Warsztaty konserwacji zabytkowych parków – I Seminarium Parkowe w Łęknicy
Powrót
Park Muzakowski I seminarium parkowe aktual
Data publikacji: 8 listopada 2022

18 listopada 2022 w godz. 9:00-16:00 w Parku Mużakowskim w Łęknicy odbędą się polsko-niemieckie warsztaty konserwacji zabytkowych parków organizowane przez Specjalistyczną Pracownię Terenową NID „Park Mużakowski” w Łęknicy. W trakcie I Seminarium Parkowego w Łęknicy będzie można zapoznać się z technikami bieżącej konserwacji zieleni zarówno w teorii, jak i w praktyce. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zdobycia doświadczenia przeprowadzając prace pielęgnacyjne przy drzewach owocowych na terenie historycznej ponad 20 ha szkółki Parku Mużakowskiego.

(Proszę przewinąć w dół, aby zobaczyć wersję niemiecką/Bitte scrollen Sie nach unten, um die deutsche Version zu sehen)

Park Mużakowski, to jedno z najrozleglejszych historycznych założeń parkowych w Europie, w którym zrealizowany został program kompozycyjny krajobrazowego parku angielskiego i należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej sztuki ogrodowej. Został założony w pierwszej połowie XIX w. przez właściciela lokalnych dóbr, księcia Hermanna von Pücklera-Muskau. Park, rozciągający się po obu stronach Nysy Łużyckiej, jest wspólnym polsko-niemieckim dziedzictwem kulturowym. Od 1992 r. polska część tego historycznego obszaru, o powierzchni ponad 500 ha, jest zarządzana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dzięki odtworzeniu historycznego założenia parkowego, ze względu na wyjątkowe walory historyczne i krajobrazowe Park Mużakowski w 2004 został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznany za Pomnik historii. Więcej informacji o parku: https://zabytek.pl/pl/obiekty/leknica-park-muzakowski-w-leknicy-park-w-stylu-krajobrazowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach. Będzie to nie tylko okazja do zdobycia nowych umiejętności i poznania Parku, ale także możliwość aktywnego spędzenia czasu i działań na rzecz wspólnej przestrzeni.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji i przesłanie do 14 listopada 2022, na adres wskazany w deklaracji. Organizatorzy zapewniają narzędzia niezbędne do udziału w warsztatach.

Do pobrania:

Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Wydarzenie wspierane jest przez: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Związek Parków Łużyckich i Miasto Cottbus.

Mapa dojazdu na seminarium/Anfahrtsplan zum Seminar:

Die deutsche Version:

Workshop zur Erhaltung historischer Parks – 1. Parkseminar in Łęknica

Am 18. November 2022, zwischen 9:00 und 16:00 Uhr, findet im Muskauer Park in Łęknica ein deutsch-polnischer Workshop zur Erhaltung historischer Parks statt, der von der Außenstelle des Nationalen Instituts für Kulturelles Erbe „Muskauer Schlosspark“ in Łęknica veranstaltet wird. Während des 1. Parkseminars in Łęknica wird es möglich sein, die Techniken der laufenden Grünflächenpflege sowohl theoretisch als auch praktisch zu erkunden. Die Workshop-Teilnehmer haben die Möglichkeit, Erfahrungen mit der Pflege von Obstbäumen in der über 20 ha großen historischen Baumschule des Muskauer Parks zu sammeln.

Der Muskauer Park ist eine der weitläufigsten historischen Parkanlagen in Europa, in der das Kompositionsprogramm eines englischen Parks realisiert wurde, und zugleich eines der herausragendsten Highlights der europäischen Gartenkunst. Gegründet wurde er in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom Besitzer der hiesigen Ländereien, Fürst Hermann von Pückler-Muskau. Der Park, der sich auf beiden Ufern der Lausitzer Neiße erstreckt, ist ein gemeinsames deutsch-polnisches Kulturerbe. Seit 1992 wird der polnische Teil des historischen Parks mit einer Fläche von über 500 ha vom Nationalen Institut für Kulturelles Erbe verwaltet. Dank der Wiederherstellung der historischen Parkanlage wurde der Muskauer Park 2004 aufgrund seines außergewöhnlichen historischen und landschaftlichen Wertes in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen und zum Denkmal der Geschichte erklärt. Mehr Informationen über den Park finden Sie unter https://zabytek.pl/pl/obiekty/leknica-park-muzakowski-w-leknicy-park-w-stylu-krajobrazowym.

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme am Workshop ein! Es ist nicht nur eine Gelegenheit, neue Fertigkeiten zu erlernen und sich mit dem Park vertraut zu machen, sondern auch eine Gelegenheit für aktive Freizeitgestaltung und sich für den gemeinsamen Raum einzusetzen.

Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind, füllen Sie bitte das beigefügte Anmeldeformular aus und senden es bis zum 14. November 2022 an die dort angegebene Adresse. Die Veranstalter stellen die für die Teilnahme an dem Workshop erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung.

Dateien zum Herunterladen:

Die Veranstaltung wird vom Nationalen Institut für Kulturelles Erbe organisiert.

Die Aufgabe erfolgt im Rahmen des Projektes „Nachhaltige Stärkung und Neuausrichtung des Europäischen Parkverbundes Lausitz 2021“, kofinanziert durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Kooperationsprogramm INTERREG VA Brandenburg-Polen 2014-2020.

Die Veranstaltung wird unterstützt durch: den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung, den Europäischen Parkverbund Lausitz und die Stadt Cottbus.

Skip to content