DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW 2019
     2019.03.31

     MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW 2019

     MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW
     24-25 KWIETNIA 2019, MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI

     Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków to wyjątkowa okazja do dyskusji na temat zarządzania dziedzictwem kulturowym, oraz przybliżania lokalnym społecznościom problemów jego ochrony. Organizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Miasto Gdynia tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków to spotkania i dyskusje w kręgu osób zaangażowanych w prace na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń narodowego dziedzictwa kulturowego. Z okazji tego święta, podczas uroczystej gali, honorujemy również nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Generalnego Konserwatora  Zabytków „Zabytek Zadbany”. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem prof. Magdaleny Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Emigracji w Gdyni.

     Wstęp na wydarzenie jedynie za okazaniem zaproszenia.

     PROGRAM:

     24.04

     12.00 – oficjalne otwarcie – hol główny

     12.15-13.45 – Debata: Jak tworzyć strategię zarządzania dziedzictwem kulturowym? sala kinowa

     Długofalowa strategia wykorzystania dziedzictwa kulturowego jako zasobu lokalnego rozwoju to klucz do sukcesu w zarządzaniu tymi niepowtarzalnymi dobrami, które są w posiadaniu miasta i gminy. Jakie cechy powinna mieć dobra strategia zarządzania dziedzictwem, od czego zacząć jej tworzenie i jak sprawić, by była skuteczna? Na te pytania spróbują wspólnie odpowiedzieć eksperci i praktycy.


     15.png
     Moderator: Bartosz Skaldawski – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym i upowszechnianiem wiedzy o zabytkach i ich wartościach. Jest autorem i współautorem książek i artykułów dotyczących zarządzania dziedzictwem oraz jego ochrony. Współautor Krajowego Programu Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Uczestniczył w pracach nad założeniami i treścią Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017.


     Eksperci:

     3.pngŁukasz Galusek, Zastępca Dyrektora ds. Programowych Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, architekt i wydawca. Zajmuje się kulturą i sztuką Europy Środkowej, zwłaszcza związkami pomiędzy przestrzenią, pamięcią i tożsamością. Współautor publikacji: Jože Plečnik – architekt i wizjoner (2006), Kresy na nowo odkryte. Wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy (2007), Rumunia. Przestrzeń, sztuka, kultura (2008), Pogranicze. O odradzaniu się kultury (2012), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci (2014), Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović (2017). Współkurator wystaw: „Kresy na nowo odkryte. Wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy”, „Kartograf złowrogiej historii. Tara (von Neudorf)”, „Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović” i „Architektura niepodległości w Europie Środkowej”.     5.pngdr hab. inż. arch. Robert Hirsch, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni. Od 1989 r. związany z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej. Współorganizator cyklu konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” i współredaktor kilkutomowej serii wydawniczej pod tym samym tytułem. Współautor i redaktor dokumentacji zgłoszenia zabytku – śródmieścia Gdyni – do uznania za pomnik historii. Autor monografii pt. Ochrona i konserwacja historycznej architektury modernistycznej Gdyni. Zarys problematyki, wydanej w 2015 r. Członek Prezydium Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS od 2011 r. i Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Gdańsku od 2010 r.     12.pngdr hab. Monika Murzyn-Kupisz, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii, magister nauk humanistycznych w zakresie socjologii czasu wolnego. Pracownik naukowy w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek PKN ICOMOS. Jej zainteresowania badawcze dotyczą polityki kulturalnej, geografii i ekonomii kultury, w tym społecznych i ekonomicznych problemów ochrony, interpretacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym, społeczno-ekonomicznego kontekstu funkcjonowania muzeów oraz rozwoju współczesnych miast, a także rewitalizacji zdegradowanych obszarów śródmiejskich ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej.     17.png 
     dr hab. Rafał Wiśniewski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyrektor Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Socjolog kultury, nauczyciel akademicki, menedżer kultury. Autor publikacji i artykułów z zakresu socjologii kultury, komunikacji międzykulturowej oraz socjologii młodzieży.

     12.15-13.45 – Debata: Harmonizacja procedur i standaryzacja działań z zakresu ochrony zabytkówsala multimedialna

     100-lecie służb konserwatorskich skłania do refleksji nad potrzebą aktualizacji lub opracowania zasad i wytycznych do działań przy zabytkach. Czemu powinna służyć standaryzacja i w jakim zakresie powinna być prowadzona, żeby nie dopuścić do utraty różnorodności zasobu? Czego powinny dotyczyć wytyczne i kto powinien być ich adresatem? Wspólną odpowiedź na te pytania będą starali się wypracować uczestnicy debaty.


     2.png
     Moderator: Mariusz Czuba – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Ukończył studia z zakresu historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z architekturą późnego średniowiecza oraz sakralnego budownictwa drewnianego. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań, w tym książkowych, z dziedziny historii sztuki i szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego. Od 1993 r. zawodowo związany z państwową służbą konserwatorską     Eksperci:
     6.pngMirosław Jonakowski, Dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Archeolog, konserwator i muzealnik. Od stycznia 1990 r. pracował w strukturach administracyjnych związanych z ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego, od roku 2002 pełnił kierownicze stanowiska, najpierw jako kierownik Delegatury w Elblągu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, następnie jako Miejski Konserwator Zabytków w Elblągu. Pracując od stycznia 2012 r. na stanowisku kuratora ds. konserwacji architektury Muzeum Zamkowego w Malborku, kierował Działem Konserwacji Zamku, Działem Historii i Pracownią Archeologii oraz odpowiadał za działalność konserwatorską, remontową i inwestycyjną malborskiego muzeum.     8.pngprof. Andrzej Koss, Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie. Rzeźbiarz i konserwator dzieł sztuki. W latach 90. prodziekan i dziekan Wydziału Konserwacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1993 r. zasiada w Senacie ASP. Przez 18 lat wiceprzewodniczący Głównej Komisji Konserwatorskiej. Kierownik i założyciel przy ASP w Warszawie pierwszego w świecie Pogotowania Konserwatorskiego – Mobilnego Laboratorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze.     13.pngMarek Rubnikowicz, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu, historyk i archeolog, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych z zakresu archeologii (1991). Pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1979-2001), Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu (1993-1998 i 2002-2006), zastępca Generalnego Konserwatora Zabytków (1999-2001) oraz pełniący obowiązki GKZ (2001/2002). Specjalista w zarządzaniu instytucjami wyspecjalizowanymi w popularyzacji dziedzictwa kulturowego, autor publikacji z historii szklarstwa i ochrony zabytków.     19.pngprof. dr. hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, profesor tytularny, zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 1994-2002 kierownik Zakładu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury PG, od 2009 r. do chwili obecnej pełni funkcję kierownika Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków. W działalności badawczej specjalizuje się w historii oraz ochronie architektury i urbanistyki XX w., ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni i Pomorza Gdańskiego. Jest autorką ponad 160 publikacji naukowych, a w tym m.in. trzech książek: Gdynia – miasto dwudziestolecia międzywojennego. Urbanistyka i architektura (1993), Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego (2003) i Orłowo, perła międzywojennej Gdyni. Dzieje i architektura (2013). Prowadzi także prace badawczo-projektowe dotyczące rewaloryzacji nowożytnych zespołów dworsko-parkowych i zespołów miejskich. Od 2016 r. jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk.

     14.00 - 15.30 – Debata: Jak zachęcić samorządy i organizacje pozarządowe do zaangażowania na rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego?sala kinowa

     Podmiotami najbardziej odpowiednimi do zarządzania lokalnym dziedzictwem kulturowym i uwalniania jego potencjału rozwojowego są samorządy oraz organizacje pozarządowe. W praktyce jednak jest to obszar działalności wciąż słabo rozpoznany. Wspólna debata będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz wypracowania rozwiązań problemów, z którymi spotykają się obecni i potencjalni zarządcy lokalnego dziedzictwa.

     Moderator: Bartosz Skaldawski – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa

     Eksperci:

     4.pngdr Monika Herkt, zastępca dyrektora Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, odpowiedzialna za działalność Biura Edukacji i Biura Obsługi Klienta w Bramie Poznania. Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o sztuce, członkini Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, trenerka programu ECHOCAST Polska. Od 2000 r. związana z samorządem miasta Poznania, w latach 2007-2013 odpowiedzialna za przygotowanie i wdrażanie Strategii Traktu Królewsko-Cesarskiego, współinicjatorka i współautorka koncepcji produktu turystycznego Brama Poznania (2007-2014). Autorka seminariów z cyklu „Odbiorcy instytucji kultury”.


     10.pngdr Paulina Legutko-Kobus, doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2008 r. pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – adiunkt w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego. Od roku 2015 członek prezydium, sekretarz naukowy Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy prezydium PAN. Zastępca redaktora naczelnego czasopism: „Studia KPZK”, „Biuletyn KPZK” oraz „Studia Regionalia”. Ekspert w projektach krajowych i międzynarodowych, m.in. współpraca z Instytutem Ochrony Środowiska, Państwowym Instytutem Badawczym i Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Zainteresowania naukowe łączy z praktyką, prowadząc jako trener szkolenia i warsztaty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz opracowując jako ekspert dokumenty strategiczne.


     7.pngBarbara Kazior, fundator i prezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych, trener, moderator, koordynator programów i projektów, z wykształcenia archeolog. Od roku 2000 wspiera budowanie partnerstwa trójsektorowego jako skutecznej metody współpracy dla rozwoju lokalnego. Ukończyła prestiżowy podyplomowy kurs na Uniwersytecie Cambridge. Zajmuje się propagowaniem partycypacyjnych metod planowania i wdrażania rozwoju lokalnego. Od ponad 10 lat propaguje w Polsce koncepcję ekomuzeum, jako mechanizm oddolnej ochrony dziedzictwa i tworzenia w oparciu o nie oferty turystyczno-edukacyjnej. W roku 2018 tworzyła Strategię Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w oparciu o Ekomuzeum w Europie Środkowej w ramach międzynarodowego projektu CULTURECOVERY. Propaguje questing jako atrakcyjną i angażującą metodę odkrywania lokalnego dziedzictwa, prowadzi także liczne warsztaty tworzenia questów, w tym z autorem metody z USA – Stevenem Glazerem. Współautorka i redaktorka publikacji z zakresu partnerstwa, rozwoju lokalnego i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.


     18.png

     dr inż. arch. Marek Stępa, naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta Gdyni, Pełnomocnik Prezydenta Gdyni. Absolwent i były pracownik Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Działacz samorządowy w Gdyni – radny w latach 1994-1998, wiceprezydent w latach 1998-2018.
     14.00-15.30 – spotkanie nominowanych w konkursie „Zabytek Zadbany” z Kapitułą oraz  omówienie warunków i efektów prac konserwatorskich przy obiektach ocenianych w tegorocznej edycji konkursusala multimedialna


     9.pngProwadząca: dr Iwona Liżewska, kierownik Oddziału Terenowego w Olsztynie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Historyk sztuki, doktor nauk technicznych w dziedzinie urbanistyki i architektury. Pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie (1991-2005). Sekretarz redakcji pisma „Borussia. Kultura. Historia. Literatura” (1998-2016), redaktor naczelna „Warmińsko-Mazurskiego Biuletynu Konserwatorskiego”, prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami – Oddział w Olsztynie. Członek stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków – Oddział Mazowiecki.


     16.15/16.30 – zwiedzanie Muzeum Emigracji – trasa muzealna/konserwatorska

     19.00 – Gala – hol główny
     • Przemówienia oficjalne
     • Wręczenie odznaczeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
     • Finał konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”
     • Prezentacja najciekawszego projektu w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa”
     • Rozstrzygnięcie konkursu „Kochamy gdyńskie zabytki” na najatrakcyjniejszą wycieczkę na portalu www.zabytek.pl
     Oprawa artystyczna - Trio w składzie: wibrafonista Dominik Bukowski, saksofonista Wojciech Staroniewicz oraz basista Janusz „Macek” Mackiewicz

     25.04

     9.00 – Msza Święta w intencji polskich konserwatorówkościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

     10.15-12.00 – Warsztaty – Dziedzictwo – pomysł na sukcessala kinowa

     Uczestnicy zaprojektują ofertę turystyczną  „Weekend w...”, wykorzystującą różne zasoby dziedzictwa, tworzoną przy współpracy podmiotów lokalnych. Punktem wyjścia będzie zidentyfikowanie tych zasobów i wkład konserwatora w etap planowania strategii lokalnej. Celem takiej współpracy jest m.in. stworzenie oferty turystycznej w oparciu o poszanowanie autentyzmu dziedzictwa i jego zachowanie dla przyszłych pokoleń. Rozwój społeczności zasadza się na synergicznym podejściu do różnych dziedzin życia gminy/miasta/regionu i uruchamianiu potencjału drzemiącego w zasobach dziedzictwa. Uczestnicy nauczą się, jak identyfikować i uruchamiać ten potencjał oraz jak projektować oferty turystyki kulturowej.


     1.pngProwadząca: Aleksandra Chabiera, główny specjalista ds. zarządzania dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Koordynatorka projektów międzynarodowych, redaktor publikacji i autorka artykułów z zakresu rozwoju lokalnego opartego na dziedzictwie. Współautorka m.in. koncepcji i scenariusza badań społecznych dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec dziedzictwa, serii wydawniczej „Dziedzictwo kulturowe w badaniach” oraz poradnika zarządzania dziedzictwem w gminach. Trenerka szkoleniowa, konsultantka i wykładowczyni z zakresu zagospodarowania zabytków i rozwoju lokalnego opartego o dziedzictwo materialne i niematerialne. Zainteresowania koncentruje na rozwojowym potencjale dziedzictwa i jego praktycznym wykorzystaniu w gminach i politykach lokalnych.

     10.15-12.00 – Warsztaty  – rozwój lokalny poprzez zabytki i dziedzictwo niematerialne (potencjał ekonomiczny, społeczny i kulturalny)sala multimedialna

     Oprócz zabytków, dzieł sztuki oraz kolekcji wartościowych eksponatów, bardzo cenną częścią szeroko rozumianego dziedzictwa, jest tradycja, żywe, niematerialne zjawiska, obrzędy czy praktyki społeczno-kulturowe odziedziczone po przodkach i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zarówno dziedzictwo materialne, jak i niematerialne jest niezmiernie istotne w procesie kształtowania tożsamości tak jednostki, jak i grupy społecznej. W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymają wiedzę na temat istoty dziedzictwa w kontekście rozwoju lokalnego, jego roli w integracji społeczności lokalnej oraz potencjału, jaki ze sobą niesie. Powiemy również o zagrożeniach, jakie może powodować zbyt silna ingerencja w to dziedzictwo, jak również o tym, jak możemy im przeciwdziałać lub ich unikać.
      
     Prowadzące:

     14.pngKatarzyna Sadowska-Mazur, kierownik Zespołu ds. dziedzictwa niematerialnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa, absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 r. zajmuje się wdrażaniem zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Współtwórczyni oraz koordynatorka Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Organizatorka konferencji, warsztatów i szkoleń dotyczących m.in sposobów wdrażania Konwencji UNESCO oraz dobrych praktyk w zakresie NDK. Organizatorka I Forum Eksperckiego Chiny – Europa Środkowa i Wschodnia. Pomysłodawczyni i realizatorka wystawy zorganizowanej w siedzibie UNESCO w Paryżu, prezentującej zjawiska wpisane na Krajową listę NDK. Autorka artykułów i opracowań poświęconych tematyce dziedzictwa niematerialnego.


     11.png
     Agata Mucha, pracownik Oddziału Terenowego w Katowicach Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w województwie śląskim. Z wykształcenia fotograf, architekt krajobrazu, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. W 2017 r. zainicjowała projekt pn. „Weekend Otwartych Pracowni”, który ma na celu popularyzację rzemiosł oraz twórców wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.


     12.15-14.00 – zwiedzanie zabytkowej Gdyni

     Organizatorzy Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków: Narodowy Instytut Dziedzictwa i Miasto Gdynia

     Partner: Muzeum Emigracji w Gdyni

     Patronat Honorowy: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków

     Wstęp na wydarzenie jedynie za okazaniem zaproszenia.