Koordynator zadań w zakresie informacji i promocji produktów Projektu
Powrót
Data publikacji: 21 października 2021
Logo POPC

W związku z realizacją Projektu pn.: „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” (nr: POPC.02.03.02-00-0017/18) współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator zadań w zakresie informacji i promocji produktów Projektu

Zakres zadań na stanowisku:

 • współudział w tworzeniu oraz realizacja strategii promocji Projektu,
 • uszczegółowienie planu promocji,
 • prowadzenie działań promocyjnych w mediach tradycyjnych i elektronicznych (m.in. publikowanie artykułów oraz wpisów w mediach społecznościowych),
 • monitorowanie efektów działań promocyjnych,
 • organizacja konferencji w formule online podsumowującej Projekt,
 • przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na usługi w zakresie opracowania analogowych oraz cyfrowych materiałów promocyjnych (w tym znaków graficznych oraz filmu reklamowego),
 • przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na kampanię promocyjną w Internecie,
 • koordynacja zamówień na usługi promocyjne w ramach projektu,
 • współpraca z dostawcami usług i materiałów promocyjnych,
 • dystrybucja materiałów promocyjnych wśród partnerów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • znajomości rynku mediów cyfrowych oraz stosowanych narzędzi i metod promocyjnych,
 • doświadczenia w realizacji zadań promocyjnych, reklamowych, upowszechniających wiedzę, popularyzujących zasoby cyfrowe, przygotowaniu eventów,
 • doświadczenia w zarządzaniu/koordynowaniu projektami promocyjnymi,
 • doświadczenie w opracowywaniu i realizacji strategii komunikacji
 • znajomości podstawowych przepisów w zakresie publikacji treści promocyjnych, metod dystrybucji informacji itp,
 • odpowiedzialności i zaangażowania w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • kreatywności, samodzielności i dokładności w wykonywaniu zadań,
 • wysokiego poziomu komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole,
 • biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (m.in. pakietem narzędzi typu Office, oprogramowaniem związanym z obsługą mediów społecznościowych, narzędziami do masowej wysyłki wiadomości e-mail, CRM, CMS).


Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość oraz doświadczenie w stosowaniu Prawa Zamówień Publicznych,
 • udział w realizacji zadań promocyjnych w ramach projektów finansowanych ze środków UE,
 • Wymiar zatrudnienia: pełen etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę,

Okres zatrudnienia: listopad 2021 – kwiecień 2022

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa,

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny wraz z informacją o oczekiwaniach w zakresie wysokości wynagrodzenia

Termin składania dokumentów: do 30 października 2021 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „Rekrutacja na stanowisko Koordynatora promocji Projektu”

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:

1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);

2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,

– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content