Pracownik Zespołu ds. monitoringu zabytków
Powrót
Data publikacji: 27 października 2021

Zakres zadań na stanowisku:

 • współpraca z zarządcami obiektów zabytkowych, jednostkami samorządu terytorialnego organizacjami pozarządowymi, organizacjami branżowymi w celu wypracowania najlepszych praktyk w zarządzaniu zabytkami
 • przygotowywanie opinii i ekspertyz oraz opracowań studialnych dotyczących działań przy zabytkach nieruchomych
 • analizowanie zagrożeń dla zabytków nieruchomych, a także wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom
 • gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji w zakresie zasad ochrony zabytków
 • podejmowanie działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej i promocyjnej w zakresie zasad ochrony zabytków

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie związanym z ochroną zabytków i działalnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa: preferowana specjalność: konserwator-zabytkoznawca, historyk sztuki, urbanista, architekt
 • znajomość systemu ochrony dziedzictwa w Polsce, prawa budowlanego oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość problematyki ochrony zabytków, szczególnie w zakresie urbanistyki, architektury i ruralistyki
 • znajomość problematyki ochrony zabytków w konwencjach UNESCO i innych dokumentach międzynarodowych
 • preferowane minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach związanych o ochroną zabytków, w tym pracy/współpracy z WUOZ
 • umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej pracy w terenie, doświadczenie organizacyjne,
 • znajomość języków obcych: j. angielskiego i/lub francuskiego
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, staranność, samodzielność i zaangażowanie,
 • biegłość w zakresie podstawowych technik komputerowych, dobrze widziana znajomość programów graficznych i edytorskich

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, siedziba NID

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny – w tytule pliku prosimy zawrzeć imię i nazwisko

Termin składania dokumentów: do 15 listopada 2021 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl, podając w tytule maila: „rekrutacja ZMZ”

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 8. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content