III Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu” – nabór abstraktów
Powrót
miniaturka konferencja
Data publikacji: 15 marca 2023

Narodowy Instytut Dziedzictwa już po raz trzeci będzie organizatorem konferencji poświęconej ochronie dziedzictwa w dobie narastających zagrożeń klimatycznych. Wydarzenie, jak co roku, planowane jest na listopad, ale tym razem odbędzie się w Warszawie. Głównym tematem debaty są uwarunkowania hydrologiczne na obszarach podlegających ochronie konserwatorskiej.

W związku z nasilaniem się negatywnych skutków zmian klimatycznych, pojawiają się nowe zagrożenia, których oddziaływanie potęgują zmiany antropogeniczne, szczególnie dotkliwe na obszarach zurbanizowanych, oraz na terenach zielonych, podlegających silnej presji inwestycyjnej. Podczas konferencji organizatorzy planują podjąć próbę diagnozy sytuacji, stopnia zagrożenia, oceny, jakie zmiany te niosą dla obiektów i obszarów podlegających ochronie konserwatorskiej. Konferencja będzie okazją do zaprezentowania różnych przykładów z terenu całego kraju, a tym samym pomoże zdefiniować tak przyczyny zagrożeń, jak i oszacować wpływ wielkoskalowych inwestycji na dziedzictwo. Jak podkreślają organizatorzy konferencji, tylko właściwe zdiagnozowanie zagrożeń może dać podstawę do pojęcia działań zmierzających do ograniczania negatywnych skutków wynikających tak ze zmian klimatu, jak i działalności człowieka.

III Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu”

„Wpływ dużych inwestycji na sytuację hydrologiczną na obszarach podlegających ochronie konserwatorskiej”

28-29 listopada 2023

Pałac Staszica w Warszawie

Zgłoszenia referatów przyjmowane są do dnia 7 kwietnia 2023 roku, pod adresem omazurek@nid.pl.

W tytule maila należy wpisać „konferencja hydrologiczna”, a w załącznikach zawrzeć: wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz streszczenie wystąpienia o długości nie przekraczającej 100 słów, zawierający tytuł wystąpienia oraz imię i nazwisko prelegenta.

Autorzy abstraktów zatwierdzonych przez organizatorów zostaną poinformowani o przyjęciu udziału drogą mailową.

Wybrane artykuły zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie „Ecohydrology & Hydrobiology” oraz materiałach konferencyjnych (książka abstraktów).

Organizatorzy:

• Narodowy Instytut Dziedzictwa
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
• Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk pod auspicjami UNESCO / European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences, under the auspices of UNESCO

Sekretariat konferencji:

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do p. Olgi Mazurek, omazurek@nid.pl

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

Skip to content