Skanowanie 3D pomaga chronić polskie zabytki – konferencja prasowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Powrót
DyrektorNarodowegoInstytutuDziedzictwa doktorhabilitowanaKatarzynaZalasińska
Data publikacji: 11 maja 2022

„Najnowszą odsłoną procesu dokumentowania jest cyfryzacja dokumentów znajdujących się w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz udostępnienie ich w przestrzeni on-line” powiedział Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków dr Jarosław Sellin na konferencji prasowej w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Wiceminister kultury przekazał, że w ramach projektu zdigitalizowane zostaną wszystkie obiekty nieruchome oraz zabytki archeologiczne włączone do Krajowej Ewidencji Zabytków, a także karty ewidencyjne grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się w archiwum urzędów wojewódzkich.

Podczas swojego wystąpienia Ewa Siczek, Dyrektor Biura Projektów Rozwoju Usług Cyfrowych Centrum Projektów Polska Cyfrowa powiedziała, że:  

Nie sama digitalizacja zbiorów jest naszym celem. To tylko narzędzie do osiągnięcia celu. Nadrzędnym celem projektu jest ponowne wykorzystanie digitalizowanych zasobów. Gospodarka oparta na danych, otwarta na ich otwieranie i prezentowanie jest gospodarką konkurencyjną i zmierzając w tym kierunku mamy szansę na arenie europejskiej, światowej zajmować coraz to wyższe miejsca. Digitalizacja ma nam przynieść lepszy poziom życia.

Dr hab. Katarzyna Zalasińska, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa podkreśliła, że:

Mamy nadzieję, że udostępnienie danych w Internecie ułatwi organom i instytucjom realizującym zadania w zakresie ochrony oraz opieki nad zabytkami, wykonywanie działań statutowych oraz promocję kultury. Bogactwo zbiorów będzie mogło być wykorzystane na potrzeby prowadzonych badań społecznych, aktywności turystyczno-kulturalnej, a także działalności gospodarczej w określonych branżach. Dostęp do tak szerokiej wiedzy, zgromadzonej w jednym miejscu pozwoli całemu społeczeństwu czerpać ze spuścizny kulturowej Polski, a także przyczyni się do jej zachowania i ochrony.

Zaznaczyła, że dziedzictwo kulturowe to już nie tylko architektura i zabytki, to także zbiór zdigitalizowanej dokumentacji zabytków, grobów oraz cmentarzy wojennych. Dzięki dofinansowaniu ze strony Unii Europejskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa może realizować projekt „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków, grobów i cmentarzy wojennych”. Efektem realizacji projektu będzie zeskanowanie i udostępnienie ponad 1,3 mln dokumentów dotyczących dziedzictwa kulturowego. Dziś już w ponad 700 000 dokumentów z tego zbioru znajduje się w przestrzeni cyfrowej na portalu zabytek.pl

Zabytek.pl wszystko o zabytkach w Polsce
Narodowy Instytut Dziedzictwa utworzył dedykowany serwis zabytek.pl, w którego przestrzeni udostępniane są informacje o polskich zabytkach wraz z ich opisami i treściami multimedialnymi. Odwiedzający mogą zapoznać się z archiwalnymi i obecnymi zdjęciami obiektów, skanami dokumentacji z krajowej ewidencji zabytków, modelami 3D, zdjęciami panoramicznymi czy lokalizacją zabytków.

Mirosław Trojacki, Kierownik Działu Danych o Zabytkach NID podkreślił, że efektem podjętych działań w ramach projektu ma być rozbudowana dziedzinowa baza danych z informacjami na temat obiektów zabytkowych, grobów i cmentarzy wojennych, a także teleinformatyczne zgromadzenie danych na ich temat na stronach prowadzonych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa – zabytek.pl oraz mapy.zabytek.gov.pl. Znaleźć na nich można popularne zabytki wpisane do rejestru zabytków, obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zabytki wpisane przez Prezydenta RP na Listę Pomników Historii, obiekty ujęte w krajowej ewidencji zabytków nieruchomych i archeologicznych, a także ewidencję grobów i cmentarzy wojennych. Co więcej, portal zabytek.pl umożliwia również zgłoszenie zagrożonych zabytków do lokalnego konserwatora zabytków.

Skaning laserowy i modelowanie 3D wybranych obiektów zabytkowych
Czas przewidziany na realizację projektu obejmuje okres od 28 stycznia 2019 roku do 30 września 2022 roku. Pracownicy Narodowego Instytutu Dziedzictwa skupiają się obecnie na skanowaniu dokumentacji, opatrywaniu jej w metadane, odwzorowywaniu obiektów przestrzennych za pomocą wektoryzacji oraz skanowaniu obiektów 3D. Digitalizacji poddane zostały również fiszki adresowe oraz dokumentacja naukowo-badawcza związana z zachowaniem dziedzictwa, określana mianem materiałów spuściznowych. Ciekawym zabiegiem realizowanym w ramach projektu jest również cyfrowe odwzorowanie architektury drewnianych obiektów sakralnych – podsumował Karol Czajkowski, Główny Specjalista Zespołu ds. Danych Cyfrowych NID.

Nowoczesna infrastruktura pracowni digitalizacyjnej Narodowego Instytutu Dziedzictwa
W ramach projektu został zakupiony nowoczesny sprzęt do pracowni digitalizacyjnej: skanery 2D oraz skaner 3D, o których opowiedział Adam Adamczyk, Asystent Projektu POPC w NID. Zademonstrowane zostały metody pracy nad dokumentacją – od skanowania przez obróbkę cyfrową, po umieszczenie jej na portalu zabytek.pl W trakcie krótkiej prezentacji zademonstrowaliśmy dziennikarzom metody pracy na dokumentacji – od skanowania, przez obróbkę cyfrową aż po umieszczenie jej na portalu zabytek.pl, dostępnego zarówno dla profesjonalistów, jak i pasjonatów historii i aktywnego wypoczynku.

Anna Zubkiewicz, Kierownik ds. Archiwaliów, opowiedziała o procesie cyfryzacji zasobów na przykładzie wybranych elementów z dorobku prof. G. Ciołka spuścizny naukowej dostępnej w zbiorach Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Więcej o projekcie: https://nid.pl/digitalizowanie-i-udostepnianie-zasobow-kultury-zabytkow-i-cmentarzy/

Skip to content