DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Projekt „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury…” nabiera rozpędu!
     2019.08.07

     Projekt „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury…” nabiera rozpędu!

     Choć od oficjalnego rozpoczęcia Projektu „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” upłynęło dopiero nieco ponad sześć miesięcy to już znajduje się on na bardzo zaawansowanym etapie.

     Pierwsze z zadań projektowych – zakup usługi doradczej w zakresie rozbudowy i rozwoju Systemu Danych o Zabytkach zostało zakończone. Efektem realizacji tego zadania jest dokumentacja szczegółowo opisująca system informacji o zabytkach aktualnie funkcjonujący w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. W oparciu o ustalenia wynikające z tej dokumentacji powstały wytyczne i wymagania dla planowanego zamówienia w zakresie rozbudowy i rozwoju tego systemu wraz z opracowaniem usystematyzowanego modelu baz danych dla grobów i cmentarzy wojennych (dotychczas funkcjonujących w poszczególnych Urzędach Wojewódzkich) oraz dokumentacją niezbędną do ogłoszenia zamówienia na prace programistyczne w zakresie rozbudowy i rozwoju istniejącego w NID systemu informacji o zabytkach. Zamówienie na usługę w zakresie prac programistycznych planuje się ogłosić na początku IV kw. br.

     Trwa realizacja zadania dotyczącego dostawy sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do zgromadzenia cyfrowych postaci dokumentacji ewidencyjnej zabytków pozostającej w dyspozycji NID. W ramach zadania Instytut pozyska zestawy macierzy dyskowych, serwera aplikacyjnego oraz elementów systemu archiwizacji backupu. W celu zabezpieczenia wytworzonych w ramach Projektu zasobów cyfrowych NID zakupił usługę kolokacji sprzętu (pozyskanego w ramach opisywanego zadania) w zewnętrznym centrum przetwarzania danych. Przewiduje się, że dostawa całości zamówionego sprzętu nastąpi do końca września br.

     W ostatnim czasie wszczęta została procedura zamówieniowa dla największego z zadań przewidzianych w Projekcie – usługi digitalizacji dokumentacji ewidencji zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych. W ramach zadania przewiduje się odwzorowanie cyfrowe blisko 700 tys. dokumentów ewidencyjnych opisujących zabytki nieruchome i archeologiczne oraz groby i cmentarze wojenne. Ponadto, wszystkie opisane wspomnianą dokumentacją obiekty zostaną poddane wektoryzacji. W chwili obecnej trwa procedura analizy złożonych ofert w postępowaniu przetargowym – umowę na usługę digitalizacyjną planuje się zawrzeć we wrześniu br. Całość prac powinna być zrealizowana do 30.10.2021 r.

     Z uwagi na niespotykaną w dotychczasowej historii NID skalę przedsięwzięcia, a także w celu zapewnienia możliwie największej efektywności działań w Projekcie podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z innymi instytucjami. W celu usystematyzowania danych prezentowanych przez poszczególne Urzędy Wojewódzkie w zakresie informacji o grobach i cmentarzach wojennych zawarte zostały stosowne porozumienia gwarantujące dostęp do zasobów pozostających w dyspozycji każdego z Urzędów oraz regulujące zasady postępowania z udostępnionymi dokumentami na potrzeby ich digitalizacji. Dla zagwarantowania możliwości finansowania przedsięwzięcia zawarto umowy na sfinansowanie wkładu własnego w Projekcie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dzięki przychylności MKiDN w budżecie NID znajdą się środki niezbędne na płynną realizację przedsięwzięcia. Z kolei dla umożliwienia maksymalnego wykorzystania  potencjału technicznego i merytorycznego wynikającego z poszczególnych zadań przewidzianych w Projekcie nawiązaliśmy współpracę z Centralnym Ośrodkiem Informatyki – dzięki wsparciu eksperckiemu COI powstały dokumenty niezbędne do ogłoszenia zamówień w ramach Projektu.

     Projekt „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa II – E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 – Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 – Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury. W oparciu o umowę o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0017/18 z dn. 28. 01. 2019 r. na realizację Projektu przewidziano wsparcie w kwocie 31 536 547,82 zł (stanowiącej 84,63% kosztów kwalifikowalnych).