Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę Jana Marię Zobolewicza
Powrót
Nazdjęciu:JanZobolewicznatlegrobowcakujawskiegowWietrzychowicach,..r.Fot.LeszekKotlewski
Data publikacji: 8 sierpnia 2022

W dniu 31 lipca 2022 r. odszedł Jan Maria Zobolewicz, emerytowany pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W 1991 roku był współorganizatorem Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu – oddziału Ośrodka Dokumentacji Zabytków.

Jan Zobolewicz był absolwentem Technikum Budowlanego Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli w Gdańsku, które ukończył w 1955 roku uzyskując tytuł technika urbanisty. W trakcie nauki w technikum odbywał praktyki przy odbudowie starego miasta Gdańska, co istotnie wpłynęło na Jego zainteresowania zawodowe. W latach 1955-1959 pracował w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy na stanowisku asystenta. W 1960 roku podjął studia wyższe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które skończył z wyróżnieniem w 1965 roku i uzyskał tytuł magistra zabytkoznawstwa i konserwatorstwa. Po studiach uniwersyteckich w latach 1965-1966 pracował jako asystent w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Koszalinie, a w latach 1956-1971 wrócił do Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy na stanowisko projektanta-urbanisty ze specjalizacją ochrony historycznych obszarów miejskich. W tym czasie ukończył w 1969 roku studia w zakresie urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1971-1975 był Miejskim Konserwatorem Zabytków w Toruniu, co wiązało się z dużym zaangażowaniem w finalizację prac konserwatorskich podjętych w zespole staromiejskim, związanych z obchodami 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. W 1975 roku został powołany na stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, funkcję tę pełnił do 1991 roku (w latach 1975-1990 w strukturze Urzędu Wojewódzkiego, a w latach 1990-1991 w ramach Państwowej Służby Ochrony Zabytków). W latach 1989-1990 był dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ochrony Środowiska Kulturowego. W 1990 roku został pełnomocnikiem Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie do zorganizowania Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu, w którym do 1998 roku był wicedyrektorem. W Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego pracował do 2003 roku – do momentu przekształcenia Regionalnych Ośrodków Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Regionalne Ośrodki Badań i Dokumentacji Zabytków.

Jan Zobolewicz był autorem wielu opracowań studialnych i planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie urbanistyki i ruralistyki oraz publikacji dotyczących analiz metrologicznych miast ziemi chełmińskiej.
Praca zawodowa Jana Zobolewicza została wyróżniona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz przyznaniem złotej odznaki za opiekę nad zabytkami.
Jan Zobolewicz był członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Towarzystwa Urbanistów Polskich i Toruńskiego Towarzystwa Naukowego.

Z ogromnym smutkiem żegnamy Jana.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Skip to content