DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Patronaty medialne
     REGULAMIN PRZYZNAWANIA PATRONATU
     NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA

     1. Patronat Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest wyróżnieniem podkreślającym rangę wydarzenia związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego.
     2. Patronat jest wyróżnieniem zarezerwowanym dla różnych wydarzeń, mających znaczenie dla ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym, organizacyjnym, edukacyjnym oraz artystycznym, o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub regionalnym i lokalnym. 
     3. NID udziela patronatu wydarzeniom związanym z dziedzictwem materialnym i niematerialnym.
     4. Głównym celem przyznania przez NID patronatu jest promocja ochrony dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego. 
     5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych konieczne jest występowanie każdorazowo o przyznanie patronatu.
     6. Objęcie patronatu nad wydarzeniem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
     7. Zakres przydzielonego patronatu określa decyzja dyrektora NID.
     8. W celu uzyskania patronatu NID niezbędne jest złożenie stosownego wniosku, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
     9. Z wnioskiem o przyznanie patronatu może wystąpić główny organizator danego przedsięwzięcia.
     10. Narodowy Instytut Dziedzictwa przyznaje patronaty wyłącznie przedsięwzięciom niekomercyjnym i zgodnym z misją NID.
     11. Do wniosku o objęcie wydarzenia patronatem należy dołączyć szczegółowy program przedsięwzięcia lub regulamin oraz listę korzyści płynących dla NID z racji przyznania patronatu.
     12. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony nie później niż miesiąc przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia. Wniosek złożony po tym terminie może nie być rozpatrywany.
     13. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa www.zabytek.pl
     14. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Biuro ds. Komunikacji, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, lub elektroniczną na adres media@nid.pl
     15. Złożony wniosek kierowany jest przez Biuro ds. Komunikacji do odpowiedniego działu merytorycznego ws. konsultacji zasadności przyznania patronatu.
     16. Kierownik Biura ds. Komunikacji może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, a także przedstawić warunki, które należy spełnić, by uzyskać patronat NID.
     17. Decyzja w sprawie przyznania patronatu podejmowana jest przez dyrektora NID po konsultacji z działem merytorycznym i kierownikiem Biura ds. Komunikacji.
     18. O decyzji ws. przyznania patronatu wnioskodawca informowany jest pisemnie (mailowo lub pocztą tradycyjną) w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
     19. Odmowa udzielenia patronatu NID jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.
     20. NID nie udziela patronatu wydarzeniom, których celem jest promocja prywatnej marki lub podmiotu świadczącego usługi.
     21. Organizator wydarzenia, nad którym NID objął patronat, informuje współorganizatorów oraz uczestników przedsięwzięcia o przyznaniu patronatu.
     22. Organizator zobowiązany jest umieszczać logotyp NID oraz informację o patronie na wszystkich materiałach informacyjnych lub promocyjnych dotyczących danego wydarzenia. Pozostałe warunki patronatu uzgadnia się szczegółowo w umowie patronackiej, przygotowanej w 2 egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron). 
     23. W szczególnych przypadkach dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa może unieważnić decyzję o przyznaniu patronatu. Organizator przedsięwzięcia informowany jest o tym fakcie pisemnie (mailowo, bądź pocztą tradycyjną), niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji.

     Do pobrania:

     Wniosek o udzielenie patronatu NID