Koordynator ds. organizacji wydarzeń
Powrót
Data publikacji: 14 marca 2023

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika na stanowisko: Koordynator ds. organizacji wydarzeń Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Zakres zadań na stanowisku:

 • ogólnopolska koordynacja Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD) – tj. koordynacja wydarzeń, koncertów spotkań przygotowywanych przez instytucje kultury na terenie całego kraju obejmująca:
  • bieżącą współpracę i prowadzenie ustaleń z 16 regionalnymi koordynatorami EDD w zakresie tematu kolejnych edycji EDD, ilości wydarzeń oraz sposobów promocji,
  • organizowanie spotkań koordynatorów i przedstawicieli instytucji kultury z całej Polski,
  • zapewnienie sprawnego funkcjonowania strony internetowej,
  • uczestniczenie w promocji i komunikacji projektu EDD zarówno na poziomie europejskim, krajowym jak i regionalnym,
  • przygotowywanie i prowadzenie budżetu projektu EDD oraz jego monitoring i rozlicznie,
  • prowadzenie całej korespondencji związanej z EDD,
  • udział w spotkaniach koordynatorów EDD na poziomie europejskim i prezentacja projektu
 • przygotowywanie wydarzeń kulturalnych Instytutu tj. konferencji, gal, pokazów filmowych lub koncertów, obejmujące:
  • przygotowywanie koncepcji i scenariusza wydarzenia,
  • zarządzanie i uczestniczenie w przygotowaniu całego wydarzania w tym organizacja wynajmu sali, poczęstunku, występu artystycznego, itp.,
  • uczestniczenie i monitorowanie przygotowania list gości, zaproszeń (ich druku, wysyłki i potwierdzeń), wspieranie działań promocyjnych i komunikacyjnych,
  • zarządzanie ekipami montażowymi w miejscu wydarzenia a także innymi działania związanymi z jego realizacją (montaż, demontaż, bieżąca obsługa),
  • opracowywanie kosztorysu wydarzenia, monitoring wydatków oraz rozliczanie wydarzeń,
  • podpisywanie umów związanych z organizacją wydarzeń,
  • przygotowanie pism, wniosków oraz innej korespondencji związanej z przygotowaniem wydarzenia,
  • utrzymanie kontaktów z osobami i instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji projektu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń
 • wysokie umiejętności interpersonalne i wysoka kultura osobista,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • znajomość języka angielskiego (poziom średniozaawansowany)

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury
 • znajomość prawa zamówień publicznych

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, siedziba NID

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny – tytuł pliku z imieniem i nazwiskiem

Termin składania dokumentów: do 16 kwietnia 2023 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „Koordynator ds. wydarzeń”.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content