Nabór wniosków do programu „Niematerialne – przekaż dalej” 2024
Powrót
wyplatanie kosza wiklinowego
Data publikacji: 22 April 2024

Od 22 kwietnia do 22 maja 2024 zapraszamy do składania wniosków do programu „Niematerialne – przekaż dalej” na 2024 rok.

Głównym celem programu dotacyjnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Niematerialne – przekaż dalej” jest wspieranie projektów dotyczących zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz praktyk wpisanych do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, służących wzmocnieniu przekazu pokoleniowego, ochrony i popularyzacji tych zjawisk.

Program został ogłoszony po raz pierwszy w 2023 r., w związku z 20. rocznicą powstania Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 10. rocznicą Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W tym roku rusza druga edycja programu „Niematerialne – przekaż dalej”. W tegorocznym regulaminie rozszerzony został zakres rzeczowy programu, lista organizacji uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, wyższy jest także budżet programu – na dofinansowania przeznaczone będą środki w wysokości 500 000 zł.

W ramach Programu uprawnieni Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych ze zjawiskami wpisanymi na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz praktykami wpisanymi do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, obejmujących:

  • projekty wspierające międzypokoleniowy przekaz wiedzy i umiejętności, prowadzące do nabycia nowych kompetencji we wszystkich dziedzinach związanych z danym zjawiskiem lub praktyką;
  • działania edukacyjne prowadzące do wzmocnienia świadomości społecznej, szczególnie wśród młodego pokolenia, na temat roli dziedzictwa niematerialnego w kulturze lokalnej i ogólnopolskiej;
  • działania związane z dokumentowaniem elementów niematerialnego dziedzictwa prowadzące do ich głębszego utrwalenia, zachowania dla kolejnych pokoleń oraz popularyzujące lokalne niematerialne dziedzictwo.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

a) organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego,
b) samorządowe instytucje kultury, z wyłączeniem współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
c) kościoły i związki wyznaniowe.

Program „Niematerialne – przekaż dalej” jest ukierunkowany na wsparcie Depozytariuszy wskazanych wyżej zjawisk i dobrych praktyk, dlatego udział Depozytariuszy w realizacji zgłaszanych do konkursu zadań jest jednym z warunków poprawności wniosku o dofinansowanie.

Budżet programu na 2024 r. wynosi 500 000 zł. Dofinansowanie na realizację jednego zadania może wynieść od 5 000 zł do 40 000 zł.

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego to spis przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski oraz forma ochrony dziedzictwa kulturowego wynikająca z podpisanej przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Krajowy rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego to lista krajowych, regionalnych lub ponadregionalnych działań, które służą ochronie dziedzictwa i najlepiej odzwierciedlają zasady i cele Konwencji UNESCO.

Listę i Rejestr prowadzi minister kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Aplikowanie do programu odbywa się za pomocą platformy Witkac Link do konkursu

Wnioski można składać do 22 maja 2024 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji: Dotacje/ Niematerialne – przekaż dalej

Program „Niematerialne – przekaż dalej” jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content