Zapraszamy na transmisję online II konferencji hydrologicznej „Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu”
Powrót
Zapraszamy na transmisje online II konf hydro akt scaled
Data publikacji: 14 listopada 2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Katedra Architektury Krajobrazu (Wydział Architektury, Politechnika Krakowska) zaprasza do udziału online w drugiej edycji konferencji hydrologicznej, poświęconej kwestiom zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i stosunków wodnych dla stanowisk archeologicznych oraz zabytkowej zieleni.

Wydarzenie realizowane będzie w trybie online na Facebooku oraz Youtube NID,
14 – 15 listopada 2022r. , godz. 9.00 – 16.00.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i została podzielona na dwie części.
W pierwszym dniu zajmiemy się zagadnieniami ochrony zabytków archeologicznych, w tym przede wszystkim zasobami, które znajdują się w środowisku wodnym.
Drugi dzień konferencji poświęcimy na kwestie związane z zielenią. Roślinność, tereny zieleni i otwarte przestrzenie zielone w miastach wspomagają walkę ze skutkami zmian klimatu.

I Dzień Konferencji – transmisja online:

II Dzień Konferencji – transmisja online:

Szczegółowy program konferencji:

DZIEŃ PIERWSZY – 14 LISTOPADA 2022 (PONIEDZIAŁEK):

9.00 – 9.30 POWITANIE GOŚCI, OTWARCIE OBRAD:

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej
Dr hab. Monika Bogdanowska, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Wystąpienie wprowadzające:
Monika Bogdanowska, Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
“Rekomendacje dotyczące oceny i profilaktyki zagrożeń hydrologicznych dla obiektów oraz zespołów zabytkowych w aspekcie ograniczania negatywnego wpływu zmian klimatycznych i antropopresji” – omówienie projektu dokumentu

ARCHEOLOGIA
9.30 – 11.35 PANEL PIERWSZY: ARCHEOLOGIA
prowadzenie: Jakub Wrzosek (Narodowy Instytut Dziedzictwa)

9.30 – 9.55 Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii)
Zatopiony świat naszych przodków – o potrzebie ewidencji stanowisk podwodnych AZP
9.55 – 10.20 Ryszard Kaźmierczak, Wojciech Chudziak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii)
Ochrona dziedzictwa archeologicznego w obliczu zmian klimatycznych i antropopresji na środowisko wodne
10.20 – 10.45 Jacek Gackowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii), Małgorzata Mileszczyk (Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii, Pracownia Archeologii Podwodnej)
Pradziejowe osiedla nawodne Polski północno-wschodniej. Dziedzictwo istniejące czy bezpowrotnie utracone?
10.45 – 11.10 Henryk P. Dąbrowski (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie)
Zmiany środowiska półwyspu Jeziora Biskupińskiego – wyzwanie dla mieszkańców, badaczy, muzealników
11.10 – 11.35 Mariusz Fejfer (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie)
Monitorowanie warunków środowiska drewnianych reliktów osady ludności kultury łużyckiej w Biskupinie

11.35 – 12.00 PRZERWA

12.00 – 13.15 PANEL DRUGI: ARCHEOLOGIA
prowadzenie: Agata Byszewska-Łasińska (Narodowy Instytut Dziedzictwa)

12.00 – 12.25 Robert Domżał (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku)
Podwodne dziedzictwo kulturowe w Polsce w obliczu zmian klimatycznych oraz inwestycji morskich
12.25 – 12.50 Piotr Samól (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury)
Gdańsk – miasto nad wodą?
12.50 – 13.15 Adam Wawrusiewicz (Muzeum Podlaskie w Białymstoku), Tomasz Kalicki, Marcin Frączek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii i Nauk o Środowisku)
Wiatr, woda, człowiek… Studium dynamiki zmian i zagrożeń stanowisk wydmowych na przykładzie Grądów-Woniecko w woj. Podlaskim

13.15 – 14.10 PRZERWA

14.10- 16.00 PANEL TRZECI: ARCHEOLOGIA
prowadzenie: Henryk P. Dąbrowski (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie)

14.10 – 14.35 Paweł Wira (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegatura w Chełmie)
Problematyka historycznych i współczesnych izolacji przeciwwilgociowych na przykładzie XVIII-wiecznej cerkwi unickiej pw. Św. Mikołaja w Chełmie, woj. lubelskie
14.35 – 15.00 Katarzyna Mięsiak-Wójcik, Mateusz Dobek, Grzegorz Gajek, Radosław Dobrowolski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Hydrologii i Klimatologii), Stanisław Gołub (Usługi Archeologiczne w Chełmie)
Monitoring mikroklimatyczny w kryptach Bazyliki p.w. Narodzenia NMP w Chełmie
15.00 – 15.15 Agata Byszewska-Łasińska (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
Ochrona archeologicznego dziedzictwa podwodnego w teorii i w praktyce
15.15 – 15.30 Agnieszka Makowska (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w dobie intensywnych zmian klimatycznych: Program AZP+ i projekt TRIQUETRA
15.30 – 16.00 DYSKUSJA I WNIOSKI
prowadzenie: Agnieszka Makowska (Narodowy Instytut Dziedzictwa)

DZIEŃ DRUGI – 15 LISTOPADA 2022 (wtorek)

WODA i ZABYTKOWA ZIELEŃ
9.00 – 10.00 PANEL PIERWSZY: WODA I ZABYTKOWA ZIELEŃ
prowadzenie: Agata Zachariasz (Politechnika Krakowska, SPAK)

9.00 – 9.20 Dorota Sikora (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Szkoła Główna Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie)
Historyczne elementy wodne wobec zmian klimatu – na przykładzie krajobrazu Wilanowa i jego rezydencji filialnych
9.20 – 9.40 Piotr Sikorski, Daria Sikorska, Piotr Archiciński, Adrian Hoppa, Marta Melon (Szkoła Główna Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie)
Ocena usług ekosystemowych świadczonych przez rezydencję królewską w Wilanowie jako przykład rozwiązań z zakresu planowania przestrzennego dla poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony krajobrazu kulturowego
9.40 – 10.00 Katarzyna Balik, Maciej Świątkowski, Magdalena Lisowska (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
Woda na terenach zabytkowych założeń parkowych – wybrane aspekty działań konserwatorskich

10.00 – 11.40 PANEL DRUGI: WODA I ZABYTKOWA ZIELEŃ
prowadzenie: Anna Staniewska (Politechnika Krakowska)

10.00 – 10.30 Jenny Pfriem (Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Instytut Architektury Krajobrazu)
Postępowanie w przypadkach zagrożenia powodziowego i ze szkodami spowodowanymi powodzią w ogrodzie krajobrazowym w Wörlitz w okresie jego powstawania (lata 60. XVII w. do 1817 r.)
Dealing with the risk of highwater and flooding in the Wörlitz landscape garden during its formation (1760s to 1817)
(wykład tłumaczony z języka niemieckiego)
10.30 – 11.00 Heike Tenzer (Krajowy Urząd Ochrony Zabytków i Archeologii Saksonii-Anhalt)
Zasób wodny – aktualne problemy w ochronie zabytkowych ogrodów. Wybrane przykłady z Saksonii-Anhalt dotyczące wpływu zmian klimatycznych
Water resources – current issues in the conservation of historic gardens: Selected examples from Saxony-Anhalt concerning the impact of climate change (wykład tłumaczony z języka niemieckiego)
11.00 – 11.20 Renata Stachańczyk (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
Woda w kompozycji parku krajobrazowego i konsekwencje zmian jej poziomu w kontekście prac konserwatorskich, na przykładzie Parku Mużakowskiego

11:20 – 11.40 Joanna Rayss (Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Rayss Group Sp. z o.o)
Ekosystem jako podstawa projektowania zieleni w otoczeniu zabytkowym

11.40 – 12.00 PRZERWA

12.00 – 13.20 PANEL TRZECI:
WODA I ZABYTKOWA ZIELEŃ
prowadzenie: Agnieszka Ozimek (Politechnika Krakowska, SPAK)

12.00 – 12.20 Justyna Rubaszek, Irena Niedźwiecka-Filipiak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, SPAK)
Strategiczna zielono-błękitna infrastruktura jako sposób mitygacji i adaptacji do zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zabytkowych Wrocławia
12.20 – 12.40 Wojciech Bobek (Politechnika Krakowska)
Idea miasta gąbki – nowe metody retencji wody w mieście
12.40 –13.00 Krzysztof Wielgus, Jadwiga Wielgus (Politechnika Krakowska)
Strukturalna rola zieleni w konstrukcji i rewaloryzacji zabytków fortyfikacji nowożytnej
13.00 – 13.20 Piotr Muras (em. pracownik Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie)
Dendroflora obszarów zabytkowych wobec zmian klimatu

13.20 – 14.10 PRZERWA

14.10 – 16.00 PANEL CZWARTY: WODA I ZABYTKOWA ZIELEŃ
prowadzenie: Monika Bogdanowska (Narodowy Instytut Dziedzictwa)

14.10 – 14.30 Waldemar Komorowski (Muzeum Narodowe w Krakowie)
Woda i zieleń na Rynku Krakowskim
14.30 – 14.50 Dominika Kuśnierz-Krupa, Justyna Kobylarczyk, Michał Krupa (Politechnika Krakowska)
Zieleń w przestrzeni rynku miasta zabytkowego – wstęp do badań
14.50 – 15.10 Agata Zachariasz (Politechnika Krakowska), Dorota Jopek, Laura Kochel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Struktura terenów zieleni w obrębie kwartałów zabudowy śródmiejskiej Krakowa – historyczne przemiany i współczesne zagospodarowanie w kontekście dostosowania do zmian klimatu
15.10 – 15.30 Krzysztof Radzicki, Anna Porębska, Izabela Godyń, Krzysztof Muszyński, Roman Paruch (Politechnika Krakowska)
Zagrożenia związane z oddziaływaniem wód powierzchniowych i podziemnych na obszary i obiekty zabytkowe: korelacja zagrożeń i minimalizacja ryzyka w kontekście antropopresji i zmian klimatu

15.30 – 15.55 DYSKUSJA I WNIOSKI:
prowadzenie: Monika Bogdanowska (Narodowy Instytut Dziedzictwa)

15.55 – 16.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Więcej info: https://bit.ly/NIDKonferencjaHYDRO

Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków Jarosława Sellina, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Patronatów udzielili także JM Rektor Politechniki Krakowskiej Andrzej Białkiewicz, Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski oraz Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Piotr Turkiewicz, jak również Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu.

Konferencja została przygotowana w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022”, dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content