DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Digitalizacja zabytków
     Wdrożenie zapisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

     Narodowy Instytut Dziedzictwa został wskazany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako instytucja odpowiedzialna za przygotowanie założeń oraz praktyczne wdrożenia infrastruktury informacji przestrzennej w obszarze zabytków nieruchomych w ramach obowiązków określonych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r., która weszła w życie 7 czerwca 2010 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego został w nim zdefiniowany (art. 3, pkt. 7c) jako organ wiodący (http://www.radaiip.gov.pl/iip/organy-wiodace) i współodpowiedzialny, wraz z Ministrem Środowiska, w zakresie tematu danych przestrzennych w części dotyczącej zabytków nieruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa stanowi przeniesienie na grunt legislacyjny Polski zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy – INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information In Europe).

     Założeniem dyrektywy jest opracowanie baz danych GIS oraz udostępnienie tych danych za pomocą usług sieciowych (serwisów internetowych) w celu ich upowszechnienia, oraz darmowego dostępu do danych stanowiących rejestr publiczny (wraz ze zdefiniowaniem ograniczeń dostępu do nich, jeśli wymaga tego interes Państwa). Założenia dyrektywy określają sposób w jaki dane te będą organizowane - ze szczególnym naciskiem na brak powielania kompetencji poszczególnych jednostek administracji publicznej w zakresie ich pozyskiwania, a w efekcie optymalizacji wydatków ponoszonych przez podatnika na tworzenie zbiorów cyfrowych odzwierciedlających stan rejestrów publicznych.

     W Narodowym Instytucie Dziedzictwa wyznaczono punkt kontaktowy, który jest odpowiedzialny za kontakty z koordynatorem działań związanych z wdrożeniem dyrektywy INSPIRE w Polsce - Głównym Geodetą Kraju. Punkt Kontaktowy odpowiedzialny jest za dostarczanie wyników transpozycji dyrektywy INSPIRE do legislacji krajowej oraz za dostarczanie informacji o implementacji INSPIRE w obszarze swoich kompetencji (m.in. dokumentów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości INSPIRE).

     Szczegóły dotyczące ustanowienia punktu kontaktowego MKiDN:
     http://www.radaiip.gov.pl/iip/organy-wiodace/mkidn

     Pełnienie funkcji Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zabytków

     W związku z zapisami "Programu digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020" Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa (dawny KOBiDZ) funkcję Centrum Kompetencji w obszarze digitalizacji zabytków.

     Oprócz NID funkcję tę sprawują również:

     • Narodowe Archiwum Cyfrowe (digitalizacja zbiorów archiwalnych),
     • Biblioteka Narodowa (digitalizacji zbiorów bibliotecznych),
     • Narodowy Instytut Audiowizualny (digitalizacja zbiorów audiowizualnych),
     • Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (digitalizacja zbiorów muzealnych)

     Szczegóły dotyczące powołania Centrów Kompetencji:
     http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/centra_kompetencji_w_zakresie_digitalizacji_dziedzictwa_kulturowego-182.php


     Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat digitalizacji zabytków:


     logotypy_inspire.jpglogotypy_ezab.jpglogotypy_kultura.jpg