Kierownik Zespołu ds. Finansowych
Powrót
Data publikacji: 2 września 2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Finansowych

Zakres obowiązków

 • kierowanie i nadzorowanie działalności Zespołu ds. Finansowych
 • prowadzenie rachunkowości instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi przepisami instytucji
 • sporządzanie deklaracji i dokumentacji podatkowej (VAT, CIT)
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • rozliczanie dotacji celowych, podmiotowych oraz ze środków zewnętrznych
 • bieżąca kontrola sald kont księgowych
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych oraz umów
 • aktywny udział w procesie okresowego zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania raportów i sprawozdań finansowych
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa podatkowego oraz ich bieżące wdrażanie
 • optymalizowanie procesów księgowych i inicjowanie zmian w systemie księgowym;
 • współpraca z audytorami finansowymi, organami podatkowymi, bankiem i innymi instytucjami w zakresie prowadzonych spraw i w ramach udzielonych pełnomocnictw;
 • zastępowanie Głównego Księgowego podczas nieobecności

Wymagania:

 • praktyczne doświadczenie w sporządzeniu bilansu, rachunku zysków i strat, deklaracji CIT, plików JPK
 • znajomość procedur księgowych oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu rachunkowości i podatków w szczególności ustawy o podatku VAT i PDOP
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z księgowością, w tym 2-letnie na stanowisku kierowniczym
 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • znajomość programów finansowo – księgowych
 • bardzo dobra obsługa komputera i obsługa pakietu MS Office
 • dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy nad budżetem zadaniowym, controllingiem, procedurą kontroli zarządczej
 • znajomość obsługi programu Comarch Optima, EZD
 • znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość przepisów szczególnych dotyczących działalności instytucji kultury, w tym m.in. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

Wymiar zatrudnienia: pełen etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymagane dokumenty:

 • przy składaniu aplikacji:
  • CV i list motywacyjny wraz z podpisanymi oświadczeniami o:
   1. niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
   2. posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 • w przypadku zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną jest on zobowiązany dostarczyć do wglądu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, w tym świadectwa i dyplomy potwierdzające wymagane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie) oraz dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (kserokopie).

Termin składania dokumentów: 31 marca 2023 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „rekrutacja KIEROWNIK ZESPOŁU ds. FINANSOWYCH”.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego  terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content