DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     EDYCJA 2021
     1.10.2021 r.

     Decyzją Pana Premiera prof. dr hab. Piotra Glińskiego, z uwagi na dużą liczbę wniosków kwalifikujących się do dofinansowania w programie Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wspólnie dla dziedzictwa”, które z powodu limitu finansowego programu nie otrzymały dofinansowania, budżet programu w roku 2021 został zwiększony o kwotę 500 tys. zł.
     Zgodnie z regulaminem programu dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskało 51 wniosków. Budżet programu, w regulaminowej wysokości 1 mln. zł pozwolił dofinansować 27 zadań.
      
     Zwiększenie budżetu o dodatkowe 500 tys. zł pozwoliło dofinansować kolejnych 15 zadań.

     Z uwagi na późny termin decyzji, nie wszyscy wnioskodawcy zdecydowali się na realizację zadań w tak ograniczonym czasie. Lista z wynikami naboru WDD 2021 + 500 tys. uwzględnia decyzje tych podmiotów. 

     Do pobrania
     wyniki naboru WDD 2021 + 500 tys.pdf

     28.07.2021 r.

     Ogłoszenie wyników naboru w programie „Wspólnie dla dziedzictwa” w 2021 r.

     W ramach naboru złożono 193 wnioski.
     Z powodu błędów formalnych odrzucono 17 wniosków.

     Zgodnie z regulaminem programu dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskało 51 wniosków, jednak środki pozostające w dyspozycji Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa były niewystarczające na dofinansowanie wszystkich tych zadań. W związku z tym, na podstawie §10 ust. 16 regulaminu programu, Dyrektor NID podjął decyzję o podniesieniu progu punktowego do 79 pkt. Wobec powyższego dofinansowanie otrzymało 27 zadań.

     Do pobrania:
     skład zespołu sterującego.pdf
     wyniki naboru WDD 2021.pdf

     20.05.2021 r. 

     Celem Programu "Wspólnie dla dziedzictwa" jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

     Program adresowany jest do organizacji pozarządowych.

     W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania:

     1. działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;

     2. działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;

     3. działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości;

     4. działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocji dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania;

     5. prace porządkowe i zabezpieczające przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczenia, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku.

     Aplikowanie odbywa się za pomocą platformy informatycznej Witkac (www.witkac.pl).

     Nabór wniosków do programu trwa do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

     UWAGA ! Na etapie naboru nie jest wymagane podpisane papierowe potwierdzenie złożenia wniosku.

     Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie zawartymi w Regulaminie Programu.

     Wskazówki do prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie znajdują się w załączonej instrukcji wypełniania wniosku 2021.

     Do pobrania:
     Regulamin Programu Wspólnie dla dziedzictwa
     Instrukcja wypełniania wniosku
     Instrukcja rozliczania dofinansowania WDD2021
     Karta pracy wolontariusza_wzór_ WDD2021
     Karta zmian we wniosku_WDD2021
     Opis dokumentu księgowego_WDD2021
     Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT_2021
     Porozumienie wolontariackie _ wzór_WDD2021
     Porozumienie wolontariackie_ nieletni_ wzór_WDD2021
     Raport rozliczeniowy_WDD2021_wzór

     Szczegółowych informacji udziela:
     Renata Olech - koordynator programu
     (022) 826 02 39 wew. 112
     (+48) 506 364 492
     rolech@nid.pl