Sesja warsztatowa: „Rekomendacja Warszawska – wprowadzenie do odzyskiwania dziedzictwa”
Powrót
REKOMENDACJA zaproszenie
Data publikacji: 23 listopada 2022

W ciągu dziewięciu miesięcy wojny na Ukrainie udokumentowano ponad 800 przypadków zniszczeń dokonanych przez wojska rosyjskie na dziedzictwie kulturowym Ukrainy. Celem działań agresora jest niszczenie ukraińskiej pamięci i tożsamości, poprzez atak na zabytkowe obiekty i instytucje kultury. Zniszczenie każdego z tych miejsc oznacza nieodwracalną utratę istotnego składnika europejskiego dziedzictwa kulturowego. Korzystając z polskich doświadczeń w zakresie powojennej odbudowy kraju oraz wypracowanej w 2018 r. Rekomendacji Warszawskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza na sesję warsztatową online „Rekomendacja Warszawska – Wprowadzenie do odzyskiwania dziedzictwa”. Wydarzenie jest organizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO i ICCROM.

(Please scroll down for English version)

Transmisja sesji:

Na terytorium Ukrainy przed wojną istniało ponad 5 tys. muzeów, 65 rezerwatów historyczno-kulturalnych i ok. 170 tys. zabytków, w tym siedem obiektów światowego dziedzictwa UNESCO (jeden z nich znajduje się na Krymie). Od początku działań wojennych, Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy zarejestrowało już ponad 800 przypadków zniszczeń dokonanych przez wojska rosyjskie na dziedzictwie kulturowym Ukrainy – i każdego dnia ta liczba rośnie.

Rosyjska agresja spowodowała, że unikalne dziedzictwo Ukrainy ginie na naszych oczach. Polska doskonale wie czym jest utrata dziedzictwa kulturowego. Wojny jakie dotknęły nasz kraj w ubiegłym stuleciu pozbawiły nas zabytkowej architektury, zbiorów sztuki, księgozbiorów i zasobów archiwalnych. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności za dziedzictwo europejskie Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie przy Narodowym Instytucie Dziedzictwa, przy wsparciu Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO i ICCROM, planuje zorganizować sesję warsztatową online, której celem będzie podzielenie się wspomnianym doświadczeniem, a także zapoznanie uczestników z założeniami Rekomendacji Warszawskiej – wyjaśnia dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Sesja warsztatowa będzie okazją do dyskusji na kanwie zaleceń wypracowanych
w Rekomendacji Warszawskiej nad zasadami odzyskiwania i odbudowy dziedzictwa kulturowego dotkniętego okrucieństwami wojennymi. Poziom zniszczeń Mariupola czy Charkowa jest porównywalny z poziomem zniszczeń Warszawy czy Gdańska, zastanych w roku 1945. Proces odbudowy wymaga czasu i rozwagi. Powinien być zgodny zarówno z oczekiwaniami społecznymi, jak i zasadami odbudowy i rekonstrukcji kulturowej, a także z obecnie obowiązującymi standardami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w dobie zmian klimatycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące sesji:

Termin: 24 listopada 2022 r. około 9.30-13.30
Języki: angielski

Do pobrania:
Program warsztatów

Link do spotkania online, obowiązuje wcześniejsza rejestracja:
https://app.evenea.pl/event/thewarsawrecommendation/?lang=en

Organizatorzy: Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie przy Narodowym Instytucie Dziedzictwa we współpracy z UNESCO i ICCROM.  

English version:

Workshop:” The Warsaw Recommendation – Introduction to Heritage Recovery”

Within the ten months of the war in Ukraine, over 800 cases have been documented of damage to Ukraine’s cultural property perpetrated by the Russian military. The aggressor intends to destroy Ukraine’s remembrance and identity by attacking the nation’s cultural sites and institutions of culture. The destruction of each of these sites amounts to the irreversible loss of essential components of the European cultural heritage.
” The Warsaw Recommendation – Introduction to Heritage Recovery”. The event is being organised by the National Institute of Cultural Heritage in co-operation with UNESCO and ICCROM.

On the territory of Ukraine before the war, there were more than 5,000 museums, 65 historical-cultural reserves, and around 170,000 monuments, including seven UNESCO World Heritage sites (one of which is in Crimea). Since the beginning of the hostilities, Ukraine’s Ministry of Culture and Information Policy has already registered more than 800 cases of damage to Ukraine’s cultural heritage perpetrated by the Russian military – and this number is growing by the day.

The Russian aggression has made Ukraine’s unique heritage perish right in front of our eyes. Poland knows very well the meaning of cultural heritage loss. The past century’s wars that hit our country deprived us of our historical architecture, art troves, books and manuscripts collections, and archival resources. Therefore, out of responsibility for the safeguarding of European heritage, the Polish Support Center for Culture in Ukraine at the National Institute of Cultural Heritage, in co-operation with UNESCO World Heritage Centre and ICCROM, is planning an online workshop session to share the expertise and experience referred to above, as well as to introduce the participants to the premises of the Warsaw Recommendation – explains Katarzyna Zalasińska, Ph.D., the Director of the National Institute of Cultural Heritage.

The workshop session will provide an opportunity to discuss the principles of recovery and reconstruction of cultural heritage affected by war atrocities based on the recommendations resented in the Warsaw Recommendation. Mariupol or Kharkiv’s destruction level is comparable to that of Warsaw or Gdansk in 1945. The reconstruction process requires time and consideration. It should be in line with societal expectations and the principles of cultural restoration and reconstruction, as well as with the current standards of sustainability and environmental protection in times of climate change.

Details:
Title: The Warsaw Recommendation – Introduction to Heritage Recovery
Date: 24th November 2022 from around 9.30 a.m. to 1.30 p.m.
Languages: English

Link to the online session, prior registration obligatory:  https://app.evenea.pl/event/thewarsawrecommendation/?lang=en

Download:
Workshop programme

Organisers:
UNESCO World Heritage Centre, The Polish Support Center for Culture in Ukraine at the National Institute of Cultural Heritage, Poland’s Ministry of Culture and National Heritage in co-operation with ICCROM.

Skip to content