Powrót
Dotacje ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2022

Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami

KPOZiOnZ 2019-2022 jest wieloletnim programem rządowym, który realizuje przepis art. 84 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Program jest głównym dokumentem strategicznym określającym cele administracji rządowej oraz podległych jej służb i instytucji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także środki służące do realizacji wyznaczonych celów. W KPOZiOnZ 2019-2022 celem głównym jest stworzenie warunków dla zapewnienia efektywnej ochrony i opieki nad zabytkami.

Dotacje celowe

Zadanie: „Realizacja Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022" w 2022 roku

Nazwa zadania:
Realizacja Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022 w 2022 roku

Dotacja:  6 557 375 zł

 

 

 

Zadanie: „Realizacja Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022" w 2021 roku

Nazwa zadania:
Realizacja Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022 w 2022 roku

Dotacja:  1 200 000 zł (wydatki niewygasające z końcem 2021 r.)

 

 

W ramach przyznanych dotacji realizowany jest szeroki wachlarz działań, więcej informacji w zakładce: Działalność/Projekty.

Zadanie: „Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności NID w ramach w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022” w 2022 r.

Nazwa zadania:
Zadanie „Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności NID w ramach w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022” w 2022 r.

Dotacja: 363 500 zł

Opis zadania:
Zaplanowane zakupy inwestycyjne podniesieniu poziomu bezpieczeństwa danych, ponadto zostanie zakupione nowe urządzenie pomiarowe – dron z dedykowaną kamerą metryczną, co pozwoli na wykonanie bardziej precyzyjnych pomiarów fotogrametrycznych obiektów architektury zabytkowej.

 

 

Zadanie: „Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności NID w ramach w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022” w 2021 r.

Nazwa zadania:
„Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności NID w ramach w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022” w 2021 r.

(wydatki niewygasające z końcem 2021 r.)

Dotacja: 323 850 zł

Opis zadania:
Zaplanowane zakupy inwestycyjne służą rozbudowie systemu przechowywania i udostępniania danych cyfrowych wytwarzanych i gromadzonych w związku z realizacją Programu.

 

 

 

Zadanie: Zadanie „Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja budynku willi "U Dziadka" w Otwocku na centrum Architektury Drewnianej, w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022”

Nazwa zadania:
Zadanie „Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja budynku willi „U Dziadka” w Otwocku na centrum Architektury Drewnianej, w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022”

Dotacja: 268 862 zł

Opis zadania:
Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja drewnianej willi „U „Dziadka” w Otwocku jest związany z powołanie Centrum Architektury Drewnianej, które nastąpiło w ramach zadań Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 2019-2022. Założeniem Programu jest przeprowadzenie remontu, modelowej konserwacji oraz adaptacji budynku willi na potrzeby biurowe.

 

 

 

Program „Wspólnie dla dziedzictwa”

Program dotacyjny „Wspólnie dla dziedzictwa” służy dofinansowaniu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami.

Zadanie: "Obsługa i honoraria ekspertów programu MKiDN pn. „Wspólnie dla dziedzictwa” realizowanego w ramach zadań własnych NID (zadanie 3.2.1 w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022")”

Nazwa zadania:
„Obsługa i honoraria ekspertów programu MKiDN pn. „Wspólnie dla dziedzictwa” realizowanego w ramach zadań własnych NID (zadanie 3.2.1 w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022”)”

Dotacja: 150 000 zł

Opis zadania:
Przedmiotem umowy i udzielonej dotacji są wydatki związane z organizacją naboru wniosków oraz realizacją i sprawozdawczością dofinansowanych zadań.

 

 

 

 

Zadanie: „Realizacja dofinansowań w programie pn. „Wspólnie dla dziedzictwa” realizowanego jako zadanie 3.2.1 w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022”)”

Nazwa zadania:
„Realizacja dofinansowań w programie pn. „Wspólnie dla dziedzictwa” realizowanego jako zadanie 3.2.1 w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022”)”

Dotacja: 2 300 000 zł

Opis zadania:
Przedmiotem umowy są środki na dotacje przekazywane organizacjo9m pozarządowym, którym wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie w ramach przeprowadzonego naboru. Więcej informacji w zakładce: Dotacje/Wspólnie dla dziedzictwa.

 

 

Program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych”

Zadanie: „Sfinansowanie kosztów obsługi programu rządowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Ochrona zabytków archeologicznych” zarządzanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa”

Nazwa zadania:
„Sfinansowanie kosztów obsługi programu rządowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Ochrona zabytków archeologicznych” zarządzanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa”

Dotacja: 20 250 zł

Opis zadania:
Program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych” ma na celu ochronę dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Więcej informacji w zakładce Dotacje/ Ochrona zabytków archeologicznych

Przedmiotem umowy są wydatki związane z organizacją naboru i rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach programu.

 

 

Program wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022

Zadanie: „Europejskie Dni Dziedzictwa realizowane w ramach Programu Wieloletniego “Niepodległa” na lata 2017-2022”

Nazwa zadania:
„Europejskie Dni Dziedzictwa realizowane w ramach Programu Wieloletniego “Niepodległa” na lata 2017-2022”

Dotacja: 204 000 zł

Opis zadania:
Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o zasięgu ogólnoeuropejskim. Co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy, również te niedostępne na co dzień, oraz wziąć udział w wielu wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych.

Organizatorzy wydarzeń EDD zapewniają bezpłatny dostęp do zabytków i innych obiektów kultury oraz proponują wiele innych atrakcji, takich jak koncerty, wystawy, festyny historyczne, prezentacje ginących zawodów, wykłady, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych. Zachęcają do obcowania z kulturą i zabytkami, popularyzują regionalne tradycje i zwyczaje. r. W roku 2022, podczas jubileuszowej 30. edycji, Europejskie Dni Dziedzictwa odbędą się pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”. Zwieńczeniem zadania będzie uroczysta Gala z udziałem najbardziej aktywnych organizatorów EDD.

Spotkanie odbędzie się w grudniu w Warszawie.

 

 

Program „Kultura cyfrowa”

Zadanie: „Sfinansowanie działalności Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zabytków w 2022 roku"

Nazwa zadania:
„Sfinansowanie działalności Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zabytków w 2022 roku”

Dotacja: 130 000 zł

Opis zadania:
Celem programu jest przede wszystkim zabezpieczenie najbardziej wartościowych zasobów polskiego dziedzictwa kultury oraz podnoszenie kompetencji Beneficjentów Programu. NID poprzez udział w szkoleniach przyczyni a się do aktualizacji standardów digitalizacyjnych oraz ma aktywny udział w aktualizacji standardów digitalizacji (tzw. Katalogu dobrych praktyk i standardów digitalizacji” które stanowią punkt odniesienia dla Beneficjentów Programu „kultura cyfrowa”

 

 

Pozostałe zadania

Zadanie: „Program oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”

Nazwa zadania:
„Program oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”

Dotacja: 200 000 zł

Opis zadania:
Celem programu jest przywrócenie pamięci o zapomnianych cmentarzach żydowskich przez ich oznakowanie – we współpracy w władzami samorządowymi, Nadleśnictwami Lasów Państwowych, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Gminami Wyznaniowymi Żydowskimi oraz Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Program został zainicjowany w 2018 r. i planowana jest jego kontynuacja w latach następnych. W tegorocznym etapie zostało zaplanowane przygotowanie kolejnej partii oznaczeń, oznakowanie kolejnych cmentarzy (7) po przeprowadzeniu koniecznych konsultacji i uzgodnień, organizacja ceremonii prezentacji oznakowania, wykonanie niezbędnych kwerend i analiz oraz stała aktualizacja danych w ogólnopolskiej bazie cmentarzy żydowskich.

 

 

Zadanie: „Dofinansowanie polsko-niemieckiej konferencji konserwatorskiej organizowanej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie w dniach 4 - 7 kwietnia 2022 r.”

Nazwa zadania:
„Dofinansowanie polsko-niemieckiej konferencji konserwatorskiej organizowanej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie w dniach 4 – 7 kwietnia 2022 r.”

Dotacja: 32 963 zł

Opis zadania:
Polsko-Niemiecka konferencja konserwatorska organizowana przez Mazowiecki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we współpracy z NID, odbyła się w dniach 4-7.04.2022 przy udziale wojewódzkich i landowskich Konserwatorów Zabytków. Poruszone zostały ważne z punktu widzenia ochrony zabytków tematy dotyczące zagadnień konserwatorskich z poszczególnych województw oraz miast niemieckich.

Podczas spotkania podpisana została deklaracja potępiająca barbarzyństwo wojny w Ukrainie, która przynosi tragiczne skutki dla narodu ukraińskiego i jego dziedzictwa kulturowego. Deklarację w imieniu polskich konserwatorów podpisał prof. Jakub Lewicki, zaś niemieckich prof. Markus Harzenetter.

 

 

Zadanie: „Organizacja konferencji naukowych ICOMOS”

Nazwa zadania:
„Organizacja konferencji naukowych ICOMOS”

Dotacja: 216 480 zł

Opis zadania:
Organizacja konferencji naukowej pt. „Dostosowanie zabytków do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – przepisy, zasady, dobre praktyki” odbyła się w Łazienkach Królewskich w Warszawie w dniach 9-10 maja 2022 roku. Oprócz wystąpień dotyczących zagadnień dostępności zabytków dla osób z niepełnosprawnościami miało miejsce uroczyste uhonorowanie Laureatek Nagrody im. Profesora Jana Zachwatowicza, które swoim dorobkiem naukowym, zawodowymi osiągnieciami i postawą silnie wspierającą ochronę polskich zabytków, zasługiwały na szczególne wyróżnienie. W ramach realizacji zadania będą wydane publikacje pokonferencyjne w IV kwartale br. oraz zorganizowana zostanie konferencja pn. „Przestrzenie publiczne w zabytkowych miastach – zasady ochrony i dobre praktyki” w zamku Królewskim w Warszawie . Polski Komitet Narodowy ICOMOS oraz NID od lat organizują konferencje naukowe poświęcone problematyce zmian w ochronie i konserwacji zabytków oraz niezbędnej kodyfikacji zasad i form ochrony zabytków oraz stopnia ingerencji w ich strukturę poruszając najbardziej aktualne tematy z obszaru opieki nad zabytkami i zarzadzania nimi. Ważnym elementem ogólno-konserwatorskiej debaty jest pokazywanie dobrych praktyk oraz wskazanie działań niewłaściwych, praca nad ujednoliceniem standardów postępowania, co wpisuje się w zagadnienia NID. konferencje naukowe Polskiego Komitetu ICOMOS organizowane z NID stanowią ważne dla całego świata konserwatorskiego wydarzenie. Istotnym elementem tych spotkań jest upowszechnienie ich rezultatów jak najszerszemu kręgowi odbiorców poprzez udostępnianie wydarzeń on-line oraz publikacje wydawnictwa pokonferencyjnego w serii wydawniczej „Ochrona dziedzictwa kulturowego”

 

 

Zadanie: „Organizacja Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji pn.: Wyjątkowe badania, odkrycia i realizacje konserwatorskie ostatnich lat.”

Nazwa zadania:
„Organizacja Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji pn.: Wyjątkowe badania, odkrycia i realizacje konserwatorskie ostatnich lat.”

Dotacja: 33 750 zł

Opis zadania:
Ogólnopolska Naukowa Konferencja pn. ,,Wyjątkowe badania, odkrycia i realizacje konserwatorskie ostatnich lat” odbędzie się w Toruniu w dniach 19-21.10.2022. Organizatorem jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, a współorganizatorami Narodowy Instytut Dziedzictwa, Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa. Konferencja odbywa się w ramach obchodów 40-lecia działalności Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Patronat nad konferencją objęli: Pan Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w MKiDN i Generalny Konserwator Zabytków oraz Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Partnerami zostali: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja będzie poświęcona: 40-letniej historii Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (uroczyste otwarcie Zjazdu SKZ) oraz ukazaniu wyjątkowych badań, odkryć oraz realizacji konserwatorskich ostatnich lat ( konferencja naukowa). Służyć będzie integracji środowiska konserwatorskiego, prezentacji najlepszych wzorców konserwatorskich oraz uhonorowania zasłużonych osób.

 

 

Zadanie: „Wydanie w roku 2022 6. numeru Polskiego Słownika Biograficznego Konserwatorów Zabytków”

Nazwa zadania:
„Wydanie w roku 2022 6. numeru Polskiego Słownika Biograficznego Konserwatorów Zabytków”

Dotacja: 15 000 zł

Opis zadania:
Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków to publikacja, której celem jest dostarczenie możliwie najbardziej rzetelnej, dokładnej i wszechstronnej informacji o ludziach działających na obecnych oraz dawnych ziemiach polskich, którzy zapisali się swą działalnością na polu konserwacji, restauracji, inwentaryzacji, dokumentacji i badań naukowych obiektów zabytkowych. PSBKZ zawiera biogramy osób profesjonalnie uczestniczących w procesach konserwacji i ochrony zabytków, kształtowaniu myśli konserwatorskiej i dokumentowaniu historii konserwacji i ochrony zabytków. Na 2022 r. zaplanowano wydanie 6. tomu Słownika.

 

 

Zadanie: „Sfinansowanie organizacji konferencji pt. "Działania służb kryminalnych”

Nazwa zadania:
„Sfinansowanie organizacji konferencji pt. „Działania służb kryminalnych”

Dotacja: 40 000 zł

Opis zadania:
Realizując zadania w obszarze ochrony dziedzictwa narodowego, a także chcąc zwrócić uwagę społeczną na potrzebę przeciwdziałania przestępstwom w tym zakresie, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy współudziale Narodowego Instytutu Dziedzictwa przygotował konferencji pod nazwą „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w odzyskiwaniu zabytków sakralnych i archeologicznych”, której celem była wymiana doświadczeń w przedmiotowym zakresie. Odbiorcami konferencji byli przedstawiciele organów ścigania oraz instytucji zajmujących się ochroną zabytków. Konferencja odbyła się w Pęzinie w dniu 10 – 13.10.2022 . Podczas konferencji poruszone były miedzy innymi zmiany w przepisach karnych w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ratyfikacja Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego oraz, co najważniejsze widoczna rotacja kadrowa wśród samych funkcjonariuszy.

 

 

Zadanie: „Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności statutowej NID w tym rewaloryzacji Parku Mużakowskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”

Nazwa zadania:
„Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności statutowej NID w tym rewaloryzacji Parku Mużakowskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”

Dotacja: 1 000 000 zł

Opis zadania:
NID zarządza w imieniu MKiDN polską częścią transgranicznego parku Mużakowskiego o pow. 300 hektarów, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Właściwe utrzymanie parku, bieżące prace pielęgnacyjne wymagają zakupu nowego sprzętu ogrodniczego: ciągnika, podnośnika koszowego oraz kontenera, a także sprzętu komputerowego niezbędnego do przygotowania dokumentacji oraz planów rewaloryzacji. Zaplanowane zakupy pozwolą na zmniejszenie ilości napraw posiadanego sprzętu, co obniży koszty eksploatacyjne i poprawi warunki zarzadzania obiektem.

 

 

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content