XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Odporne krajobrazy kulturowe – metody, wdrożenia, wzorce”
Powrót
PlakatpromocyjnydwudziestejdziewiątejMiędzynarodowejKonferencjiNaukowejzcyklusztukiogrodowejidendrologiihistorycznej"Odpornekrajobrazykulturowe metody,wdrożenia,wzorce"
Data publikacji: 12 października 2022

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji online, nad którą patronat objął Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wydarzenie skierowane jest do specjalistów z zakresu sztuki ogrodowej, dendrologii historycznej, ochrony dziedzictwa i krajobrazów kulturowych. Konferencja odbędzie się w dn. 3 – 4 listopada 2022 roku.

Celem wydarzenia będzie podjęcie dyskusji o zjawisku odporności immunologicznej krajobrazu kulturowego i jego składowych.

• W jakim zakresie utrwalane wielowiekowo walory krajobrazu kulturowego są w stanie samoistnie determinować jego odporność na współczesne przekształcenia?
• Czy swoista odporność wrodzona krajobrazu jest w ogóle możliwa, a jeśli tak, to w jakim stopniu i przy użyciu jakich narzędzi można ją wzmocnić?

Podjęta problematyka odporności dotyczyć będzie zarówno aspektów konserwatorskich, klimatyczno-środowiskowych oraz prawno-planistycznych.

Konferencja jest kontynuacją rozważań na temat wyodrębnienia aktualnych problemów i wyzwań w utrzymaniu, zachowaniu dziedzictwa kulturowego miast, obszarów otwartych oraz w szczególności ogrodów historycznych. Istotne jest również zwrócenie uwagi na integralność krajobrazu kulturowego z kontynuacją aktywności jego antropogenicznego determinanta oraz lokalną bioróżnorodnością i uwarunkowaniami środowiskowymi. Rozważania te powinny być odpowiedzią na apel zawarty w rezolucji IFLA EU Granada, Hiszpania, (październik 2021) między innymi odnoszącymi się do trwałych krajobrazów. Działania, metody, wzorce oparte powinny być o promowanie tworzenia samowystarczalnych ekosystemów wykorzystywanych do zaspokajania ludzkich potrzeb.

Prezentacja badań, międzynarodowa wymiana doświadczeń, dotyczących sposobów zwiększenia odporności dziedzictwa kulturowego oraz nawiązanie współpracy interdyscyplinarnej, będzie głównym celem konferencji w oparciu o międzynarodowe dokumenty:

• Europejskie prawo klimatyczne (2020 r.)
• Zielony Ład w UE (2019 r.)
• Strategia dziedzictwa europejskiego na XXI wiek – Strategia 21 (2017)
• Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (2015)
• Ramy Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii 2020 – 2030 (UE 2014)
• Program działań na rzecz środowiska 2020 (Unia Europejska, 2013)
• Konwencja w sprawie promowania i różnorodności form wyrazu kulturowego (UNESCO, 2005)
• Europejski Program Zmian Klimatu (EU ECCP, 2000)
• Europejska Konwencja Krajobrazowa (CoE, Florencja, 2000)
• Konwencja Światowego Dziedzictwa (Paryż, 1972)
• Nowy Europejski Bauhaus (2020)

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Sekcję Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury O/Pan w Krakowie oraz Europejski Szlak Ogrodów Historycznych.

Udział słuchaczy w wydarzeniu jest bezpłatny i możliwy po wcześniejszej rejestracji.

Attendance free of charge on pre-registration.

Do pobrania / Downloadable:

XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Krakowie / online Odporne krajobrazy kulturowe – metody, wdrożenia, wzorce – Zaproszenie

XXIX The International Scientific Conference in Cracow – online Resilient Cultural Landscapes – Methods, Applications and PatternsInvitation

Skip to content