Powrót
Dotacje ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2024

Program „Wspólnie dla dziedzictwa”

Program dotacyjny “Wspólnie dla dziedzictwa” służy dofinansowaniu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami.

Zadanie: Sfinansowanie kosztów obsługi programu pn. »Wspólnie dla dziedzictwa« realizowanego jako program własny"

Nazwa zadania:
Sfinansowanie kosztów obsługi programu pn. “Wspólnie dla dziedzictwa” realizowanego jako program własny

Dotacja: 150 000 zł

Data podpisania umowy: 02.2024 r.

 

Zadanie: „Dofinansowania w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa w 2024 r.”

Nazwa zadania:
Dofinansowania w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa w 2024 r.

Dotacja: 1 220 000 zł

Data podpisania umowy: 04.2024 r.

 

 

Program „Niematerialne – przekaż dalej”

Program dotacyjny „Niematerialne – przekaż dalej” służy wspieraniu projektów dotyczących zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Celem projektów jest wzmocnieniu przekazu pokoleniowego, ochrony i popularyzacji tych zjawisk. Działania realizowane w ramach programu powinny zwiększać wiedzę społeczeństwa na temat roli tego dziedzictwa w kulturze lokalnej i ogólnopolskiej, aktywizować społeczności lokalne i budować sieci współpracy w zakresie poznawania, ochrony i opieki nad dziedzictwem niematerialnym.

Zadanie: "Sfinansowanie kosztów obsługi programu pn. »Niematerialne – przekaż dalej« realizowanego jako program własny"

Nazwa zadania:
Sfinansowanie kosztów obsługi programu pn. “Niematerialne – przekaż dalej” realizowanego jako program własny

Dotacja: 100 000 zł

Data podpisania umowy: 02.2024 r.

 

Zadanie: „Dofinansowania w ramach programu Niematerialne – przekaż dalej w 2024 r.”

Nazwa zadania:
Dofinansowania w ramach programu Niematerialne – przekaż dalej w 2024 r.

Dotacja: 500 000 zł

Data podpisania umowy: 05.2024 r.

 

 

Program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych”

Zadanie: „Sfinansowanie kosztów obsługi programu rządowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. »Ochrona zabytków archeologicznych« w 2024 r."

Nazwa zadania:
Sfinansowanie kosztów obsługi programu rządowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Ochrona zabytków archeologicznych w 2024 r.”

Dotacja: 21 000 zł

Opis zadania:
Program rządowy “Ochrona zabytków archeologicznych” ma na celu ochronę dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Więcej informacji w zakładce Dotacje/ Ochrona zabytków archeologicznych

Przedmiotem umowy są wydatki związane z organizacją naboru i rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach programu.

Data podpisania umowy: 02.2024 r.

 

Pozostałe zadania

Zadanie: "Utworzenie w NID i działalność Zespołu ds. Organów Historycznych"

Nazwa zadania:
Utworzenie w NID i działalność Zespołu ds. Organów Historycznych

Dotacja: 600 000 zł

Data podpisania umowy: 03.2024 r.

  

Zadanie: "Rewaloryzacja oraz odtworzenie historycznych elementów zabytkowego Parku Mużakowskiego w Łęknicy w zakresie tzw. historycznej Szkółki i Jeziora Skowronków – dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z niezbędnymi opracowaniami towarzyszącymi – na potrzeby Centrum Edukacji oraz zaplecza parku"

Nazwa zadania:
Rewaloryzacja oraz odtworzenie historycznych elementów zabytkowego Parku Mużakowskiego w Łęknicy w zakresie tzw. historycznej Szkółki i Jeziora Skowronków – dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z niezbędnymi opracowaniami towarzyszącymi – na potrzeby Centrum Edukacji oraz zaplecza parku

Dotacja: 200 000 zł

Data podpisania umowy: 03.2024 r.

Zadanie: "Rozwój bezpiecznej infrastruktury IT w Narodowym Instytucie Dziedzictwa"

Nazwa zadania:
Rozwój bezpiecznej infrastruktury IT w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

Dotacja: 1 480 000 zł

Data podpisania umowy: 02.2024 r.

Zadanie: "Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja budynku willa »U Dziadka« w Otwocku na Centrum Architektury Drewnianej w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022"

Nazwa zadania:
Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja budynku willa „U Dziadka” w Otwocku na Centrum Architektury Drewnianej w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022

Dotacja: 8 912 000 zł

Data podpisania umowy: 02.2024 r.

Zadanie: "Dokończenie realizacji zadania z 2023 roku »Porównanie zgodności spisów i weryfikacji ewidencji archeologicznych znajdujących się w zasobach Krajowej Ewidencji Zabytków oraz pomorskiej wojewódzkiej ewidencji zabytków« "

Nazwa zadania:
Dokończenie realizacji zadania z 2023 roku „Porównanie zgodności spisów i weryfikacji ewidencji archeologicznych znajdujących się w zasobach Krajowej Ewidencji Zabytków oraz pomorskiej wojewódzkiej ewidencji zabytków”

Dotacja: 50 000 zł

Data podpisania umowy: 04.2024 r.

Zadanie: "Kontynuacja działań w ramach zadania » Program oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej « "

Nazwa zadania:
Kontynuacja działań w ramach zadania „Program oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”

Dotacja: 300 000 zł

Data podpisania umowy: 04.2024 r.

Zadanie: "Dotacja celowa na współfinansowanie i finansowanie wydatków dla zadania: Park Mużakowski - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i dostępności obiektu światowego dziedzictwa UNESCO "

Nazwa zadania:
Dotacja celowa na współfinansowanie i finansowanie wydatków dla zadania: Park Mużakowski – zwiększenie atrakcyjności turystycznej i dostępności obiektu światowego dziedzictwa UNESCO

Dotacja: 1 938 000 zł

Data podpisania umowy: 05.2024 r.

2023

Program „Wspólnie dla dziedzictwa”

Program dotacyjny “Wspólnie dla dziedzictwa” służy dofinansowaniu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami.

Zadanie: "Sfinansowanie kosztów obsługi programu pn. »Wspólnie dla dziedzictwa« w 2023 roku"

Nazwa zadania:
Sfinansowanie kosztów obsługi programu pn. „Wspólnie dla dziedzictwa” w 2023

Dotacja: 150 000 zł

Data podpisania umowy: 02.2023 r.

 

 

Zadanie: „Dofinansowania w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa”

Nazwa zadania:
Dofinansowania w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa

Dotacja: 1 220 000 zł

Data podpisania umowy: 07.2023 r.

 

 

Program „Niematerialne – przekaż dalej”

Program dotacyjny „Niematerialne – przekaż dalej” służy wspieraniu projektów dotyczących zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Celem projektów jest wzmocnieniu przekazu pokoleniowego, ochrony i popularyzacji tych zjawisk. Działania realizowane w ramach programu powinny zwiększać wiedzę społeczeństwa na temat roli tego dziedzictwa w kulturze lokalnej i ogólnopolskiej, aktywizować społeczności lokalne i budować sieci współpracy w zakresie poznawania, ochrony i opieki nad dziedzictwem niematerialnym.

Zadanie: "Sfinansowanie kosztów obsługi programu pn. »Niematerialne – przekaż dalej« w 2023 roku "

Nazwa zadania:
Sfinansowanie kosztów obsługi programu pn. „Niematerialne – przekaż dalej” w 2023 roku

Dotacja: 100 000 zł

Data podpisania umowy: 02.2023 r.

 

 

 

 

 

Zadanie: „Dofinansowania w ramach programu Niematerialne – przekaż dalej”

Nazwa zadania:
Dofinansowania w ramach programu Niematerialne – przekaż dalej

Dotacja: 300 000 zł

Data podpisania umowy: 07.2023 r.

 

 

Program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych”

Zadanie: „Sfinansowanie kosztów obsługi programu rządowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. »Ochrona zabytków archeologicznych«"

Nazwa zadania:
Sfinansowanie kosztów obsługi programu rządowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Ochrona zabytków archeologicznych”

Dotacja: 20 250 zł

Opis zadania:
Program rządowy “Ochrona zabytków archeologicznych” ma na celu ochronę dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Więcej informacji w zakładce Dotacje/ Ochrona zabytków archeologicznych

Przedmiotem umowy są wydatki związane z organizacją naboru i rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach programu.

Data podpisania umowy: 01.2023 r.

 

 

Pozostałe zadania

Zadanie: Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja budynku willa „U Dziadka” w Otwocku na Centrum Architektury Drewnianej w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022

Nazwa zadania:
Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja budynku willa „U Dziadka” w Otwocku na Centrum
Architektury Drewnianej w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na
lata 2019-2022

Dotacja: 4 450 000 zł

Opis zadania:
Powołanie Centrum Architektury Drewnianej jest częścią programu rządowego – Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022, za którego realizację odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. Proces inwestycyjny rozpoczął się w 2019 r. , kiedy to została pozyskana nieruchomość tzw. willa „U Dziadka” w Otwocku. W roku 2021 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku willi „U Dziadka” wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę. W roku 2022 w związku z zakupem w grudniu 2021 działki ew. 13/13 obręb 5 w Otwocku, stanowiącej bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości, wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa z inwentaryzacją zieleni dla zagospodarowania terenu ze zmienioną lokalizacją zjazdu oraz miejsca na wiatę szkoleniową, a także projekty zamienne w związku z decyzją Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Uzyskano zamienne pozwolenie na budowę, a w ostatnim kwartale roku wykonano w willi prace zabezpieczające. W roku 2023 rozpoczęto realizację prac konstrukcyjno-budowlanych poprzedzających roboty instalacyjne, tzw. III etap inwestycji. Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonano wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Wykonanie prac w 2023 r. nie oznacza zakończenia realizacji inwestycji. Do zakończenia inwestycji pozostają do wykonania roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, roboty budowlane wraz z aranżacją wnętrz, a także roboty związane z zagospodarowaniem terenu, które będą kontynuowane w 2024 r.

Data podpisania umowy: 02.2023 r.

 

 

Zadanie: „Organizacja konferencji naukowych ICOMOS”

Nazwa zadania:
„Organizacja konferencji naukowych ICOMOS”

Dotacja: 170 000 zł

Opis zadania:
Zadanie przewiduje organizację dwóch konferencji: ,,System ochrony zabytków w 20.Rocznicę ogłoszenia ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ,,Wartościowanie i klasyfikacja zabytków”.

Data podpisania umowy: 03.2023 r.

 

 

Zadanie: Organizacja jubileuszu „10 lat Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego”

Nazwa zadania:
Organizacja jubileuszu „10 lat Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego”

Dotacja: 450 000 zł

Opis zadania:
Od 2013 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzi Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. NID zarządza Listą oceniając spływające wnioski, organizując warsztaty i konferencje poświęcone wpisom oraz prowadzi działania edukacyjne i promocyjne.

W 2023 roku mija 10 lat od powołania do życia tej bogatej w nasze tradycje Listy, dlatego też chcemy docenić i uhonorować wszystkich depozytariuszy. W ramach obchodów planujemy organizację wystawy plenerowej, spotkania z depozytariuszami, prelekcje, prezentacje żywego dziedzictwa w sześciu miastach Polski. Planujemy również wydanie broszury ukazującej nasze piękne tradycje i zwyczaje. Na zakończenie zorganizowana zostanie uroczysta Gala, na której wręczone będą najnowsze decyzje Ministra KiDN o wpisie na Krajową listę. Obchody będą trwały od stycznia do grudnia 2023 roku na terenie całego kraju, aby uhonorować depozytariuszy a także zachęcić ich do kolejnych wpisów.

Data podpisania umowy: 03.2023 r.

 

Zadanie: Organizacja konferencji pn. “Dziedzictwo przemysłowe wspiera Zieloną Europę”

Nazwa zadania:
Organizacja konferencji pn. “Dziedzictwo przemysłowe wspiera Zieloną Europę”

Dotacja: 60 000 zł

Opis zadania:
Konferencja ma przedstawić rozwiązania wspierające ochronę dziedzictwa przemysłowego w Europie, oraz wpływ tych rozwiązań na ochronę środowiska naturalnego. W oparciu o prowadzone badania, a także zrealizowane projekty przedyskutowane zostaną dobre praktyki adaptacji zabytków techniki do nowych funkcji prowadzące do ograniczenia śladu węglowego w porównaniu z budową nowych obiektów. Możliwości zmniejszenia śladu węglowego poprzez ochronę i ponowne użytkowanie historycznych obiektów przemysłowych będzie jednym z głównych tematów wymiany doświadczeń w trakcie planowanej konferencji. Częścią konferencji będzie prezentacja nowej organizacji mającej aktywnie zająć się ochroną i badaniami nad dziedzictwem przemysłowym na terenie -TICCIH Europa.

Data podpisania umowy: 04.2023 r.

 

 

Zadanie: Program oznakowania Cmentarzy Żydowskich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Nazwa zadania:
Program oznakowania Cmentarzy Żydowskich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Dotacja: 200 000 zł

Opis zadania:
Celem programu jest przywrócenie pamięci o zapomnianych cmentarzach żydowskich przez ich oznakowanie. W bieżącym roku zaplanowaliśmy oznakowanie kolejnych 15 cmentarzy, wykonanie badań wybranych obiektów, aktualizację danych o cmentarzach oraz przygotowanie kolejnych opisów cmentarzy żydowskich na portal ZABYTEK.pl, który rocznie odwiedza ponad 2 miliony użytkowników. W ramach rozpoczętego w 2018 roku przez NID zadania zinwentaryzowano oraz poddano weryfikacji terenowej cmentarze żydowskie znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wykonano też aktualizowaną na bieżąco bazę cmentarzy żydowskich oraz oznakowano tablicami 34 wybrane cmentarzy. Prowadzone dotychczas działania pozwoliły na nawiązanie stałej współpracy z partnerami programu – Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Gminami Wyznaniowymi Żydowskimi, Komisją rabiniczną ds. cmentarzy, władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi aktywistami.

Data podpisania umowy: 03.2023 r.

 

 

Zadanie: Organizacja wspólnie ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków ogólnopolskiej konferencji pt. „Ochrona i konserwacja zabytków sakralnych”

Nazwa zadania:
Organizacja wspólnie ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków ogólnopolskiej konferencji pt. „Ochrona i konserwacja zabytków sakralnych”

Dotacja: 100 000 zł

Opis zadania:
Konferencja zaplanowana jest w dniach 16-18 września 2023 r. w Muzeum Zamkowym w Malborku pod honorowym patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków. Jej uczestnikami będą przedstawiciele służb konserwatorskich, Policji, goście z Ukrainy a także przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wstępnie zaplanowane zostały panele tematyczne dotyczące aspektów prawnych, konserwatorskich, współpracy ze służbami konserwatorskimi, digitalizacji, fotowoltaiki oraz bezpieczeństwa obiektów sakralnych.

Data podpisania umowy: 04.2023 r.

 

 

Zadanie: Organizacja jubileuszu wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO drewnianych kościołów w południowej Małopolsce ( 20-lecie) oraz drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat (10-lecie)

Nazwa zadania:
Organizacja jubileuszu wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO drewnianych kościołów w południowej Małopolsce ( 20-lecie) oraz drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat (10-lecie)

Dotacja: 410 000 zł

Opis zadania:
W ramach Obchodów Jubileuszu wpisu drewnianych kościołów i cerkwi na listę UNESCO Narodowy Instytut Dziedzictwa planuje przygotowanie wystawy plenerowej opisującej historię obiektów i ich znaczenie dla dziedzictwa światowego, organizację wernisaży w różnych miastach, m.in. w Krakowie. Inauguracja Jubileuszu odbyła się 18 kwietnia 2023 roku, w czasie obchodów Międzynarodowego Dniach Ochrony Zabytków i była połączona z seminarium, natomiast w październiku odbędzie się międzynarodowa konferencja, z udziałem ekspertów z UNESCO. Tegoroczne obchody są doskonałą okazję do zaprezentowania szerszej publiczności wyjątkowości małopolskich drewnianych kościołów i cerkwi w regionie Karpat oraz polskie osiągnięcia w zakresie zarządzania dobrami seryjnymi i transgranicznymi, a przede wszystkim efektów wieloletniej polsko-ukraińskiej współpracy i partnerstwa, szczególnie ważnego w okresie wojny na Ukrainie.

Data podpisania umowy: 03.2023 r.

 

 

Zadanie: Promocja polskiego zaangażowania w pomoc dla Ukrainy w ramach działań Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie

Nazwa zadania:
Promocja polskiego zaangażowania w pomoc dla Ukrainy w ramach działań Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie

Dotacja: 980 000 zł

Opis zadania:
Zaplanowana kampania obejmuje promocję polskiego zaangażowania w oparciu o działania w mediach społecznościowych, promocję reportażu i filmu „Wymazać naród” w reż. Tomasza Grzywaczewskiego. Celem kampanii jest dotarcie z przekazem do odbiorów w Polsce, na Ukrainie, oraz na arenie międzynarodowej.

Data podpisania umowy: 04.2023 r.

 

 

Zadanie: Sfinansowanie działalności Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zabytków, wzmocnienia poziomu cyberbezpieczeństwa NID oraz rozbudowy zasobów sprzętowych

Nazwa zadania:
Sfinansowanie działalności Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zabytków, wzmocnienia poziomu cyberbezpieczeństwa NID oraz rozbudowy zasobów sprzętowych

Dotacja: 953 000 zł

Opis zadania:

Celem programu „Kultura cyfrowa” jest zabezpieczenie najbardziej wartościowych zasobów polskiego dziedzictwa kultury oraz podnoszenie kompetencji Beneficjentów Programu. NID ma aktywny udział w aktualizacji standardów digitalizacji (tzw. Katalogu dobrych praktyk i standardów digitalizacji”), które stanowią punkt odniesienia dla Beneficjentów programu.

W bieżącym roku w ramach dotacji zostanie zmodernizowane cyfrowe repozytorium przechowujące całość zdigitalizowanych przez NID materiałów, a także nastąpi rozwój zasobu sprzętowego i oprogramowania do weryfikacji i opracowania zdigitalizowanych danych oraz prac na rzecz modelu wytycznych digitalizacyjnych. Dotacja zostanie również przeznaczona na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa danych i rozbudowę zasobów informatyczno-serwerowych Instytutu.

Data podpisania umowy: 05.2023 r.

 

 

Zadanie: Zakupy inwestycyjne w ramach Centrum Kompetencji ds. digitalizacji

Nazwa zadania:
 Zakupy inwestycyjne w ramach Centrum Kompetencji ds. digitalizacji

Dotacja: 737 000 zł

Opis zadania:

Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego i sprawnego wsparcia służb konserwatorskich, jak i pracowników wszystkich szczebli administracji, poprzez rozwijanie i utrzymanie dostępu dla zdigitalizowanych zasobów specjalistycznej dokumentacji, a także utrzymanie i szerokie udostępnienie informacji o zabytkach. Do osiągnięcia bezpiecznego oraz sprawnego działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa potrzebna jest modernizacja infrastruktury wewnętrznej opartej o urządzenia peryferyjne oraz sieciowe i serwerowe. Aktualna sytuacja sprawia, że pilne stało się podjęcie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji oraz danych, które zgromadziliśmy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, a z których korzystają służby konserwatorskie oraz pracownicy NID. Bezpiecznie gromadzenie i udostępnianie zbiorów NID oraz zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy IT wymaga nowych inwestycji w postacie rozbudowy infrastruktury IT oraz przestrzeni w repozytorium. W bieżącym roku w ramach dotacji zmodernizowano cyfrowe repozytorium przechowujące całość zdigitalizowanych przez NID materiałów, a także wzbogacony został zasób sprzętowy i oprogramowania do weryfikacji i opracowania zdigitalizowanych danych. Dotacja została również przeznaczona na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa danych i rozbudowę zasobów informatyczno-serwerowych Instytutu.

Data podpisania umowy: 06.2023 r.

 

 

Zadanie: Kontynuacja działań w ramach rewaloryzacji Parku Mużakowskiego w Łęknicy

Nazwa zadania:
Kontynuacja działań w ramach rewaloryzacji Parku Mużakowskiego w Łęknicy

Dotacja: 150 000,00

Opis zadania:
Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach swoich działań statutowych administruje w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego polską częścią transgranicznego Parku Mużakowskiego / Muskauer Park, uznanego za Pomnik Historii i wpisanego w 2004 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Prowadzi w nim prace rewaloryzacyjne w celu odtworzenia walorów historycznej kompozycji i prace związane z realizacją zadań z zakresu bieżącej pielęgnacji parku, uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do prowadzenia tych prac oraz realizuje zadania edukacyjno-promocyjne. Sukcesywnie prowadzone działania w zakresie bieżącego utrzymania alejek parkowych oraz pielęgnacji drzewostanu mają na celu zachowanie odpowiednich standardów utrzymania zabytkowego założenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa Zwiedzających, z uwzględnieniem planu ochrony parku oraz niekorzystnych efektów zmian klimatycznych. Dotacja zostanie przeznaczona na opracowanie programu prac konserwatorskich przy drzewostanie wraz z kosztorysem prac i uzyskaniem stosownych zezwoleń oraz zakup materiału do bieżącego utrzymania alejek parkowych.

Data podpisania umowy: 07.2023 r.

 

 

Zadanie: Wykonanie porównania zgodności spisów i weryfikacji ewidencji archeologicznych znajdujących się w zasobach Krajowej Ewidencji Zabytków oraz pomorskiej wojewódzkiej ewidencji zabytków

Nazwa zadania:
Wykonanie porównania zgodności spisów i weryfikacji ewidencji archeologicznych znajdujących się w zasobach Krajowej Ewidencji Zabytków oraz pomorskiej wojewódzkiej ewidencji zabytków

Dotacja: 119 000,00

Opis zadania:
Projekt „Wykonanie porównania zgodności spisów i weryfikacji ewidencji archeologicznych znajdujących się w zasobach Krajowej Ewidencji Zabytków oraz pomorskiej wojewódzkiej ewidencji zabytków” ma na celu uspójnienie dokumentacji znajdującej się w zasobach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku z analogiczną dokumentacją gromadzoną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oba zbiory dokumentacji powinny być tożsame i projekt ma na celu doprowadzenia do zgodności zasobów obu zbiorów.

Data podpisania umowy: 08.2023 r.

 

 

Zadanie: Organizacja (wspólnie ze stowarzyszeniem Zamku Krzyżtopór) międzynarodowej konferencji pt. „European Conference on Archeology of Historic Gardens”

Nazwa zadania:
Organizacja (wspólnie ze stowarzyszeniem Zamku Krzyżtopór) międzynarodowej konferencji pt. „European Conference on Archeology of Historic Gardens”

Dotacja: 250 000,00

Opis zadania:
Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie archeologicznych metod badawczych wspomagających procesy konserwatorskie związane z zabytkowymi ogrodami. Zagadnienie archeologii ogrodowej ma szczególne znaczenie dla NID, który jest inicjatorem pierwszych badań tego rodzaju w Polsce, i który zrealizował szeroko zakrojone prace w obiektach o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa polskiej sztuki ogrodowej – Ogrodzie Branickich w Białymstoku, Wilanowie i Podhorcach.

Data podpisania umowy: 09.2023 r.

 

 

Zadanie: Kompleksowe działania zabezpieczające i porządkujące archiwalny zasób Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie konserwacji zabytków – Etap I

Nazwa zadania:
Kompleksowe działania zabezpieczające i porządkujące archiwalny zasób Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie konserwacji zabytków – Etap I

Dotacja: 500 000,00

Opis zadania:
Narodowy Instytut Dziedzictwa, kontynuując działalność swoich poprzedników, od 1995 roku przechowuje i dysponuje dokumentacją archiwalną wytworzoną przez Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków (PP PKZ). Łącznie w archiwach Instytutu znajduje się ponad milion jednostek archiwalnych dokumentacji wytworzonej przez PP PKZ, w tym: ok. 160 000 j.a. dokumentacji aktowej, ok. 80 000 j.a. dokumentacji projektowej oraz ok. 930 000 j.a. dokumentacji fotograficznej. Materiały te są zasadniczym składnikiem zasobów posiadanych przez nasz Instytut. Wspomnieć należy też o zasobach własnych Instytutu jak: dokumentacja rejestru zabytków, Krajowa Ewidencja Zabytków, spuścizny naukowe, fototeka, czy opinie konserwatorskie. Dzięki temu, że zbiory te zgromadzone są w jednym miejscu tworzą łącznie unikalny zasób stanowiący potencjał badawczy i podstawę opiniodawczą w dziedzinie szeroko pojętej ochrony i konserwacji zabytków. W ramach pierwszego etapu prac w 2023 roku przeprowadzono: fumigację części zasobu przechowywaną w Oddziale Terenowym NID w Rzeszowie oraz Pracowni Terenowej NID w Szczecinie, opracowanie części zasobu wykonanego przez PP PKZ Oddział w Lublinie, Zakład w Zamościu oraz dostosowanie części magazynów w Szczecinie, Rzeszowie, Trzebinach i Warszawie gdzie przechowywana jest wyżej wymieniona dokumentacja poprzez zakup nowych regałów, drabin, oczyszczaczy, higrometrów czy odkurzaczy do zbiorów. W 2023 roku podjęliśmy pierwszy etap działań. Całość prac podzielona została na etapy od 2023 do 2031 roku.

Data podpisania umowy: 10.2023 r.

 

 

Zadanie: Zakup sprzętu IT oraz samochodu na potrzeby działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Nazwa zadania:
Zakup sprzętu IT oraz samochodu na potrzeby działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Dotacja: 1 550 000,00

Opis zadania:
Zakupy sprzętu IT realizowane są w celu zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa danych IT wytwarzanych przez Instytut, z których korzystają służby konserwatorskie, pracownicy wszystkich szczebli administracji oraz pracownicy Instytutu. Narodowy Instytut Dziedzictwa, od wielu lat realizuje ważne zadania publiczne gromadząc zdigitalizowane zasoby o zabytkach w Polsce oraz przygotowując opinie czy też wyznaczając standardy ochrony. NID realizuje również zadania wynikające z dyrektyw unijnych (Inspire) – w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konieczne więc było podjęcie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji oraz danych, które zgromadzone zostały na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, a z których korzystają służby konserwatorskie, pracownicy administracji a także oraz pracownicy NID. Utrzymanie bezpiecznej infrastruktury IT wymagało zakupów inwestycyjnych. Coroczny przyrost danych pochodzących z prac inwentaryzacyjnych, dokumentacyjnych jest znaczący i wymagał nowej przestrzeni dyskowej. W celu osiągnięcia bezpiecznego oraz sprawnego działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa dokonano następujących zakupów inwestycyjnych: Zakup 2 serwerów; Zakup przełączników dostępowych; Zakup macierzy dyskowej; Zakup drukarek; Zakup nowego oprogramowania do zarzadzania bezpieczeństwem IT.

W celu realizacji statutowych zadań Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w szczególności do prowadzenia monitoringu miejsc światowego dziedzictwa UNESCO, obiektów uznanych za Pomniki Historii lub pretendujących do tego miana, odbiorów robót archeologicznych na terenie całej Polski oraz obsługi konferencji, szkoleń i innych wydarzeń organizowanych przez NID a także zapewnienia bezpieczeństwa podróżujących dokonano Zakup samochodu osobowego.

Data podpisania umowy: 11.2023 r.

 

 

Zadanie: Utworzenie w NID i działalność Zespołu ds. Organów Historycznych

Nazwa zadania:
Utworzenie w NID i działalność Zespołu ds. Organów Historycznych

Dotacja: 90 000,00

Opis zadania:
Celem powołania Zespołu ds. Organów Historycznych jest uzupełnienie organologicznej luki pokoleniowej i wznowienie zorganizowanych prac badawczych wspierających praktykę konserwatorską przy historycznych organach polskich. Do końca lat 90-tych w Ośrodku Dokumentacji Zabytków, poprzedniku Narodowego Instytutu Dziedzictwa, istniał i działał taki Zespół specjalistów i ekspertów, którego obecnie bardzo brakuje. Głównym celem powołania zespołu jest oszacowanie zasobu historycznych instrumentów organowych w Polsce, opracowywanie dokumentacji tego zasobu oraz podejmowanie działań wspomagających służby konserwatorskie w zakresie programowania i oceny prac organmistrzowsko-konserwatorskich prowadzonych przy organach historycznych.

Data podpisania umowy: 12.2023 r.

 

 

2022

Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami

KPOZiOnZ 2019-2022 jest wieloletnim programem rządowym, który realizuje przepis art. 84 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Program jest głównym dokumentem strategicznym określającym cele administracji rządowej oraz podległych jej służb i instytucji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także środki służące do realizacji wyznaczonych celów. W KPOZiOnZ 2019-2022 celem głównym jest stworzenie warunków dla zapewnienia efektywnej ochrony i opieki nad zabytkami.

Dotacje celowe

Zadanie: „Realizacja Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022" w 2022 roku

Nazwa zadania:
Realizacja Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022 w 2022 roku

Dotacja:  6 557 375 zł

 

 

 

Zadanie: „Realizacja Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022" w 2021 roku

Nazwa zadania:
Realizacja Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022 w 2022 roku

Dotacja:  1 200 000 zł (wydatki niewygasające z końcem 2021 r.)

 

 

W ramach przyznanych dotacji realizowany jest szeroki wachlarz działań, więcej informacji w zakładce: Działalność/Projekty.

Zadanie: „Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności NID w ramach w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022” w 2022 r.

Nazwa zadania:
Zadanie „Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności NID w ramach w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022” w 2022 r.

Dotacja: 363 500 zł

Opis zadania:
Zaplanowane zakupy inwestycyjne podniesieniu poziomu bezpieczeństwa danych, ponadto zostanie zakupione nowe urządzenie pomiarowe – dron z dedykowaną kamerą metryczną, co pozwoli na wykonanie bardziej precyzyjnych pomiarów fotogrametrycznych obiektów architektury zabytkowej.

 

 

Zadanie: „Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności NID w ramach w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022” w 2021 r.

Nazwa zadania:
„Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności NID w ramach w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022” w 2021 r.

(wydatki niewygasające z końcem 2021 r.)

Dotacja: 323 850 zł

Opis zadania:
Zaplanowane zakupy inwestycyjne służą rozbudowie systemu przechowywania i udostępniania danych cyfrowych wytwarzanych i gromadzonych w związku z realizacją Programu.

 

 

 

Zadanie: Zadanie „Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja budynku willi "U Dziadka" w Otwocku na centrum Architektury Drewnianej, w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022”

Nazwa zadania:
Zadanie „Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja budynku willi “U Dziadka” w Otwocku na centrum Architektury Drewnianej, w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022”

Dotacja: 268 862 zł

Opis zadania:
W ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022, w ramach działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa, zostało powołane Centrum Architektury Drewnianej. Tak zwana willa „U Dziadka” w Otwocku, pozyskana w roku 2019, po przeprowadzeniu remontu, modelowej konserwacji oraz adaptacji budynku willi na potrzeby biurowe, ma stać się jego siedzibą.

Zostanie tu zorganizowany punkt kontaktowy wspierający opiekunów architektury i budownictwa drewnianego we właściwej opiece nad tym wymagającym szczególnej troski zasobem zabytkowym. Organizowane będą szkolenia dla właścicieli oraz kursy rzemiosła tradycyjnego podnoszące kompetencje rzemieślników w zakresie zapewniającym właściwą konserwację zabytków drewnianych, z uwzględnieniem regionalnej specyfiki technik rzemieślniczych oraz konstrukcji architektury drewnianej. Ważnym elementem działalności Centrum będzie także opracowywanie i szerokie udostępnianie poradników i podręczników dobrych praktyk dla właścicieli i opiekunów zabytków architektury oraz budownictwa drewnianego.

 

 

 

Program „Wspólnie dla dziedzictwa”

Program dotacyjny “Wspólnie dla dziedzictwa” służy dofinansowaniu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami.

Zadanie: "Obsługa i honoraria ekspertów programu MKiDN pn. „Wspólnie dla dziedzictwa” realizowanego w ramach zadań własnych NID (zadanie 3.2.1 w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022")”

Nazwa zadania:
“Obsługa i honoraria ekspertów programu MKiDN pn. „Wspólnie dla dziedzictwa” realizowanego w ramach zadań własnych NID (zadanie 3.2.1 w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022”)”

Dotacja: 150 000 zł

Opis zadania:
Przedmiotem umowy i udzielonej dotacji są wydatki związane z organizacją naboru wniosków oraz realizacją i sprawozdawczością dofinansowanych zadań.

 

 

 

 

Zadanie: „Realizacja dofinansowań w programie pn. „Wspólnie dla dziedzictwa” realizowanego jako zadanie 3.2.1 w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022”)”

Nazwa zadania:
„Realizacja dofinansowań w programie pn. „Wspólnie dla dziedzictwa” realizowanego jako zadanie 3.2.1 w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022”)”

Dotacja: 2 300 000 zł

Opis zadania:
Przedmiotem umowy są środki na dotacje przekazywane organizacjo9m pozarządowym, którym wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie w ramach przeprowadzonego naboru. Więcej informacji w zakładce: Dotacje/Wspólnie dla dziedzictwa.

 

 

Program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych”

Zadanie: „Sfinansowanie kosztów obsługi programu rządowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Ochrona zabytków archeologicznych” zarządzanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa”

Nazwa zadania:
„Sfinansowanie kosztów obsługi programu rządowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Ochrona zabytków archeologicznych” zarządzanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa”

Dotacja: 20 250 zł

Opis zadania:
Program rządowy “Ochrona zabytków archeologicznych” ma na celu ochronę dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Więcej informacji w zakładce Dotacje/ Ochrona zabytków archeologicznych

Przedmiotem umowy są wydatki związane z organizacją naboru i rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach programu.

 

 

Program wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022

Zadanie: „Europejskie Dni Dziedzictwa realizowane w ramach Programu Wieloletniego “Niepodległa” na lata 2017-2022”

Nazwa zadania:
„Europejskie Dni Dziedzictwa realizowane w ramach Programu Wieloletniego “Niepodległa” na lata 2017-2022”

Dotacja: 204 000 zł

Opis zadania:
Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o zasięgu ogólnoeuropejskim. Co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy, również te niedostępne na co dzień, oraz wziąć udział w wielu wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych.

Organizatorzy wydarzeń EDD zapewniają bezpłatny dostęp do zabytków i innych obiektów kultury oraz proponują wiele innych atrakcji, takich jak koncerty, wystawy, festyny historyczne, prezentacje ginących zawodów, wykłady, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych. Zachęcają do obcowania z kulturą i zabytkami, popularyzują regionalne tradycje i zwyczaje. r. W roku 2022, podczas jubileuszowej 30. edycji, Europejskie Dni Dziedzictwa odbędą się pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”. Zwieńczeniem zadania będzie uroczysta Gala z udziałem najbardziej aktywnych organizatorów EDD.

Spotkanie odbędzie się w grudniu w Warszawie.

 

 

Program „Kultura cyfrowa”

Zadanie: „Sfinansowanie działalności Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zabytków w 2022 roku"

Nazwa zadania:
„Sfinansowanie działalności Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zabytków w 2022 roku”

Dotacja: 130 000 zł

Opis zadania:
Celem programu jest przede wszystkim zabezpieczenie najbardziej wartościowych zasobów polskiego dziedzictwa kultury oraz podnoszenie kompetencji Beneficjentów Programu. NID poprzez udział w szkoleniach przyczyni a się do aktualizacji standardów digitalizacyjnych oraz ma aktywny udział w aktualizacji standardów digitalizacji (tzw. Katalogu dobrych praktyk i standardów digitalizacji” które stanowią punkt odniesienia dla Beneficjentów Programu “kultura cyfrowa”

 

 

Pozostałe zadania

Zadanie: „Program oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”

Nazwa zadania:
„Program oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”

Dotacja: 200 000 zł

Opis zadania:
Celem programu jest przywrócenie pamięci o zapomnianych cmentarzach żydowskich przez ich oznakowanie – we współpracy w władzami samorządowymi, Nadleśnictwami Lasów Państwowych, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Gminami Wyznaniowymi Żydowskimi oraz Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Program został zainicjowany w 2018 r. i planowana jest jego kontynuacja w latach następnych. W tegorocznym etapie zostało zaplanowane przygotowanie kolejnej partii oznaczeń, oznakowanie kolejnych cmentarzy (7) po przeprowadzeniu koniecznych konsultacji i uzgodnień, organizacja ceremonii prezentacji oznakowania, wykonanie niezbędnych kwerend i analiz oraz stała aktualizacja danych w ogólnopolskiej bazie cmentarzy żydowskich.

 

 

Zadanie: „Dofinansowanie polsko-niemieckiej konferencji konserwatorskiej organizowanej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie w dniach 4 - 7 kwietnia 2022 r.”

Nazwa zadania:
„Dofinansowanie polsko-niemieckiej konferencji konserwatorskiej organizowanej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie w dniach 4 – 7 kwietnia 2022 r.”

Dotacja: 32 963 zł

Opis zadania:
Polsko-Niemiecka konferencja konserwatorska organizowana przez Mazowiecki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we współpracy z NID, odbyła się w dniach 4-7.04.2022 przy udziale wojewódzkich i landowskich Konserwatorów Zabytków. Poruszone zostały ważne z punktu widzenia ochrony zabytków tematy dotyczące zagadnień konserwatorskich z poszczególnych województw oraz miast niemieckich.

Podczas spotkania podpisana została deklaracja potępiająca barbarzyństwo wojny w Ukrainie, która przynosi tragiczne skutki dla narodu ukraińskiego i jego dziedzictwa kulturowego. Deklarację w imieniu polskich konserwatorów podpisał prof. Jakub Lewicki, zaś niemieckich prof. Markus Harzenetter.

 

 

Zadanie: „Organizacja konferencji naukowych ICOMOS”

Nazwa zadania:
„Organizacja konferencji naukowych ICOMOS”

Dotacja: 216 480 zł

Opis zadania:
Organizacja konferencji naukowej pt. “Dostosowanie zabytków do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – przepisy, zasady, dobre praktyki” odbyła się w Łazienkach Królewskich w Warszawie w dniach 9-10 maja 2022 roku. Oprócz wystąpień dotyczących zagadnień dostępności zabytków dla osób z niepełnosprawnościami miało miejsce uroczyste uhonorowanie Laureatek Nagrody im. Profesora Jana Zachwatowicza, które swoim dorobkiem naukowym, zawodowymi osiągnieciami i postawą silnie wspierającą ochronę polskich zabytków, zasługiwały na szczególne wyróżnienie. W ramach realizacji zadania będą wydane publikacje pokonferencyjne w IV kwartale br. oraz zorganizowana zostanie konferencja pn. “Przestrzenie publiczne w zabytkowych miastach – zasady ochrony i dobre praktyki” w zamku Królewskim w Warszawie . Polski Komitet Narodowy ICOMOS oraz NID od lat organizują konferencje naukowe poświęcone problematyce zmian w ochronie i konserwacji zabytków oraz niezbędnej kodyfikacji zasad i form ochrony zabytków oraz stopnia ingerencji w ich strukturę poruszając najbardziej aktualne tematy z obszaru opieki nad zabytkami i zarzadzania nimi. Ważnym elementem ogólno-konserwatorskiej debaty jest pokazywanie dobrych praktyk oraz wskazanie działań niewłaściwych, praca nad ujednoliceniem standardów postępowania, co wpisuje się w zagadnienia NID. konferencje naukowe Polskiego Komitetu ICOMOS organizowane z NID stanowią ważne dla całego świata konserwatorskiego wydarzenie. Istotnym elementem tych spotkań jest upowszechnienie ich rezultatów jak najszerszemu kręgowi odbiorców poprzez udostępnianie wydarzeń on-line oraz publikacje wydawnictwa pokonferencyjnego w serii wydawniczej “Ochrona dziedzictwa kulturowego”

 

 

Zadanie: „Organizacja Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji pn.: Wyjątkowe badania, odkrycia i realizacje konserwatorskie ostatnich lat.”

Nazwa zadania:
„Organizacja Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji pn.: Wyjątkowe badania, odkrycia i realizacje konserwatorskie ostatnich lat.”

Dotacja: 33 750 zł

Opis zadania:
Ogólnopolska Naukowa Konferencja pn. ,,Wyjątkowe badania, odkrycia i realizacje konserwatorskie ostatnich lat” odbędzie się w Toruniu w dniach 19-21.10.2022. Organizatorem jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, a współorganizatorami Narodowy Instytut Dziedzictwa, Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa. Konferencja odbywa się w ramach obchodów 40-lecia działalności Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Patronat nad konferencją objęli: Pan Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w MKiDN i Generalny Konserwator Zabytków oraz Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Partnerami zostali: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja będzie poświęcona: 40-letniej historii Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (uroczyste otwarcie Zjazdu SKZ) oraz ukazaniu wyjątkowych badań, odkryć oraz realizacji konserwatorskich ostatnich lat ( konferencja naukowa). Służyć będzie integracji środowiska konserwatorskiego, prezentacji najlepszych wzorców konserwatorskich oraz uhonorowania zasłużonych osób.

 

 

Zadanie: „Wydanie w roku 2022 6. numeru Polskiego Słownika Biograficznego Konserwatorów Zabytków”

Nazwa zadania:
„Wydanie w roku 2022 6. numeru Polskiego Słownika Biograficznego Konserwatorów Zabytków”

Dotacja: 15 000 zł

Opis zadania:
Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków to publikacja, której celem jest dostarczenie możliwie najbardziej rzetelnej, dokładnej i wszechstronnej informacji o ludziach działających na obecnych oraz dawnych ziemiach polskich, którzy zapisali się swą działalnością na polu konserwacji, restauracji, inwentaryzacji, dokumentacji i badań naukowych obiektów zabytkowych. PSBKZ zawiera biogramy osób profesjonalnie uczestniczących w procesach konserwacji i ochrony zabytków, kształtowaniu myśli konserwatorskiej i dokumentowaniu historii konserwacji i ochrony zabytków. Na 2022 r. zaplanowano wydanie 6. tomu Słownika.

 

 

Zadanie: „Sfinansowanie organizacji konferencji pt. "Działania służb kryminalnych”

Nazwa zadania:
„Sfinansowanie organizacji konferencji pt. “Działania służb kryminalnych”

Dotacja: 40 000 zł

Opis zadania:
Realizując zadania w obszarze ochrony dziedzictwa narodowego, a także chcąc zwrócić uwagę społeczną na potrzebę przeciwdziałania przestępstwom w tym zakresie, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy współudziale Narodowego Instytutu Dziedzictwa przygotował konferencji pod nazwą „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w odzyskiwaniu zabytków sakralnych i archeologicznych”, której celem była wymiana doświadczeń w przedmiotowym zakresie. Odbiorcami konferencji byli przedstawiciele organów ścigania oraz instytucji zajmujących się ochroną zabytków. Konferencja odbyła się w Pęzinie w dniu 10 – 13.10.2022 . Podczas konferencji poruszone były miedzy innymi zmiany w przepisach karnych w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ratyfikacja Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego oraz, co najważniejsze widoczna rotacja kadrowa wśród samych funkcjonariuszy.

 

 

Zadanie: „Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności statutowej NID w tym rewaloryzacji Parku Mużakowskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”

Nazwa zadania:
„Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności statutowej NID w tym rewaloryzacji Parku Mużakowskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”

Dotacja: 1 000 000 zł

Opis zadania:
NID zarządza w imieniu MKiDN polską częścią transgranicznego parku Mużakowskiego o pow. 300 hektarów, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Właściwe utrzymanie parku, bieżące prace pielęgnacyjne wymagają zakupu nowego sprzętu ogrodniczego: ciągnika, podnośnika koszowego oraz kontenera, a także sprzętu komputerowego niezbędnego do przygotowania dokumentacji oraz planów rewaloryzacji. Zaplanowane zakupy pozwolą na zmniejszenie ilości napraw posiadanego sprzętu, co obniży koszty eksploatacyjne i poprawi warunki zarzadzania obiektem.

 

 

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content