Powrót
Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji

Program “Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach – Centra Kompetencji NID ds. Rewitalizacji”.

Celem programu jest merytoryczne wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania gminnych projektów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych występujących na obszarach zdiagnozowanego kryzysu, będzie realizowane w ramach trzech kierunków interwencji.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji wraz z przeznaczonym na jej wdrożenie finansowaniem stworzyła warunki dla aktywniejszej działalności gmin w obszarze rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Zgodnie z duchem nowej ustawy rewitalizacja jest działaniem kompleksowym, skoncentrowanym, planowanym i wdrażanym z mieszkańcami, mającym na celu przede wszystkim podniesienie jakości życia w gminie. Obszary cenne historycznie często są elementem działań rewitalizacyjnym gminy. Lokalne tradycje, język, tożsamość, poczucie wspólnoty, jej pamięć jak również zabytkowe pierzeje miast, zespoły poprzemysłowe, miejsca przechowujące pamięć o wydarzeniach ważnych dla wspólnoty, muzea i instytucje kultury, dzieła architektury i pomniki tworzą więc ramy dla działań rewitalizacyjnych gminy, będąc częścią ich społecznych, kulturowych, infrastrukturalnych i gospodarczych uwarunkowań. Według badania GUS przeprowadzonego we współpracy z NID 64% sporządzonych przez gminy programów rewitalizacji zawiera zapisy odnoszące się do zabytków, a 42% – do dziedzictwa niematerialnego. W dużej mierze programy rewitalizacyjne realizowane są na terenach objętych ochroną konserwatorską (61%), bądź wprost realizowane są w obiektach zabytkowych (749 gmin przewidziało takie projekty), lub bazują na dziedzictwie niematerialnym (w przypadku 504 gmin).

Biorąc pod uwagę kompleksowość działań rewitalizacyjnych, zakładających wykorzystanie wszystkich lokalnych zasobów, szeroki zakres już prowadzonych działań rewitalizacyjnych związanych z zabytkami i tradycjami jak również konieczność wzmocnienia ochrony zabytków w działaniach rewitalizacyjnych, Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi projekt wsparcia  gmin w procesach planowania i wdrażania gminnych programów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych występujących na obszarach zdiagnozowanego kryzysu.

Więcej: samorzad.nid.pl/rewitalizacja

 

Działania realizowane są w ramach trzech kierunków interwencji:

  1. Stworzono 8 Centrów Kompetencji Narodowego Instytutu Dziedzictwa ds. Rewitalizacji zlokalizowanych w regionach. Centra Kompetencji prowadzą działalność informacyjną i doradczą na rzecz gmin realizujących programy rewitalizacyjne związane z dziedzictwem kulturowym tj. informują o ogólnych zasadach, prawach i obowiązkach gmin w tym zakresie, a także upowszechniają modelowe rozwiązania, wiedzę o opracowaniach związanych z wykorzystaniem zasobu dziedzictwa kulturowego w procesach rewitalizacji.  Centra Kompetencji animują debatę na ten temat i ułatwiają wymianę doświadczeń dla uczestników procesów rewitalizacyjnych m.in. samorządów, służb konserwatorskich, organizacji pozarządowych, resortów odpowiedzialnych za rewitalizację, organizacji branżowych.
  2. Szkolenia przedstawicieli gmin prowadzących lub planujących rewitalizację z wykorzystaniem zasobu dziedzictwa kulturowego. Gminy będą mogły dowiedzieć się m.in. jak określać wizję, cele i kierunki gminnych programów rewitalizacyjnych uwzględniając dziedzictwo, jak wyznaczać obszar zdegradowany, jak określać potencjały obszarów rewitalizacji, jak poszukiwać nowych funkcji dla obiektów zabytkowych oraz jakie działania konserwatorskie są w nich dozwolone jak również jak tworzyć opracowania studialne i strategiczne zawierające odpowiednie zapisy chroniące i wykorzystujące potencjał dziedzictwa.
  3. Wsparcie gmin tworzących lub aktualizujących Gminne programy rewitalizacji poprzez wspólne przeprowadzenie procesu identyfikacji dziedzictwa, szacowanie jego wartości i wskazania właściwych sposobów jego ujęcia, ochrony i zagospodarowania w procesach rewitalizacyjnych. Opracowanie Studiów Ochrony Wartości Kulturowych oraz innych opracowań studialnych będzie wykonywane na rzecz wybranych gmin, które zakwalifikowały się do Programu wsparcia „Wzorcowa rewitalizacji” NID.

Program realizowany jest do 2022 roku w ramach Zadania 1.1.3. Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach zgodnie z założeniami „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

Zapraszamy do dołączenia do grupy Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji na platformie Facebook.

 

 

Centra Kompetencji NID ds. Rewitalizacji:

woj. dolnośląskie i lubuskie

Koordynator – Bogna Oszczanowska
e-mail: boszczanowska@nid.pl

Oddział Terenowy we Wrocławiu
Plac Teatralny 1 lok. 4 (2 piętro)
50-051 Wrocław

woj. małopolskie i świętokrzyskie

Koordynator – Grzegorz Młynarczyk
e-mail: gmlynarczyk@nid.pl

Oddział Terenowy w Krakowie
31-014 Kraków
ul. Św. Tomasza 8/7

woj. łódzkie i śląskie

Koordynator – Agnieszka Lorenc-Karczewska
e-mail: akarczewska@nid.pl

Oddział Terenowy w Łodzi
90-273 Łódź
ul. Rewolucji 1905 r. 9 lok. 4U

woj. podkarpackie i lubelskie

Koordynator – Adam Sapeta
e-mail: asapeta@nid.pl

Oddział Terenowy w Rzeszowie
35-045 Rzeszów
ul. Hetmańska 15

woj. wielkopolskie i zachodniopomorskie

Koordynator – Anna Dyszkant
e-mail: adyszkant@nid.pl

Oddział Terenowy w Poznaniu
61-725 Poznań
ul. Mielżyńskiego 27/29

woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie

Koordynator – Ewa Krasińska
e-mail: ekrasinska@nid.pl

Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. 11-Listopada 4
10-104 Olsztyn

woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie

Koordynator – Dorota Hryszkiewicz-Kahlau
e-mail: dhryszkiewicz@nid.pl

Oddział Terenowy w Gdańsku
80-822 Gdańsk
ul. Św. Trójcy 5

woj. opolskie i mazowieckie

Koordynator – Maria Badeńska-Stapp
e-mail: mbadenska@nid.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. M. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

Przewodniczący Zespołu Centra Kompetencji ds. rewitalizacji

Przewodniczący Zespołu  – Maria Badeńska-Stapp
tel.: +48 22 55 15 678
mobile: +48 571 226 997
e-mail: mbadenska@nid.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. M. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

Koordynator Zespołu Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji

Koordynator Zespołu – Anna Dyszkant

Koordynator – Anna Dyszkant
e-mail: adyszkant@nid.pl

Oddział Terenowy w Poznaniu
61-725 Poznań
ul. Mielżyńskiego 27/29

Program wsparcia oferowany przez NID jest komplementarny wobec działań realizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Urzędami Marszałkowskimi pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, w ramach którego oferowane jest wsparcie doradcze i szkoleniowe w czterech modułach tematycznych związanych z rewitalizacją (dostępność, zarządzanie i włączenie społeczności lokalnej, narzędzia ustawowe, monitoring i ewaluacja). Więcej informacji o rewitalizacji i podejmowanych działaniach znaleźć można na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl) oraz stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich.

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content