Można wnioskować o udostępnienie danych niezbędnych do planów ogólnych gminy
Powrót
Widok na miasto Chełmno
Data publikacji: 13 maja 2024

W związku z wejściem w życie 24 września 2023 r. ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 1688), powstał obowiązek uchwalenia przez gminy do dnia 31 grudnia 2025 r. nowego, obligatoryjnego dokumentu planistycznego – planu ogólnego gminy. Podmioty publiczne mogą teraz wnioskować do Narodowego Instytutu Dziedzictwa o udostępnienie danych do planu.

W związku z podjęciem prac związanych z przystąpieniem do sporządzenia planu ogólnego, gminy mogą wnioskować do NID-u o udostępnienie danych wektorowych dotyczących:

  • zabytków nieruchomych, w tym nieruchomych zabytków archeologicznych, wpisanych do rejestru zabytków;
  • zabytków nieruchomych, w tym nieruchomych zabytków archeologicznych, ujętych w krajowej ewidencji zabytków;
  •  zabytków uznanych na mocy rozporządzenia Prezydenta RP za pomniki historii;
  • obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

NID udostępnia powyższe dane podmiotom publicznym na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Składanie wniosków o udostępnienie danych

Aby uzyskać dane, należy złożyć wniosek, który spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz.1692).

Wniosek musi być złożony w formie pisemnej albo elektronicznej, przy czym powinien zawierać poszczególne elementy wskazane w §2 ust. 2, w tym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze (§2 ust. 2 pkt 9).

We wspomnianym wniosku należy wskazać realizowane zadanie publiczne, zasób oraz zasięg danych niezbędny do realizacji zadania publicznego, a także precyzyjne wskazanie okresu udostępnienia danych poprzez podanie daty granicznej udostępnienia. Dane wektorowe udostępniane są w formacie SHP w układzie PUWG 1992. Możemy przekazać dane w postaci linku do pobrania danych zabezpieczonego hasłem na adres mailowy wskazany we wniosku. Przy braku takiego zapisu dane będą wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na płycie CD.

W celu ułatwienia składania wniosków udostępniamy dokument „Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym do planu ogólnego gminy”, który zawiera już opisane powyżej informacje i należy w nim uzupełnić jedynie dane adresowe gminy:

Do pobrania: Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym do planu ogólnego gminy

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi m.in. adresowany do samorządów portal tematyczny (https://samorzad.nid.pl), który stanowi merytoryczną bazę praktycznych informacji, artykułów i publikacji dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami, która, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), należy do zadań własnych gminy. Wśród nich są te z zakresu: prawa, finansów, planowania przestrzennego i rewitalizacji oraz zarządzania dziedzictwem lokalnym.

W kontekście nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym polecamy nagranie wykładu dr Anny Fogel – dra nauk prawnych, Głównego specjalisty w Dziale Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo NID, poświęconego zmianom, które niesie ona w kontekście ochrony zabytków. Jego nagranie jest dostępne na kanale NID na YouTube:

Skip to content