DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. prawnych w Zespole ds. analiz uwarunkowań prawnych ochrony dziedzictwa
     2019.01.22

     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. prawnych w Zespole ds. analiz uwarunkowań prawnych ochrony dziedzictwa


     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. prawnych w Zespole ds. analiz uwarunkowań prawnych ochrony dziedzictwa

     Zakres zadań na stanowisku: 
     opracowywanie opinii prawnych oraz pism w zakresie prawnej ochrony dziedzictwa;
     udzielanie pracownikom NID konsultacji prawnych i wykładni przepisów w sprawach dotyczących prawnej ochrony dziedzictwa;
     sporządzanie uwag do projektów aktów prawnych, programów oraz dokumentów o charakterze strategicznym;
     kontrola pod względem materialnoprawnym i formalnoprawnym projektów pism lub opinii przedkładanych przez pracowników NID;
     wykonywanie zleconych prac analitycznych w zakresie zagadnień prawnej ochrony dziedzictwa;
     udział w realizacji programów wyznaczonych w priorytetach strategicznych NID w zakresie ochrony dziedzictwa oraz udostępniania i upowszechniania o nim wiedzy. 

     Wymagania: 
     - niezbędne:
     wykształcenie wyższe prawnicze lub ukończone co najmniej sześć semestrów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo;
     znajomość systemu ochrony dziedzictwa w Polsce;
     dobra znajomość aktów prawnych regulujących ochronę dziedzictwa w Polsce (prawo krajowe i międzynarodowe);
     dobra znajomość przepisów prawa cywilnego i postępowania administracyjnego;
     znajomość aktów prawnych powiązanych z zagadnieniami ochrony dziedzictwa w Polsce, tj. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 
     umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej pracy;
     wysoka kultura osobista, twórcze myślenie i kreatywność, komunikatywność, staranność, samodzielność i zaangażowanie, 
     - dodatkowe (będące dodatkowym atutem): 
     posiadanie dodatkowego wykształcenia wyższego magisterskiego lub ukończenie studiów podyplomowych w obszarze związanym z ochroną zabytków i działalnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa (historia sztuki, zabytkoznawstwo, archeologia, ochrona dóbr kultury itp.);
     posiadanie doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną zabytków, w szczególności w organach administracji publicznej lub instytucjach kultury;
     znajomość języka obcego (preferowany jęz. angielski)

     Wymiar zatrudnienia: pełen etat 

     Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

     Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

     Wymagane dokumenty: 
     -     przy składaniu aplikacji: 
         CV i list motywacyjny wraz z podpisanymi oświadczeniami o: 
     1)    niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe, 
         2)    posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych 
     -    w przypadku zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną jest on zobowiązany dostarczyć     do wglądu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, w tym świadectwa i dyplomy     potwierdzające wymagane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie) oraz     dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (kserokopie). 

     Termin składania dokumentów: do 1 lutego 2019 roku 

     Sposób składania dokumentów: 
     Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: info@nid.pl podając w tytule maila „rekrutacja SPECJALISTA ds. PRAWNYCH”. 

     Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 
     Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa  w Warszawie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

     Informujemy, że Administratorem danych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa  z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 36/40.  Dane zbierane są dla potrzeb powyższej rekrutacji. Mają Państwo prawo do wglądu w treść swoich danych, ich usuwania oraz  poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

     Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy. 

     Oferty niezawierające zgody na przetwarzanie danych oraz nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

     Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami