DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Biura ds. Finansowych
     2019.02.22

     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Biura ds. Finansowych

     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Biura ds. Finansowych

     Zakres zadań na stanowisku:
     •    Kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
     •    Dekretowanie i księgowanie dokumentów;
     •    Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej;
     •    Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych;
     •    Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami;
     •    Ewidencja oraz rozliczanie sprzedaży;
     •    Ewidencja wyrobów gotowych;
     •    Ewidencja środków trwałych oraz rozliczanie inwentaryzacji;
     •    Przygotowywanie deklaracji podatkowych, sprawozdań i raportów (US, GUS, PFRON);
     •    Realizacja zadań zapewniających zachowanie zgodności zaangażowania i wydatkowania środków     z limitami określonymi w planach finansowych jednostki, w tym z zakresie projektów     współfinansowanych ze środków UE;
     •    Realizacja innych zadań wynikających z bieżących potrzeb.

     Wymagania niezbędne:
     •    Wykształcenie wyższe - finanse/rachunkowość i podatki;
     •    Doświadczenie zawodowe: 7 lat;
     •    Bardzo dobra znajomość zasad księgowości oraz przepisów podatku VAT, CIT, ustawy o     rachunkowości;
     •    Podstawowa znajomość przepisów dotyczących zasad korzystania ze środków unijnych;
     •    Znajomość programów finansowo – księgowych (np. OPTIMA);
     •    Bardzo dobra umiejętność korzystania z pakietu MS OFFICE (między innymi Word, Excel,     Outlook), Internetu.

     Wymagania dodatkowe:
     •    Mile widziana praktyka w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych;
     •    Mile widziane doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym, controllingiem, procedurą kontroli zarządczej;
     •    Predyspozycje do koordynowania pracy;
     •    Doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne;
     •    Mile widziana znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
     •    Posiadanie umiejętności do przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
     •    Znajomość przepisów szczególnych dotyczących zagadnień rachunkowości instytucji kultury, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, prawa pracy, ustawy o ochrony danych osobowych;
     •    Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.

     Wymiar zatrudnienia: pełen etat

     Rodzaj umowy: umowa o pracę

     Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

     Wymagane dokumenty:
     -     przy składaniu aplikacji:
         CV i list motywacyjny wraz z podpisanymi oświadczeniami o:
     1)    niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
         2)    posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
     -    w przypadku zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną jest on zobowiązany dostarczyć     do wglądu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, w tym świadectwa i dyplomy     potwierdzające wymagane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie) oraz     dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (kserokopie).

     Termin składania dokumentów: do 8 marca 2019 roku

     Sposób składania dokumentów:
     Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: info@nid.pl podając w tytule maila „rekrutacja BIURO ds. FINANSOWYCH”.

     Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
     Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa  w Warszawie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

     Informujemy, że Administratorem danych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa  z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 36/40.  Dane zbierane są dla potrzeb powyższej rekrutacji. Mają Państwo prawo do wglądu w treść swoich danych, ich usuwania oraz  poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
     Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy.

     Oferty niezawierające zgody na przetwarzanie danych oraz nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

     Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami