Kierownik Zespołu ds. orzecznictwa administracyjnego
Powrót
Data publikacji: 5 kwietnia 2023

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika – Kierownik Zespołu ds. orzecznictwa administracyjnego

Zakres obowiązków: 

 • kierowanie i nadzorowanie działalności Zespołu ds. orzecznictwa administracyjnego;
 • prowadzenie – w zakresie powierzonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – postępowań administracyjnych w zakresie ochrony zabytków, w szczególności wszczynanych z urzędu postępowań w przedmiocie skreślenia z rejestru zabytków obiektów nieistniejących oraz obszarowych zabytków nieruchomych stanowiących historyczne układy urbanistyczne i historyczne układy ruralistyczne;
 • przyjmowanie skarg wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzje w sprawach wskazanych w pkt. poprzedzającym wraz z opracowywaniem projektów odpowiedzi na ww. skargi i przekazaniem ich do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie;
 • prowadzenie statystyk dot. prowadzonych postępowań administracyjnych;
 • prowadzenie w zleconym zakresie prac analitycznych w zakresie związanych z prawnymi lub doktrynalnymi uwarunkowaniami dotyczącymi zabytków;
 • sporządzanie analiz przepisów prawnych i formułowanie uwag do projektów aktów prawnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • prowadzenie w zleconym zakresie szkoleń specjalistycznych dla w zakresie związanych z prawnymi lub doktrynalnymi uwarunkowaniami dotyczącymi zabytków;
 • doradztwo prawne w zakresie zagadnień związanych z prawną ochroną zabytków.

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w organach administracji publicznej lub instytucji związanej z ochroną zabytków, obejmujące prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;
 • dobra znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • bardzo dobry poziom komunikacji w mowie i piśmie w języku polskim;
 • dobra organizacja i umiejętność planowania pracy własnej oraz pracy podległych pracowników;
 • zaangażowanie, motywacja do uczenia się;
 • rzetelność i terminowość;
 • praktyczna znajomość narzędzi pakietu Office.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD);
 • znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie.

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny – w tytule pliku prosimy zawrzeć imię i nazwisko

Termin składania dokumentów: 19 kwietnia 2023 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „Kierownik Zespołu ds. orzecznictwa administracyjnego” 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
Skip to content