Powrót
Digitalizowanie i udostępnianie zasobów kultury – zabytków i cmentarzy

Celem projektu jest cyfrowe wprowadzenie do przestrzeni on-line zdjęć, map, planów, schematów rycin i innych dokumentów pozostających w dyspozycji Narodowego Instytutu Dziedzictwa dotyczących wszystkich obiektów nieruchomych i archeologicznych wpisanych do Krajowej Ewidencji Zabytków oraz kart ewidencyjnych grobów i cmentarzy wojennych gromadzonych przez urzędy wojewódzkie, a następnie udostępnienie tych zasobów za pośrednictwem sieci Internet.

Projekt zakłada zdigitalizowanie co najmniej 1 308 409 szt. dokumentów wraz z opatrzeniem właściwymi metadanymi opisowymi oraz odwzorowanie przestrzenne na mapie poprzez proces wektoryzacji obiektów, których dotyczy digitalizowana dokumentacja.

Efektem realizacji projektu będzie powstanie rozbudowanej dziedzinowej bazy danych o obiektach zabytkowych, grobach i cmentarzach wojennych oraz teleinformatyczny system gromadzenia i udostępniania danych. Informacje dotyczące tych obiektów są upowszechniane za pośrednictwem portali zarządzanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: zabytek.pl oraz mapy.zabytek.gov.pl.

Dzięki realizacji projektu zostanie zapewniony powszechny i bezpłatny dostęp do zasobu stanowiącego dziedzictwo kulturowe Polski. Otwarty dostęp do informacji o zabytkach oraz grobach i cmentarzach wojennych ułatwi wykonywanie działań statutowych przez organy i instytucje realizujące zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami lub promocji kultury. Udostępniane dane będą mogły być wykorzystywane także na potrzeby badań społecznych, aktywności turystyczno-kulturalnej oraz działalności gospodarczej w określonych branżach. Ponadto, utrwalenie dokumentacji w wersji cyfrowej zapewni ich ochronę oraz trwałe zachowanie.

Zabytek.pl to zaawansowany technicznie serwis popularyzujący polskie zabytki wpisane do rejestru zabytków, obiektów z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zabytki wpisane na listę Pomników Historii (przez Prezydenta RP), zabytki ujęte w krajowej ewidencji zabytków nieruchomych i archeologicznych oraz ewidencję grobów i cmentarzy wojennych. Portal w nowoczesny sposób udostępnia informacje o polskich zabytkach wraz z ich opisami, dokumentacją, towarzyszącymi zdjęciami, innymi atrakcyjnymi zasobami cyfrowymi (np. modelami 3D obiektów, chmurami punktów, panoramami 360 stopni, filmami) oraz lokalizacją obiektów. Ważną funkcjonalnością portalu jest także możliwość zgłoszeń zagrożeń zabytków do właściwego lokalnie konserwatora zabytków.

Projekt realizowany jest w okresie od 28 stycznia 2019 r. do 30 września 2022 roku. W tym czasie wykonywane są zadania w zakresie skanowania dokumentacji wraz z opatrzeniem wersji cyfrowej metadanymi, odwzorowania obiektów przestrzennych w wyniku wektoryzacji oraz skanowania obiektów 3D. Dodatkowo, do zasobów cyfrowych dołączono digitalizację tzw. fiszek adresowych oraz dokumentacji naukowo-badawczej naukowców związanych z zachowaniem dziedzictwa (tzw. materiały spuściznowe) a także inwentaryzacją i odwzorowaniem cyfrowym obiektów drewnianej architektury sakralnej. Realizacja tych przedsięwzięć wymaga rozbudowy systemu teleinformatycznego służącego gromadzeniu i udostępnianiu posiadanych zasobów oraz wyposażenia pracowni digitalizacyjnej w nowoczesne skanery płaskie i skaner 3D. To przedsięwzięcie, jak również rozbudowa infrastruktury systemowej (IT) niezbędnej do bezpiecznego gromadzenia danych oraz ich efektywnego udostępniania są integralną częścią projektu.

Wartość projektu została ustalona na poziomie 37 264 029,10 zł, z czego 31 536 547,82 zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0017/18-00 z dnia 28 stycznia 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa II – E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 – Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 – Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury. Pozostała część środków przewidzianych na realizację projektu została pokryta przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Download

Zaktualizowane zasady przetwarzania danych osobowych w POPC 2014-2020

Prezentacja założeń projektu “Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych.”

Protokół z prezentacji projektu “Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych.”

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content