Wyniki konkursu na najlepszy artykuł naukowy poświęcony Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w 20. rocznicę jej uchwalenia
Powrót
Wyniki konkursu
Data publikacji: 16 listopada 2023

Został rozstrzygnięty konkurs na najlepszy artykuł naukowy poświęcony ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w 20. rocznicę jej uchwalenia. Konkurs objął patronatem Polski Komitet do spraw UNESCO.

Do 15 października 2023 r. można było zgłaszać artykuły dotyczące Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w konkursie organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa – wydawcę czasopisma naukowego „Ochrona Zabytków”, oraz BACHLaw Foundation – wydawcę czasopisma naukowego „Santander Art and Culture Law Review”, afiliowanego przy Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego. Konkurs został objęty patronatem przez Polski Komitet do spraw UNESCO.

Organizatorom przyświecało kilka celów: popularyzacja wyników badań naukowych dotyczących oceny funkcjonowania ustawy i jej poszczególnych przepisów po dwudziestu latach jej obowiązywania, analiza krytyczna przyjętych w niej rozwiązań wraz z postulatami de lege ferenda oraz stymulowanie badaczy do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.

Wyróżnienie dyrektora NID otrzymała praca dr Agnieszki Fludy-Krokos Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a problematyka ochrony zbiorów bibliotecznych. Autorka rozpatrzyła obecność zagadnienia ochrony tego typu zbiorów w ustawie, a także zaprezentowała wybrane zapisy tego aktu prawnego oraz sposoby ich realizacji – na przykładzie Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz Krajowego rejestru utraconych dóbr kultury. Ponadto wskazała inne dokumenty, które regulują ochronę dziedzictwa gromadzonego, opracowywanego, przechowywanego, zabezpieczanego i udostępnianego przez biblioteki. Nagrodą jest publikacja artykułu w czasopiśmie „Ochrona Zabytków”. Komisja konkursowa zdecydowała o nieprzyznaniu pierwszej nagrody.

Skip to content