole dawnych zakładów Izraela Poznańskiego w Łodzi

Kategoria: Kategoria specjalna: architektura drewniana
Laureat
Wiatrak w Sulmierzycach
Wyróżnienie:
Spichlerz Galowice

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content