Specjalista ds. kartografii i systemów informacji geograficznej
Powrót
Data publikacji: 29 marca 2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika: specjalisty ds. kartografii i systemów informacji geograficznej w Dziale Danych o Zabytkach, w Zespole ds. danych cyfrowych

Zakres obowiązków: 

 • pozyskiwanie, przetwarzanie i wprowadzanie danych do baz danych o zabytkach, ich weryfikacja, aktualizacja i udostępnianie,
 • pozyskiwanie, przetwarzanie i wprowadzanie danych publikowanych na stronie ZABYTEK.PL, ich weryfikacja i aktualizacja,
 • digitalizacja dokumentacji rejestru i ewidencji zabytków,
 • przygotowanie zestawień i statystyk z baz danych o zabytkach,
 • prace koncepcyjne przy tworzeniu baz danych o zabytkach, w tym zintegrowanej bazy danych geoprzestrzennych o zabytkach w ramach m.in. dyrektywy INSPIRE,
 • opracowywanie zasad i trybu aktualizacji baz danych o zabytkach w zakresie utrzymywania tych baz w aktualności,
 • realizacja zadań Centrum Kompetencji ds. digitalizacji zabytków rozumianych jako tworzenie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie tworzenia, publikacji oraz archiwizacji danych cyfrowych wytworzonych w ramach tworzenia baz danych o zabytków,
 • konfiguracja, testowanie i raportowanie pożądanych zmian / konfiguracji do narzędzi informatycznych służących pozyskiwaniu i kontroli danych o zabytkach,
 • kompletowanie i prowadzenie dokumentacji technicznej zmian i modyfikacji wprowadzonych w wyniku prac.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane geodezyjne lub geograficzne o specjalizacji „kartografia”),
 • co najmniej 1-roczne doświadczenie zawodowe w pracy z systemami informacji przestrzennej,
 • biegła znajomość systemów narzędziowych GIS (preferowane GeoMedia Professional i QGIS)
 • znajomość zagadnień z obszaru GIS oraz doświadczenie związane z analizą danych GIS,
 • umiejętność konfigurowania i publikowania usług WMS, WMTS, WFS, CSW,
 • dobra znajomość języka SQL (swobodne pisanie skryptów, raportów) i relacyjnych baz danych,
 • znajomość zagadnień związanych z dyrektywą INSPIRE, norm ISO serii 19115 oraz ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej,
 • znajomość Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • znajomość Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym,
 • umiejętność: obsługi komputera (pakiet Ms Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia, współpracy w zespole,
 • umiejętność pracy w zespole oraz planowania własnego czasu pracy w ramach powierzonych zadań.

Dodatkowe atuty:

 • znajomość języka UML, notacji BPMN
 • wiedza na temat zasad integracji systemów informatycznych, znajomość mechanizmów WebService, SOAP, REST, JSON,
 • znajomość podstaw programowania (preferowany Python, Java).

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny

Termin składania dokumentów: 30 kwietnia 2022 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „specjalista ds. kartografii i systemów informacji geograficznej”

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content