Powrót
Struktura
Dyrektor
Zarządza Instytutem, odpowiada za strategię działania Instytutu i reprezentuje go na zewnątrz. Realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz zadania związane z ochroną danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Dyrektor dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wszystkich pracowników Instytutu. Udziela informacji o działalności Instytutu dla podmiotów zewnętrznych, w tym mediów.

 p.o. Dyrektora Marlena Happach

Sekretariat Dyrektora
tel.: 22 826 93 52 wew. 111, 148
e-mail: nid@nid.pl

Zastępcy Dyrektora
Kierują powierzonymi im sprawami i sprawują bieżący nadzór nad działalnością podległych komórek organizacyjnych. Zastępują Dyrektora podczas jego nieobecności. Reprezentują Instytut na zewnątrz w zakresie udzielonego przez Dyrektora upoważnienia, a także wykonują inne zadania zlecone przez Dyrektora.

 Sekretariat Dyrektora
tel.: 22 826 93 52 wew. 111, 148
e-mail: nid@nid.pl

Główny Księgowy
Podlega bezpośrednio Dyrektorowi. Prowadzi rachunkowość Instytutu i dysponuje środkami pieniężnymi. Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Opiniuje projekty i realizowane przedsięwzięcia gospodarcze oraz przedkłada w tych sprawach wnioski Dyrektorowi. Bada efektywność ekonomiczną oraz zgodność planowania i gospodarowania z ogólnymi zasadami rachunku ekonomicznego i racjonalnej gospodarki. Ustala zasady prawidłowego sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów finansowych, w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych z uwzględnieniem ochrony mienia Instytutu. Sprawuje nadzór nad bieżącym i prawidłowym prowadzeniem rachunkowości oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych.
Beata Szczepanek-Zera
Sekretariat Dyrektora
tel.: 22 826 93 52 wew. 111, 148
e-mail: nid@nid.pl
Dział Dziedzictwa Archeologicznego
Do zadań działu należy w szczególności:
– opracowywanie i upowszechnianie standardów dokumentacji, badań, konserwacji i postępowań przy zabytkach archeologicznych, a także innowacji metodycznych w obszarze archeologii;
– przygotowywanie na rzecz organów administracji publicznej opinii i ekspertyz dotyczących działań przy zabytkach archeologicznych;
– prowadzenie waloryzacji zabytków archeologicznych;
– monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla dziedzictwa archeologicznego, a także wypracowywanie metod przeciwdziałania takim zagrożeniom;
– koordynacja Europejskich Dni Archeologii.
Kierownik
Jakub Wrzosek
tel.: 22 826 02 39 wew. 115
mobile: +48 506 364 427
e-mail: jwrzosek@nid.pl
Dział Krajobrazu Kulturowego, Zieleni Zabytkowej i Cmentarzy
Do zadań działu należy w szczególności:
– opracowywanie i upowszechnianie standardów postępowania konserwatorskiego w obszarze ochrony krajobrazu kulturowego oraz w odniesieniu do zabytkowych parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni oraz cmentarzy,
– przygotowywanie na rzecz organów administracji publicznej opinii i ekspertyz dotyczących działań związanych z krajobrazem kulturowym oraz działań przy zabytkowych parkach, ogrodach i innych formach zaprojektowanej zieleni lub cmentarzach,
– prowadzenie waloryzacji obszarów krajobrazu kulturowego, zabytkowych parków, ogrodów oraz innych form zaprojektowanej zieleni i cmentarzy,
– monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla krajobrazu kulturowego, parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni oraz cmentarzy, a także wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających ze zmian klimatu,
– wykonywanie analiz historycznych, prac studialnych i koncepcyjnych w odniesieniu do krajobrazu kulturowego, zabytkowych parków i ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni oraz cmentarzy.
Kierownik
dr Renata Stachańczyk
tel.: 22 826 92 47 wew. 143
mobile: +48 571 207 767
e-mail: rstachanczyk@nid.pl
Dział Ekspertyz i Analiz Zabytków
Do zadań działu należy w szczególności:
– opracowywanie i upowszechnianie standardów dokumentacji, badań, konserwacji i postępowań przy zabytkach,
– opracowanie projektów wytycznych Generalnego Konserwatora Zabytków,
– przygotowywanie na rzecz organów administracji publicznej opinii i ekspertyz dotyczących działań przy zabytkach,
– prowadzenie waloryzacji zabytków,
– monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla zabytków, a także wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom,
– przygotowywanie i koordynowanie oraz nadzór nad działaniami związanymi z oceną stanu zachowania zabytków.
Kierownik
Maciej Warchoł
tel.: 22 826 92 47 wew. 136
e-mail: mwarchol@nid.pl
Dział Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo
Do zadań działu należy w szczególności:
– organizowanie szkoleń i warsztatów w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, w tym dotyczących metod badań i zasad postępowania z zabytkami, ich ochrony i właściwego wykorzystywania,
– podejmowanie współpracy z właścicielami i zarządcami zabytków na rzecz właściwego zarządzania zasobem dziedzictwa kulturowego oraz promowanie zasad opieki nad zabytkami,
– prowadzenie studiów i badań nad potencjałem społeczno-gospodarczym dziedzictwa kulturowego,
– podejmowanie współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi w celu rozpoznania i wykorzystania potencjału rozwojowego dziedzictwa kulturowego w strategiach rozwoju i rewitalizacji,
– analizowanie wpływu zmian klimatu na dziedzictwo oraz rozpoznawanie metod przeciwdziałania negatywnym skutkom tych zmian,
– promowanie właściwych metod ograniczania negatywnego wpływu zmian klimatu na obiekty historyczne.
Kierownik
Anna Kozioł-Słupska
tel.: 22 551 56 82
mobile: +48 798 389 289
e-mail: akoziol@nid.pl
Dział Miejsc Światowego Dziedzictwa
Do zadań działu należy w szczególności:
– koordynowanie działań związanych z wdrażaniem Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego w zakresie powierzonym Instytutowi przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
– monitorowanie stanu zachowania i sposobu zarządzania obiektami z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO,
– podejmowanie współpracy z właścicielami lub zarządcami obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO na rzecz właściwego sprawowania opieki i zarządzania ww. dobrami.
Kierownik
Anna Marconi-Betka
tel.: 22 551 56 49
mobile: +48 506 095 773
e-mail: amarconi@nid.pl
Dział Pomników Historii
Do zadań działu należy w szczególności:
– koordynowanie procedury występowania z wnioskiem do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o uznanie przez Prezydenta RP zabytku nieruchomego za Pomnik Historii,
– monitorowanie i raportowanie stanu zachowania i sposobu zarządzania obiektami uznanymi za Pomniki Historii,
– podejmowanie współpracy z właścicielami lub zarządcami obiektów uznanych za Pomniki Historii na rzecz, właściwego sprawowania opieki i zarządzania ww. dobrami.
Kierownik
Anna Hanaka
tel.: 22 55 15 667
e-mail: ahanaka@nid.pl
Dział Bezpieczeństwa Zabytków
Do zadań działu należy należy monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego, w szczególności związanych z nielegalnym wywozem i przywozem dóbr kultury, niszczeniem zabytków i innymi formami przestępczości przeciwko dziedzictwu, a także sytuacjami kryzysowymi oraz wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom, w szczególności poprzez:
– prowadzenie – w zakresie powierzonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – postępowań administracyjnych w przedmiocie pozwolenia na wywóz zabytków za granicę,
– prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w celu wypełniania zobowiązań prawa europejskiego i międzynarodowego, współdziałanie ze służbami mundurowymi, w szczególności Policją, Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną oraz prokuraturą, w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury,
– prowadzenie działań służących zwiększeniu wykrywalności przestępstw przeciwko dziedzictwu,
– inicjowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych w zakresie zapobiegania zagrożeniom dla dziedzictwa, zwłaszcza związanym z przestępczością i sytuacjami kryzysowymi,
– wypracowywanie metod przeciwdziałania zagrożeniom dla zabytków.
Kierownik
Monika Ośkiewicz
tel.: 22 55 15 755
mobile: +48 572 001 349
e-mail: moskiewicz@nid.pl
Dział Rejestru i Ewidencji Zabytków
Gromadzi i upowszechnia wiedzę o dziedzictwie, w szczególności poprzez:
– prowadzenie Krajowej Ewidencji Zabytków w zakresie powierzonym przez MKIDN, analizę danych zgromadzonych w tej ewidencji oraz ich udostępnianie,
– gromadzenie dokumentacji rejestru zabytków oraz jej analizę,
– ewidencjonowanie badań archeologicznych prowadzonych na terenie kraju.
Kierownik
Ligia Kwiatkowska
tel.: 22 826 02 39, 826 92 47 wew. 128
e-mail: lkwiatkowska@nid.pl
Dział Archiwaliów
Do zadań działu należy w szczególności:
– zarządzanie zasobami archiwalnymi Instytutu, w tym ich opracowywanie, ewidencjonowanie, dbałość o stan ich zachowania oraz ich promocja,
– prowadzenie fototeki Instytutu,
– wsparcie procesu digitalizacji archiwaliów,
– sprawowanie merytorycznego nadzoru nad użyczonymi archiwami dawnego Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków,
– współdziałanie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i archiwami nadzorującymi Instytut w zakresie archiwów,
– udostępnianie zasobu archiwalnego zainteresowanym podmiotom,
– prowadzenie archiwum zakładowego.
Kierownik
Anna Zubkiewicz
tel.: 22 826 02 39 wew. 120
e-mail: azubkiewicz@nid.pl
Dział Danych Cyfrowych
Do zadań działu należy w szczególności:
– wdrażanie nowych technologii w zakresie tworzenia baz danych o zabytkach oraz digitalizacji,
– zarządzanie Centralną Bazą Danych o Zabytkach, gromadzenie i przechowywanie zgromadzonych w niej danych cyfrowych,
– udostępnianie i promocja zdigitalizowanych materiałów,
– współpraca z instytucjami krajowymi w zakresie danych przestrzennych dotyczących zabytków,
– tworzenie i zarządzanie serwisami internetowymi publikującymi zdigitalizowane dane o zabytkach.
Kierownik
Grzegorz Urbański
tel.: 22 551 56 62
e-mail: gurbanski@nid.pl
Dział Digitalizacji
Do zadań działu należy w szczególności:
– prowadzenie prac digitalizacyjnych przy obiektach zabytkowych,
– monitorowanie i rejestrowanie stanu istniejącego oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie pomiarów, wizualizacji i publikacji cyfrowej zabytków nieruchomych i ruchomych,
– wykonywanie zadań digitalizacyjnych związanych z zabytkami architektury i archeologii, w tym inwentaryzacja metodami cyfrowymi, kompleksowa digitalizacja archiwów oraz źródeł fotograficznych, a także działalność wspomagająca inne komórki organizacyjne Instytutu w pracach badawczych,
– wdrażanie zmian technologicznych dotyczących technik i metod digitalizacji obiektów architektury zabytkowej oraz wskazywanie dobrych praktyk dla wykonywania i publikowania cyfrowej dokumentacji architektonicznej,
– działalność popularyzatorska i edukacyjna w zakresie digitalizacji obiektów zabytkowych i archiwalnych.
Kierownik
Karol Czajkowski
tel.: 22 55 15 660
mobile: +48 500 769 445
e-mail: kczajkowski@nid.pl
Dział Wydawnictw
Do zadań działu należy w szczególności:
– kreowanie i realizowanie polityki wydawniczej Instytutu,
– prowadzenie i koordynacja procesu wydawniczego oraz prac organizacyjno-technicznych dotyczących wydawanych publikacji,
– popularyzacja i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami poprzez publikowanie periodyków, wydawnictw zwartych, czasopism, monografii, itp.,
– sprzedaż i dystrybucja publikacji Instytutu.
Kierownik
Maria Wierzchoś
tel.: 22 551 56 72
e-mail: mwierzchos@nid.pl
Dział Biblioteka
Do zadań działu należy w szczególności:
– opieka nad zasobem bibliotecznym Instytutu;
– gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i selekcja zbiorów;
– udostępnianie zbiorów, informowanie o zbiorach własnych oraz innych bibliotek;
– prowadzenie kwerend bibliograficznych;
– prowadzenie współpracy z innymi instytucjami kultury i bibliotekami specjalistycznymi w kraju i za granicą, w tym w zakresie wymiany międzybibliotecznej.
Kierownik
Beata Wojda
tel.: 22 826 02 39 wew. 116
e-mail: bwojda@nid.pl
Biuro Dyrektora
Do zadań biura należy w szczególności:
– opracowywanie strategii i planów działań Instytutu;
– monitorowanie realizacji przyjętych planów działania komórek organizacyjnych Instytutu;
– analiza napływających do Dyrektora wniosków z komórek organizacyjnych;
– gromadzenie i analizowanie informacji o pracy Oddziałów Terenowych i Pracowni Terenowych;
– koordynowanie sprawozdawczości z działalności Instytutu;
– planowanie i realizacja zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz wewnętrznymi uregulowaniami;
– realizacja zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony dziedzictwa kulturowego na wypadek szczególnych zagrożeń, w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawa i wewnętrznymi uregulowaniami;
– prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawa i wewnętrznymi uregulowaniami.
Kierownik
Anna Zawadzka
tel.: 22 826 02 39 wew. 102
mobile: +48 506 096 896
e-mail: azawadzka@nid.pl
Zespół ds. Promocji
Do zadań zespołu należy w szczególności:
– planowanie, współtworzenie oraz realizacja działań promocyjnych i marketingowych w oparciu o strategię komunikacyjną Instytutu,
– tworzenie i nadzór nad realizacją identyfikacji wizualnej Instytutu,
– promocja działań Instytutu, w tym przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych (foldery, ulotki, plakaty, gadżety, teczki i inne),
– zarządzanie prowadzeniem stron internetowych Instytutu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.),
– realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych z języków obcych na potrzeby Instytutu,
– przygotowywanie i realizacja akcji marketingowych i materiałów BTL/ATL oraz nadzór nad realizowanymi kampaniami reklamowymi,
– bieżąca współpraca przy promocji projektów i działań innych komórek organizacyjnych Instytutu,
– udział w przygotowaniu planów oraz realizacja wydarzeń związanych z promocją Instytutu, takich jak: wystawy, konferencje, gale;
Kierownik
Paweł Hołubiec
tel.: 22 826 92 47 wew. 132
mobile: +48 508 008 210
e-mail: pholubiec@nid.pl
Zespół ds. Komunikacji
Do zadań zespołu należy w szczególności:
– prowadzenie oraz wyznaczanie i koordynowanie medialnej polityki komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Instytutu, prowadzenie medialnych działań służących realizacji zadań, w tym prowadzenie portali społecznościowych Instytutu,
– tworzenie i redagowanie materiałów prasowych i promocyjnych, m.in. na podstawie materiałów merytorycznych przekazywanych przez komórki organizacyjne Instytutu,
– bieżąca analiza rynku i monitoring mediów,
– prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem patronatem przez Instytut wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym,
– prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
– realizacja programów edukacyjnych i kampanii społecznych na rzecz ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym, w tym koordynowanie i promocja Europejskich Dni Dziedzictwa,
– podejmowanie współpracy na rzecz wzrostu społecznego zaangażowania w system ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym dziedzictwa niematerialnego;
Kierownik
Anna Śmigielska
tel.: 22 55 15 762
mobile: +48 500 769 303
e-mail: asmigielska@nid.pl
Zespół ds. Międzynarodowych
Do zadań zespołu należy w szczególności:
– realizacja – w zakresie powierzonych zadań – działań związanych z ochroną i opieką nad dziedzictwem materialnym i niematerialnym, wynikających z porozumień i innych dokumentów ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską,
– prowadzenie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym,
– organizowanie i prowadzenie innych prac związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w aspekcie międzynarodowym,
– inicjowanie i koordynowanie działań związanych ze współpracą międzynarodową Instytutu w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym;
Kierownik
Dąbrówka Lipska
tel.: 22 55 15 763
mobile: +48 508 005 273
e-mail: dlipska@nid.pl
Zespół ds. Dziedzictwa Niematerialnego
Do zadań zespołu należy w szczególności:
– gromadzenie wiedzy na temat dziedzictwa niematerialnego w Polsce, opracowywanie i upowszechnianie wytycznych dotyczących jego ochrony i promocji,
– obsługa procesu prowadzenia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz rejestru najlepszych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
– prowadzenie monitoringu elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
– organizowanie konferencji, szkoleń i warsztatów edukacyjnych oraz budowanie kompetencji w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
– współpraca i wsparcie merytoryczne depozytariuszy w procesie ochrony ich niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
– koordynacja działań związanych z identyfikacją i inwentaryzacją dziedzictwa niematerialnego na terenie kraju oraz zadań w ramach ochrony dziedzictwa niematerialnego na poziomie krajowym w oparciu o Konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z dnia 17 października 2003 r. (Dz. U. z 2011 r., poz. 1018),
– współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się działalnością badawczą, dokumentacyjną, edukacyjną i kulturalną w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
Kierownik
Katarzyna Sadowska-Mazur
tel.: 22 22 55 15 692
e-mail: kmazur@nid.pl
Zespoł ds. Obsługi Sekretariatów i Kancelarii:
Do zadań zespołu należy w szczególności:
– organizacja spotkań wewnętrznych Dyrektora i jego zastępców,
– organizacja spotkań i prowadzenie sekretariatu Rady Programowej Instytutu,
– prowadzenie kancelarii.
Dział Administracji
Do zadań działu należy w szczególności:
– administrowanie składnikami majątku Instytutu dotyczącymi nieruchomości, środków trwałych oraz wyposażenia;
– opracowywanie planów inwestycyjnych oraz prac modernizacyjnych i remontowych, koordynowanie ich realizacji, a także planowanie i zakup składników majątkowych w oparciu o zgłoszone potrzeby komórek organizacyjnych Instytutu;
– zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury technicznej, budowlanej, urządzeń biurowych i środków łączności;
– organizacja ochrony i ubezpieczenia mienia Instytutu;
– wykonywanie zadań w zakresie zaopatrzenia w materiały biurowe i eksploatacyjne oraz obsługa transportowa i rozliczanie jej kosztów;
– koordynacja administracyjno-organizacyjna pracy Oddziałów Terenowych i Pracowni Terenowych;
– prowadzenie spraw związanych z używaniem symboli państwowych zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509);
– organizowanie wydarzeń we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi.
Kierownik
Monika Tobiasz
tel.: 22 55 15 663
mobile: +48 510 075 650
e-mail: mtobiasz@nid.pl
Dział IT
Do zadań działu należy w szczególności:
– zapewnienie ciągłego funkcjonowania sieci;
– zarządzanie, administrowanie i utrzymywanie w ciągłej gotowości infrastruktury teleinformatycznej;
– zabezpieczanie i zapewnianie ciągłości działania systemów teleinformatycznych i aplikacji działających w ramach infrastruktury teleinformatycznej Instytutu;
– zapewnianie bezpieczeństwa przechowywanych danych cyfrowych, w tym w szczególności nadzór nad wykonywaniem, okresowe kontrolowanie oraz przechowywanie kopii zapasowych i zapewnienie zaplecza technicznego do przechowywania kopii cyfrowych materiałów archiwalnych wytwarzanych w procesach digitalizacji;
– bieżąca obsługa komórek organizacyjnych Instytutu w zakresie wsparcia technicznego w ramach infrastruktury teleinformatycznej, sprzętu komputerowego i oprogramowania;
– monitorowanie i kontrola sposobu wykorzystywania zasobów Instytutu w zakresie sprzętu teleinformatycznego;
– prowadzenie dokumentacji technicznej;
– określanie i planowanie potrzeb w zakresie oprogramowania sieciowego, sprzętu sieciowego i komputerowego, programów użytkowych oraz instalowanie i konfiguracja oprogramowania;
– uzgodnienia, koordynacja oraz prowadzenie postępowań przetargowych na utrzymanie i rozwój infrastruktury informatyczno-serwerowej Instytutu;
– administrowanie zintegrowanymi systemami informatycznymi (system biblioteczny, systemy FK oraz kadry ­ płace oraz inne);
– prowadzenie polityki licencyjnej w odniesieniu do oprogramowania;
– doradztwo i instruktaż stanowiskowy;
– zapewnienie zgodnego z obowiązującymi wymogami prawa i standardami poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Kierownik
Mateusz Zawadzki
tel.: 22 826 02 39 wew. 126
mobile: +48 798 291 888
e-mail: mzawadzki@nid.pl
Dział Finansowy
Do zadań działu należy w szczególności:
– prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Instytutu;
– terminowe sporządzanie i wysyłanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych;
– sporządzanie analiz ekonomicznych oraz rozliczanie i ustalanie wyników ekonomicznych komórek organizacyjnych Instytutu;
– prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych, zgodnie z zakładowym planem kont oraz obowiązującymi przepisami prawa;
– kompletowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych;
– przechowywanie i zabezpieczanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej przepisami prawa;
– wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
– wykonywanie wszelkich czynności związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;
– regulowanie zobowiązań finansowych, w tym prowadzenie obsługi kasowej Instytutu,
– rozliczanie podatku dochodowego i podatku VAT, należnych składek ZUS, PFRON oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
– obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
– sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych będących w użytkowaniu Instytutu.
Kierownik
Barbara Bąkała
tel.: 22 55 15 562
e-mail: bbakala@nid.pl
Dział Kadr
Do zadań działu należy w szczególności:
– realizacja polityki płacowo-kadrowej ustalonej przez Dyrektora, w tym m.in. prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania, zmian i ustania stosunku pracy pracowników Instytutu;
– nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i rozliczaniem czasu pracy;
– organizowanie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników;
– prowadzenie rekrutacji na wolne stanowiska pracy, a także organizacja praktyk studenckich, wolontariatu i staży;
– prowadzenie rejestru krajowych i zagranicznych delegacji służbowych pracowników,
– prowadzenie i udostępnianie pracownikom zbioru przepisów i dokumentów organizacyjnych dotyczących Instytutu;
– realizowanie zadań bezpieczeństwa i higieny pracy określonych przepisami Kodeksu pracy i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 ze zm.);
– obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Kierownik
Elżbieta Pawlak
tel.: 22 55 15 564
e-mail: epawlak@nid.pl
Dział Rozliczania Programów
Zapewnia obsługę administracyjną i organizacyjną oraz koordynuje realizację programów prowadzonych przez Instytut na zlecenie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w szczególności:
– planuje działania i wydatki konieczne do sprawnej i terminowej realizacji programów;
– opracowuje wytyczne i procedury niezbędne do właściwej realizacji programów;
– prowadzi dokumentację związaną z realizacją programów;
– koordynuje i monitoruje realizację programów;
– prowadzi wymaganą sprawozdawczość dotyczącą realizacji programów.
Kierownik
Aleksandra Szczepańska
tel.: 22 55 15 682
mobile: +48 513 312 030
e-mail: aszczepanska@nid.pl
Dział Prawny
Odpowiada za obsługę prawną i prawną ochronę interesów Instytutu
Kierownik
Jacek Brudnicki
tel.: 22 826 92 47 wew. 137
e-mail: jbrudnicki@nid.pl
Zespół ds. Orzecznictwa Administracyjnego
Do zadań zespołu należy w szczególności:
– sporządzanie analiz przepisów prawnych i formułowanie uwag do projektów aktów prawnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
– prowadzenie – w zakresie powierzonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – postępowań administracyjnych wszczynanych z urzędu w przedmiocie skreślenia z rejestru zabytków obiektów nieistniejących oraz obszarowych zabytków nieruchomych stanowiących historyczne układy urbanistyczne i historyczne układy ruralistyczne.
Kierownik
Łukasz Czwojda
e-mail: lczwojda@nid.pl
Zespół ds. Obsługi Prawnej
Do zadań zespołu należy w szczególności:
– przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Instytut oraz programów, regulaminów i innych dokumentów dotyczących działania Instytutu;
– doradztwo prawne w zakresie działalności Instytutu;
– współpraca z kancelariami prawnymi w zakresie ich czynności podejmowanych na rzecz Instytutu;
– udzielanie pomocy prawnej, w zakresie interpretacji przepisów prawnych i ich
praktycznego zastosowania, pracownikom Instytutu w związku z wykonywaniem ich służbowych obowiązków.
Zespół ds. Organów Historycznych
Zakres działania Zespołu:
– rozpoznanie zasobu ewidencyjnego i dokumentacyjnego dotyczącego organów historycznych (karty ewidencyjne, opracowania i dokumentacje w zasobach NID i archiwów PPKZ) w celu oszacowania polskiego krajobrazu organowego, stanu badań i stworzenia strategii postępowania badawczego,
– rozpoznanie zasobu organów wpisanych do rejestru zabytków, oszacowanie ilościowe zasobu,
– przygotowanie projektu listy instrumentów szczególnie wartościowych, wymagających szczególnej ochrony,
– przygotowanie wytycznych dotyczących dokumentacji organów historycznych oraz wzorców dokumentacji i formularza ekspertyzy przy wpisie organów do rejestru zabytków,
– przygotowanie projektu wytycznych dotyczących konserwacji i restauracji organów historycznych w celu sformułowania wytycznych GKZ lub rozporządzenia do Ustawy na podstawie dialogu technicznego z organmistrzami w zakresie technik konserwatorskich i instrumentarskich,
– przygotowanie projektu programu studiów podyplomowych dla rzeczoznawców organowych.
Kierownik
dr hab. Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa
tel.: 22 55 15 640
e-mail: mtrzaskalik@nid.pl
Samodzielnego stanowiska ds. audytu wewnętrznego
Do zadań stanowiska należy w szczególności:
– planowanie i prowadzenie audytu w komórkach organizacyjnych Instytutu oraz sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań i przedstawiania ich Dyrektorowi Instytutu;
– informowanie Dyrektora Instytutu o adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej;
– współpraca z audytorami zewnętrznymi, jednostkami i instytucjami prowadzącymi audyt lub kontrole w Instytucie;
– monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń z kontroli i audytów.
Marcin Dobruk
e-mail: mdobruk@nid.pl
Samodzielne Stanowisko ds. informacji niejawnych – Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnej
Wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.).
Anna Zawadzka
tel.: 22 826 02 39 wew. 102
mobile: +48 506 096 896
e-mail: azawadzka@nid.pl
Samodzielne Stanowisko – Administrator Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
Do zadań stanowiska należy w szczególności:
– systematyczne kontrolowanie zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;
– nadzór nad naprawą oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których przetwarzane są dane osobowe;
– kontrola przeglądu i konserwacji systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych;
– zabezpieczenie systemów służących do przetwarzania danych osobowych przed działaniem oprogramowania złośliwego;
– utrzymywanie, konfigurowanie i monitorowanie wydajności systemów informatycznych.
Maciej Bednarski
e-mail: bednarski@nid.pl
Samodzielne stanowisko ds. koordynacji i rozwoju projektów cyfrowych
Do zadań stanowiska należy w szczególności:
– przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów cyfrowych ze środków zewnętrznych, w tym dotacji z budżetu państwa oraz innych środków krajowych lub europejskich;
– prowadzenie projektów cyfrowych finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym dotacji z budżetu państwa oraz innych środków krajowych lub europejskich,
– nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami Instytutu w celu prowadzenia projektów cyfrowych;
– prowadzenie postępowań przetargowych na utrzymanie i rozwój infrastruktury informatyczno-serwerowej Instytutu oraz związanych z realizacją projektów cyfrowych;
– koordynacja zadań związanych z działaniami digitalizacyjnymi, rozbudową baz danych, stron internetowych, repozytoriów, zakupem infrastruktury informatycznej do gromadzenia, udostępniania, przechowywania i archiwizacji danych;
– zarządzanie infrastrukturą serwerową przechowującą dane cyfrowe o zabytkach;
– wspieranie kierowników komórek organizacyjnych zaangażowanych w realizację projektów cyfrowych w planowaniu i zarządzaniu budżetem.
Mirosław Trojacki
tel.: 22 55 15 656
mobile: +48 571 268 301
e-mail: mtrojacki@nid.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds. organizacyjnych
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
– inicjowanie i przygotowywanie nowych procedur,
– przygotowywanie wewnętrznych zarządzeń dotyczących funkcjonowania Instytutu,
– doradztwo w obszarze praktyk i nowych rozwiązań HR,
– doradztwo w zakresie rozwoju zawodowego i wsparcia pracowników,
– wsparcie zarządzania procesami interpersonalnymi i grupowymi,
– wsparcie w zakresie zarządzania zespołami,
– monitorowanie przebiegu procesów komunikowania się w organizacji,
– analiza procesów organizacyjnych pod kątem ich usprawnienia,
– udział w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych,
– wsparcie w formułowaniu celów organizacji i planowania, a także priorytetów w procesie wprowadzania zmian,
– udział w projektowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych,
– wdrażanie narzędzi zarządczych wspierających planowanie i podejmowanie decyzji,
– udział w prowadzeniu kontroli zarządczej,
– udział w określaniu wartości działań dla interesariuszy,
– wsparcie w zarządzaniu strategią i planowaniu strategicznym,
– współpraca z audytem wewnętrzny i zewnętrznym.
Piotr Jentkiewicz
mobile: +48 572 662 758
e-mail: pjentkiewicz@nid.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds. współpracy międzynarodowej i ochrony dziedzictwa
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
– nawiązywanie relacji i prowadzenie działań z podmiotami, organizacjami oraz instytucjami w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą
– monitorowanie bieżącej sytuacji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w kraju za granicą, a w szczególności w obliczu konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych
– proponowanie rozwiązań dotyczących reagowania na zagrożenia lub katastrofy grożące dobrom kultury,
– uczestniczenie w spotkaniach ekspertów organizowanych w celu zapobiegania, kontroli i wychodzenia z sytuacji kryzysowych,
– komunikowanie i podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie wartości dziedzictwa kulturowego a także zagrożeń dla jego ochrony.
Marek Lemiesz
e-mail: mlemiesz@nid.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds. wydawania opinii i ekspertyz z zakresu ochrony zabytków i i opieki nad zabytkami przez Narodowy Instytut Dziedzictwa
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
– koordynowanie wydawania opinii i ekspertyz przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (w szczególności m.in.: dekretowanie i zlecanie komórkom merytorycznym wykonanie opinii lub ekspertyz oraz ustalanie harmonogramu ich realizacji; monitorowanie procesu opracowania opinii lub ekspertyz oraz rozliczanie terminowości ich realizacji, a w razie potrzeby podejmowanie działań służących zapewnieniu terminowości ich wykonania; weryfikowanie zawartości opinii lub ekspertyz pod względem kompletności formalnej i poprawności merytorycznej.)
– nadzór merytoryczny nad komórką organizacyjną NID realizującą zadania dotyczące Pomników Historii.
Elżbieta Jagielska
tel.: 22 826 02 39 wew. 127
mobile: +48 516 037 520
e-mail: ejagielska@nid.pl
Koordynator ds. projektów edukacyjnych
Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
– budowanie i realizowanie strat egii działań edukacyjnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
– koordynowanie i promocja projektów edukacyjnych realizowanych przez Instytut,
– nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z partnerami działań edukacyjnych Instytutu,
– administrowanie i prowadzenie strony internetowej Instytutu w zakresie edukacji: edu.nid.pl.
Patrycja Jastrzębska
tel.: 22 826 92 47 wew. 132
mobile: +48 573 006 995
e-mail: pjastrzebska@nid.pl
Samodzielne stanowisko ds. organizacji wydarzeń
Beata Bauer
tel.: 22 551 56 90
mobile: +48 507 096 861
e-mail: bbauer@nid.pl
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Pełnomocnik realizuje zadania związane z wdrożeniem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001.
Piotr Maziakowski
Oddziały Terenowe
realizują na obszarze swojego działania cele i zadania statutowe Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony dziedzictwa na poziomach regionalnych i lokalnych, a także zadania powierzane im przez Dyrektora. W ramach realizowanych działań Oddziały Terenowe współpracują z organami ochrony zabytków, regionalnymi i lokalnymi instytucjami kultury oraz właścicielami i zarządcami zabytków.
Oddział Terenowy w Białymstoku
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. podlaskiego.
Kierownik
Iwona Górska
tel.: 85 748 22 20
mobile: +48 668 148 883
e-mail: igorska@nid.pl
Oddział Terenowy w Gdańsku
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. pomorskiego.
Kierownik
Tomasz Błyskosz
tel.: 58 301 47 86 wew. 21
mobile: +48 506 090 470
e-mail: tblyskosz@nid.pl
Oddział Terenowy w Katowicach
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. śląskiego.
Kierownik
Agnieszka Olczyk
tel.: 32 207 24 01
mobile: +48 511 142 961
e-mail: aolczyk@nid.pl
Oddział Terenowy w Kielcach
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. świętokrzyskiego.
Kierownik
Włodzimierz Pedrycz
tel.: 41 343 02 72
mobile: +48 517 874 196
e-mail: wpedrycz@nid.pl
Oddział Terenowy w Krakowie
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. małopolskiego.
Kierownik
Witold Górny
tel.: 12 429 10 11 wew. 24
mobile: +48 508 008 538
e-mail: wgorny@nid.pl
Oddział Terenowy w Lublinie
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. lubelskiego.
Kierownik
dr Dominik Szulc
tel.: 81 743 70 88
mobile: +48 572 181 010
e-mail:  dszulc@nid.pl
Oddział Terenowy w Łodzi
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. łódzkiego.
Kierownik
Agnieszka Lorenc-Karczewska
tel.: 42 682 62 44
mobile: +48 571 226 992
e-mail: akarczewska@nid.pl
Oddział Terenowy w Olsztynie
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. warmińsko-mazurskiego.
Kierownik
dr Iwona Liżewska
tel.: 89 521 26 90
mobile: +48 506 090 320
e-mail: ilizewska@nid.pl
Oddział Terenowy w Opolu
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. opolskiego.
Kierownik
dr Joanna Banik
tel.: 77 423 01 84
mobile: +48 504 162 824
e-mail: jbanik@nid.pl
Oddział Terenowy w Poznaniu
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. wielkopolskiego.
Kierownik
Teresa Palacz
tel.: 61 851 73 64
mobile: +48 506 364 411
e-mail: tpalacz@nid.pl
Oddział Terenowy w Rzeszowie
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. podkarpackiego.
Kierownik
Anna Fortuna-Marek
tel.: 17 853 29 43
mobile: +48 608 312 063
e-mail: amarek@nid.pl
Oddział Terenowy w Szczecinie
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. zachodniopomorskiego.
Kierownik
Waldemar Witek
tel.: 91 433 61 67
mobile: +48 572 660 090
e-mail: wwitek@nid.pl
Oddział Terenowy w Toruniu
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. kujawsko-pomorskiego.
Kierownik
Robert Kola
tel.: 56 663 57 94, 56 663 55 88
mobile: +48 608 496 726
e-mail: rkola@nid.pl
Oddział Terenowy w Warszawie
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. mazowieckiego.
Kierownik
Anna Groth-Kubicka
tel.: 22 826 92 47 wew. 125
e-mail: akubicka@nid.pl
Oddział Terenowy we Wrocławiu
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. dolnośląskiego.
Kierownik
dr Grzegorz Grajewski
tel.: 71 326 69 97
mobile: +48 607 104 900
e-mail: ggrajewski@nid.pl
Oddział Terenowy w Zielonej Górze
Zarządza działaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa i spełnia jego misję dla obszaru woj. lubuskiego.
Kierownik
Karolina Idryjan
tel.: 68 329 14 90
mobile: +48 518 017 421
e-mail: kIdryjan@nid.pl
Pracownia Terenowa – Park Mużakowski w Łęknicy
Celem działania pracowni jest zarządzanie i sprawowanie opieki nad polską częścią Parku Mużakowskiego, w szczególności poprzez:
– bieżącą pielęgnację parku i obsługę ruchu turystycznego;
– realizację oraz nadzór nad pracami pielęgnacyjno-odtworzeniowymi i rewaloryzacyjnymi w ramach zatwierdzonych planów i wdrażanych projektów;
– prowadzenie bieżącej dokumentacji prac i zmian zachodzących w parku (dokumentacja fotograficzna, raporty dzienne, sprawozdania, monitoring środowiska przyrodniczego i stanu technicznego infrastruktury i dróg);
– współdziałanie w zakresie opieki, promocji, edukacji, turystyki z właściwymi jednostkami terytorialnymi oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi, w tym także z niemiecką Fundacją Fürst-Pückler-Park Bad Muskau;
– nadzór nad zadaniami realizowanymi na terenie parku przez jednostki zewnętrzne;
– prowadzenie gospodarki finansowej (m.in. sprzedaż drewna i inne dochody).
Kierownik
Barbara Iwlew
tel.: 68 362 41 82
mobile: +48 513 098 160
e-mail: biwlew@nid.pl
Pracownia Terenowa – Zespół Pałacowo-Parkowy w Trzebinach
Celem działania pracowni jest zarządzanie i sprawowanie opieki nad zespołem pałacowo-parkowym w Trzebinach, w szczególności poprzez:
– realizowanie koniecznych prac remontowo-konserwatorskich i rewaloryzacyjnych podejmowanych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w ramach zatwierdzonych planów i wdrażanych projektów oraz nadzór nad nimi;
– realizowanie zadań i projektów powierzonych przez Dyrektora.
Kierownik
Marek Wróbel
tel.: 65 533 03 47
mobile: +48 603 775 115
e-mail: mwrobel@nid.pl
Pracownia Terenowa – Centrum Architektury Drewnianej
Celem działania pracowni jest wspieranie ochrony architektury i budownictwa drewnianego oraz promowanie dobrych praktyk, w szczególności poprzez:
– gromadzenie wiedzy i danych na temat architektury i budownictwa drewnianego;
– koordynowanie prac w zakresie monitorowania zasobu, gromadzenie danych do raportowania o jego stanie;
– tworzenie i upowszechnianie katalogu dobrych praktyk;
– organizowanie szkoleń w zakresie popularyzacji wiedzy i właściwego postępowania z obiektami architektury i budownictwa drewnianego;
– organizowanie kursów rzemiosła tradycyjnego podnoszących kompetencje osób zajmujących się pracami przy obiektach zabytkowego budownictwa drewnianego;
– współpraca z instytucjami i organizacjami, w tym zagranicznymi, zajmującymi się ochroną zabytków architektury i budownictwa drewnianego i upowszechnianiem wiedzy w tym zakresie.
Kierownik
Natalia Skiepko
mobile: +48 573 006 996
e-mail: nskiepko@nid.pl

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content