DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIENIE CYFROWYCH DÓBR KULTURY – ZABYTKÓW ORAZ GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH


     Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz z popularyzowaniem
     i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny 

     w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.

      

     Całkowita wartość Projektu: 410.321,28 zł

     Dofinansowanie ze środków europejskich: 293.091,92 zł

     Celem zadania jest poprawa stanu zachowania, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe i niematerialne - zabytkowego oleskiego Ratusza, którego historia sięga okresu lokacji miasta, tj. 1275 r., kiedy to Olesno stało się samorządową jednostką osadniczą z własną radą miejską.

     Projekt dotyczy wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz zadaniami związanymi z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny. Ratusz jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, stanowi własność Gminy Olesno, zlokalizowany jest na oleskim rynku, na obszarze rewitalizacji. W ramach projektu zaplanowano wykonanie prac rekonstrukcyjnych i rewaloryzacyjnych klasycystycznego wystroju elewacji frontowej Ratusza wraz z wprowadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej o formach klasycystycznych. W ramach zadań edukacyjnych i informacyjnych przewidziano przygotowanie plansz edukacyjnych i aplikacji poświęconej historii Ratusza, a także wydanie publikacji. Zaplanowano organizację gry terenowej związanej z historią Ratusza, wraz z prelekcją na temat zabytku oraz warsztaty fotograficzne nt. fotografowania zabytków architektonicznych w przestrzeni miejskiej. 

     Narodowy Instytut Dziedzictwa jest partnerem Gminy Olesno w ramach w ramach projektu nr: RPOP.05.03.01-16-0009/19


     DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIENIE CYFROWYCH DÓBR KULTURY – ZABYTKÓW ORAZ GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH
     Belka UE.png
     Celem projektu jest cyfrowe odwzorowanie analogowych zasobów pozostających w dyspozycji Narodowego Instytutu Dziedzictwa dotyczących wszystkich obiektów wpisanych do Krajowej Ewidencji Zabytków (zabytki nieruchome i stanowiska archeologiczne) oraz kart ewidencyjnych grobów i cmentarzy wojennych zgromadzonych przez Urzędy Wojewódzkie, a następnie powszechne udostępnienie za pośrednictwem sieci Internet.

     Projekt zakłada poddanie digitalizacji co najmniej 697 984 szt. dokumentów wraz z opatrzeniem właściwymi metadanymi opisowymi oraz odwzorowanie przestrzenne na mapie obiektów, których dotyczy dokumentacja poprzez proces wektoryzacji.

     Produktem projektu będzie rozbudowana dziedzinowa baza danych o obiektach zabytkowych, grobach oraz cmentarzach wojennych oraz teleinformatyczny system gromadzenia i udostępniania danych. Informacje dotyczące wspomnianych obiektów będą upowszechniane za pośrednictwem zarządzanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa portali: www.zabytek.pl oraz www.mapy.zabytek.gov.pl.

     W efekcie realizacji projektu zapewniony zostanie powszechny dostęp do zasobu stanowiącego dziedzictwo kulturowe Polski, zarówno dla ogółu społeczeństwa jak i na potrzeby badań społecznych, aktywności turystyczno-kulturalnej oraz działalności gospodarczej w określonych branżach. Otwarty dostęp do informacji w zakresie dokumentacji dotyczącej zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych ułatwi ponadto, wykonywanie działań statutowych dla organów i instytucji wykonujących zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami bądź promocji kultury. Ponadto, utrwalenie danych w wersji cyfrowej zapewni ich ochronę oraz trwałość w czasie.

     Projekt zakłada realizację działań w okresie od 28 stycznia 2019 r. do 26 stycznia 2022 r. W tym czasie wykonane zostaną zadania w zakresie skanowania dokumentacji wraz z opatrzeniem wersji cyfrowej metadanymi, odwzorowania obiektów przestrzennych w wyniku wektoryzacji, rozbudowy systemu teleinformatycznego służącego gromadzeniu i udostępnianiu posiadanych zasobów oraz zadania związane z wdrażaniem i zarządzaniem projektu i jego promocją.
     Wartość projektu została ustalona na poziomie 37 264 029,10 zł, z czego 31 536 547,82 zł pochodzić będzie z budżetu Unii Europejskiej, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0017/18-00 z dn. 28 stycznia 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa II – E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 – Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 – Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury.

     11.02.2020 r.

     Zasady przetwarzania danych osobowych w projektach POPC 2014-2020 (załącznik nr 4 do aneksu nr 1 UoD) 

     7.08.2019

     Projekt „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury…” nabiera rozpędu!

     Choć od oficjalnego rozpoczęcia Projektu „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” upłynęło dopiero nieco ponad sześć miesięcy to już znajduje się on na bardzo zaawansowanym etapie.

     Pierwsze z zadań projektowych – zakup usługi doradczej w zakresie rozbudowy i rozwoju Systemu Danych o Zabytkach zostało zakończone. Efektem realizacji tego zadania jest dokumentacja szczegółowo opisująca system informacji o zabytkach aktualnie funkcjonujący w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. W oparciu o ustalenia wynikające z tej dokumentacji powstały wytyczne i wymagania dla planowanego zamówienia w zakresie rozbudowy i rozwoju tego systemu wraz z opracowaniem usystematyzowanego modelu baz danych dla grobów i cmentarzy wojennych (dotychczas funkcjonujących w poszczególnych Urzędach Wojewódzkich) oraz dokumentacją niezbędną do ogłoszenia zamówienia na prace programistyczne w zakresie rozbudowy i rozwoju istniejącego w NID systemu informacji o zabytkach. Zamówienie na usługę w zakresie prac programistycznych planuje się ogłosić na początku IV kw. br.

     Trwa realizacja zadania dotyczącego dostawy sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do zgromadzenia cyfrowych postaci dokumentacji ewidencyjnej zabytków pozostającej w dyspozycji NID. W ramach zadania Instytut pozyska zestawy macierzy dyskowych, serwera aplikacyjnego oraz elementów systemu archiwizacji backupu. W celu zabezpieczenia wytworzonych w ramach Projektu zasobów cyfrowych NID zakupił usługę kolokacji sprzętu (pozyskanego w ramach opisywanego zadania) w zewnętrznym centrum przetwarzania danych. Przewiduje się, że dostawa całości zamówionego sprzętu nastąpi do końca września br.

     W ostatnim czasie wszczęta została procedura zamówieniowa dla największego z zadań przewidzianych w Projekcie – usługi digitalizacji dokumentacji ewidencji zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych. W ramach zadania przewiduje się odwzorowanie cyfrowe blisko 700 tys. dokumentów ewidencyjnych opisujących zabytki nieruchome i archeologiczne oraz groby i cmentarze wojenne. Ponadto, wszystkie opisane wspomnianą dokumentacją obiekty zostaną poddane wektoryzacji. W chwili obecnej trwa procedura analizy złożonych ofert w postępowaniu przetargowym – umowę na usługę digitalizacyjną planuje się zawrzeć we wrześniu br. Całość prac powinna być zrealizowana do 30.10.2021 r.

     Z uwagi na niespotykaną w dotychczasowej historii NID skalę przedsięwzięcia, a także w celu zapewnienia możliwie największej efektywności działań w Projekcie podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z innymi instytucjami. W celu usystematyzowania danych prezentowanych przez poszczególne Urzędy Wojewódzkie w zakresie informacji o grobach i cmentarzach wojennych zawarte zostały stosowne porozumienia gwarantujące dostęp do zasobów pozostających w dyspozycji każdego z Urzędów oraz regulujące zasady postępowania z udostępnionymi dokumentami na potrzeby ich digitalizacji. Dla zagwarantowania możliwości finansowania przedsięwzięcia zawarto umowy na sfinansowanie wkładu własnego w Projekcie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dzięki przychylności MKiDN w budżecie NID znajdą się środki niezbędne na płynną realizację przedsięwzięcia. Z kolei dla umożliwienia maksymalnego wykorzystania  potencjału technicznego i merytorycznego wynikającego z poszczególnych zadań przewidzianych w Projekcie nawiązaliśmy współpracę z Centralnym Ośrodkiem Informatyki – dzięki wsparciu eksperckiemu COI powstały dokumenty niezbędne do ogłoszenia zamówień w ramach Projektu.

     Projekt „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa II – E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 – Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 – Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury. W oparciu o umowę o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0017/18 z dn. 28. 01. 2019 r. na realizację Projektu przewidziano wsparcie w kwocie 31 536 547,82 zł (stanowiącej 84,63% kosztów kwalifikowalnych).

     11.09.2020 r.

     Zaktualizowane zasady przetwarzania danych osobowych w POPC 2014-2020

     do pobrania: Zaktualizowane zasady przetwarzania danych osobowych w POPC 2014-2020