DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Patronaty medialne
     REGULAMIN PRZYZNAWANIA PATRONATU
     NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA

     Poniższy regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosków o przyznanie patronatu przez Narodowy Instytut Dziedzictwa

     1.    Patronat Narodowego Instytutu Dziedzictwa, zwany dalej „patronatem”, jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym rangę wydarzenia związanego z ochroną i popularyzacją dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego.

     2.    Patronat może być przyznany przedsięwzięciu, które spełnia łącznie poniższe kryteria:
     1)    obejmuje ono wydarzenie lub przedsięwzięcie mające znaczenie dla kultury, promuje ochronę lub opiekę nad zabytkami lub popularyzuje narodowe dziedzictwo kulturowe materialne lub niematerialne,
     2)    ma zasięg międzynarodowy, ogólnopolski lub regionalny,
     3)    cechuje się wysokim poziomem merytorycznym, organizacyjnym, edukacyjnym i artystycznym,
     4)    nawiązuje do zadań i celów statutowych realizowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa

     3.    O patronat nie mogą ubiegać się:
     1)    wydarzenia współorganizowane przez NID,
     2)    indywidualne wydarzenia, które odbywają się w ramach cyklu objętego już patronatem NID lub współorganizowanego przez NID
     3)    wydarzenia finansowane w całości lub w jakiejkolwiek części ze środków NID,
     4)    wydarzenia realizowane  w ramach własnego programu dotacyjnego NID bądź programu dotacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego NID jest operatorem,
     5)    wydarzenia o charakterze działań lobbystycznych.

     4.    W przypadku przyznania przedsięwzięciu dofinansowania przez NID po uprzednim przyznaniu  mu patronatu,  patronat uznaje się za odwołany z dniem przyznania dofinansowania przez NID.

     5.    W przypadku przedsięwzięć cyklicznych konieczne jest występowanie o przyznanie patronatu każdorazowo dla kolejnej edycji przedsięwzięcia.

     6.    Objęcie przedsięwzięcia patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony NID dla jego realizacji.

     7.    Zakres udzielonego patronatu określa Dyrektor NID.

     8.    W celu uzyskania patronatu NID niezbędne jest złożenie stosownego wniosku do Dyrektora NID, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Wniosek powinien być kompletny, tzn. uzupełniony we wszystkich punktach. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa www.nid.pl

     9.     Jeżeli wydarzenie ma kilku organizatorów z wnioskiem o przyznanie patronatu występuje główny jego organizator.

     10.     Do wniosku o objęcie wydarzenia patronatem należy dołączyć jego program lub regulamin.

     11.     Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony nie później niż na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia. Wniosek złożony po tym terminie może nie zostać rozpatrzony.

     12.    Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Zespół Biura Dyrektora, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres media@nid.pl

     13.     Dyrektor NID podejmuje decyzję o udzieleniu patronatu w oparciu o opinię właściwych merytorycznych komórek organizacyjnych Instytutu.

     14.     Narodowy Instytut Dziedzictwa może zwrócić się do o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, a także przedstawić warunki, które należy spełnić, żeby uzyskać patronat.

     15.     O przyznaniu patronatu bądź odmowie jego przyznania wnioskodawca informowany jest pisemnie (mailowo lub pocztą tradycyjną) w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

     16.     Przyjmując patronat NID, organizator zobowiązuje się do:
     1)    poinformowania współorganizatorów wydarzenia oraz jego uczestników o przyznaniu patronatu;
     2)    umieszczenia informacji o przyznanym patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją wydarzenia;
     3)    umieszczenia czytelnie wyeksponowanego logotypu NID i hiperłącza (linku) do strony internetowej NID (www.nid.pl) na wszelkich materiałach promujących wydarzenie w wersji elektronicznej a także umieszczenia logotypu NID na materiałach drukowanych (ulotki, plakaty itp.) zgodnie z zasadami opisanymi w księdze znaku NID. Logotyp musi być opatrzony informacją „Patronat honorowy” lub „Patronat”;
     4)    umieszczenia na portalu mediów społecznościowych wydarzenia/organizatora informacji o patronacie NID oraz logotypu NID;
     5)    przesłania do NID na adres poczty elektronicznej (media@nid.pl) projektów materiałów promocyjnych i informacyjnych, towarzyszących wydarzeniu do akceptacji na co najmniej 3 dni przed ich planowanym rozpowszechnieniem;
     6)    przekazania czterech bezpłatnych zaproszeń na wydarzenie objęte patronatem lub bezpłatnego przekazania dwóch egzemplarzy wydawnictwa objętego patronatem;
     7)    informowania NID o postępach w organizacji wydarzenia, przekazania NID logotypu organizatora oraz do przekazywania materiałów promocyjnych związanych z wydarzeniem, zdjęć, filmów itp. w celu ich wykorzystania na stronie internetowej NID a także do archiwizacji.

     17.     Udzielając patronatu, NID zobowiązuje się do:
     1)    Umieszczenia na stronie internetowej www.nid.pl czytelnie wyeksponowanej informacji o wydarzeniu;
     2)    opublikowaniu na Facebooku NID informacji o wydarzeniu;
     3)    udostępnieniu organizatorowi logotypu NID do promocji wydarzenia.

     18.     W szczególnych przypadkach, w tym w razie naruszenia obowiązków organizatora wskazanych w pkt 16, dyrektor NID może cofnąć decyzję o przyznaniu patronatu ze skutkiem natychmiastowym. Organizator przedsięwzięcia informowany jest o tym fakcie pisemnie (mailowo, bądź pocztą tradycyjną), niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji.

     19.     Odebranie patronatu zobowiązuje Organizatora do bezzwłocznego zaprzestania używania logotypu NID, jak również zaprzestania informowania w jakiejkolwiek formie i treści o patronacie przyznanym przez NID.

     20.     Dodatkowe informacje na temat zasad udzielania patronatu można uzyskać pod adresem media@nid.pl .

     Do pobrania:


     Regulamin przyznawania patronatu Narodowego Instytutu Dziedzictwa

     Wniosek o udzielenie patronatu NID

     Logo manual NID