27 października webinar: Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kontekście ochrony zabytków
Powrót
Pan sporządzający notatki
Data publikacji: 24 października 2023

Najnowsza nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym skutkuje koniecznością dokonania wielu zmian w dotychczas stosowanych procedurach i dokumentach. Jakie są główne skutki wprowadzonych zmian w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego i jak się do nich przygotować? Na te i inne pytania postaramy się udzielić odpowiedzi podczas webinarium, które odbędzie się 27 października. Zapraszamy do udziału!

24 września 2023 r. weszła w życie znaczna część przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Kolejne przepisy wejdą w życie najpóźniej 1 stycznia 2026 r. Ustawa wprowadza daleko idące zmiany w systemie aktów planowania przestrzennego i dotychczasowych procedurach. Dotyczy to również sposobu uwzględniania zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego a także kompetencji organów w tym zakresie.

Dr Anna Fogel, ekspert Działu Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo NID postara się w sposób klarowny przedstawić podstawowe zagadnienia w tym temacie.

Kluczowe wątki tematyczne:

  • Najpóźniej z dniem 1 stycznia 2026 r. mają utracić moc studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zostaną one zastąpione planem ogólnym. Co ważne, plan ogólny będzie dokumentem całkowicie odmiennym od studium.
  • Bardzo istotnym dokumentem dla ochrony dziedzictwa kulturowego staje się strategia rozwoju gminy, która zgodnie z nowymi przepisami „przejmuje” opisową, tekstową część uwarunkowań i kierunków z dotychczasowego studium. Strategia będzie dokumentem obligatoryjnym.
  • Ustawa wprowadza również inne zmiany, w tym zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjach o warunkach zabudowy a także w definicjach ustawowych, co również będzie rzutować na ochronę zabytków.

Webinarium jest adresowane w szczególności do:

  • służb konserwatorskich
  • właścicieli, opiekunów i zarządców zabytków
  • urzędników samorządowych, szczebla gminnego i powiatowego, w szczególności odpowiedzialnych za zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym

Kiedy: 27 października 2023 r. godz. 11.00
Czas trwania: 1,5 godziny
Rejestracja na webinar: >tutaj<

dr Anna Fogel – główny specjalista w Dziale Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo w NID. Doktor nauk prawnych, były sędzia, radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1994). W 2011 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obroniła rozprawę doktorską „Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym”. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z ochroną zabytków, ochroną środowiska oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także konfliktami w tym obszarze. Autorka kilkudziesięciu publikacji o tej tematyce, m.in. komentarza do Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu („Ustawy krajobrazowej”) oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Członkini Zespołu Prawno-Urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Skip to content