V Warszawska Konferencja Konserwatorska „Zabytkowa architektura drewniana w ośrodkach miejskich – problematyka ochrony”
Powrót
YA scaled
Data publikacji: 27 maja 2022

„V Warszawska Konferencja Konserwatorska wpisała się w kalendarz wydarzeń konserwatorskich, które skupiają środowisko. Szczególnie dzisiaj ochrona kultury drewnianej, a w szczególności przestrzeni miejskiej jest niezwykłym wyzwaniem.” – tymi słowami dr hab. Katarzyna Zalasińska, Dyrektor Narodowego Instytutu otworzyła ogólnopolską Konferencję Konserwatorską.

W dniach 25 – 27 maja, w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie, przedstawiciele środowiska konserwatorskiego spotkali się na V Warszawskiej Konferencji Konserwatorskiej organizowanej przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków i Narodowy Instytut Dziedzictwa. Piąta edycja wydarzenia poświęcona została ochronie architektury drewnianej w ośrodkach miejskich.

Zebranych uczestników powitała Renata Kaznowska, Wiceprezydent m.st. Warszawy, która w swoim wystąpieniu podkreśliła wyjątkowość warszawskiej architektury drewnianej: „W mocno zurbanizowanym mieście każdy budynek drewniany traktujemy bardzo indywidualnie. Cieszymy się, że wiele obiektów udało się nam odrestaurować lub wspomóc właścicieli poprzez dotacje”.

Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków, odnosząc się do tematu konferencji zwrócił uwagę, że „architektura drewniana, przez zagrożenie inwestycjami, jest bardzo krucha, dla niektórych niezrozumiała, a w odbiorze społecznym mało wartościowa, dlatego musimy ją chronić”.

Dr hab. Katarzyna Zalasińska, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, pogratulowała doboru tematów, podkreślając, że „ochrona architektury drewnianej w ośrodkach miejskich jest wyzwaniem, a Warszawa podchodzi do tego wyzwania z sukcesem”.

Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa odniosła się do obchodzonego w obecnym roku Jubileuszu 60 lat misji NID: „Przez 60 lat, ochrona architektury drewnianej miała szczególne miejsce w działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa”.

W swoim wystąpieniu dr hab. Katarzyna Zalasińska zwróciła również uwagę na problematykę architektury drewnianej i jej zachowane zbiory w dokumentacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa: „Mamy nadzieję, że zainteresowanie architekturą drewnianą będzie wzrastać. Kruchość materii, problem ze świadomością wartości tego wyjątkowego zasobu, tak w miastach jak i w małych ośrodkach, jest cały czas zasobem ginącym na naszych oczach. Pamięć o tym zasobie gromadzimy w naszych archiwach NID, gdzie można obejrzeć nieistniejący już krajobraz Polski lat 60., 70., 80. Szczególnie nasza zgromadzona fototeka bardzo dokładnie pokazuje, że architektura drewniana jest immanentnym elementem krajobrazu kulturowego Polski i bardzo dla tego krajobrazu właściwa. Dzielimy się też tymi archiwalnymi zasobami – kończymy projekt digitalizacyjny w ramach którego wprowadzimy 1 000 300 tyś. dokumentów w tym bardzo wiele zdjęć dotyczących architektury drewnianej. Nie tylko nasze archiwa i działalność związana z dokumentacją zasobów, także wspólny wpis 16 polskich i ukraińskich cerkwi z regionu Karpat na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest wyrazem docenienia i potrzeby szerszego zaangażowania w tą problematykę”.

Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa opowiedziała również o wspólnie przygotowywanym przez wszystkie oddziały terenowe NID, raporcie o stanie architektury drewnianej w Polsce, nad którym prace zostaną zakończone pod koniec tego roku. „Wszystkie nasze zespoły przeglądają ten zasób w ramach swojej działalności i chcemy w drugiej połowie tego roku przedstawić całościową diagnozę, która – mamy nadzieję, będzie pomocna zarówno w formowaniu kierunków polityki konserwatorskiej, ale też będzie przydatnym narzędziem dla samorządów do podejmowania wyzwań dotyczących architektury drewnianej” – podkreśliła dr hab. Katarzyna Zalasińska.

Wśród prelegentów wystąpiła Dąbrówka Lipska z Zespołu ds. Ekspertyz i Analiz Zabytków NID, prezentując temat „Osiedle Przyjaźń na warszawskich Jelonkach – nowe spojrzenie”, w którym przedstawiła swoje wyniki badań, zwracając uwagę na ważne aspekty architektury drewnianej osiedla.

O szansach i wyzwaniach Specjalistycznej Pracowni Terenowej „Centrum Architektury Drewnianej” należącej do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, opowiedziała Kierownik obiektu – Agnieszka Gajc.

Podczas V Warszawskiej Konferencji Konserwatorskiej wystąpieniom specjalistów towarzyszyły warsztaty, pokazy i wycieczki. W ramach spotkania uczestnicy wzięli udział w objazdach terenowych po ul. Fletniowej, Rosołej i Osiedlu Jazdów poznając „drewniaki”, tj. warszawską zabytkową architekturę drewnianą.

Fot. NID

Skip to content