DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     „100-lecie ochrony dziedzictwa sakralnego w Polsce” – podsumowanie konferencji
     2018.12.20

     „100-lecie ochrony dziedzictwa sakralnego w Polsce” – podsumowanie konferencji

     Konferencja odbyła się 22 listopada 2018 r. w Departamencie Ochrony Zabytków MKiDN w Warszawie w związku z setną rocznicą powołania polskich służb konserwatorskich.

     W roku 2018 świętujemy nie tylko setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale również jubileusz powołania polskich służb konserwatorskich.

     Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem konferencji:
     W dn. 22 listopada 2018 r. w Departamencie Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się konferencja interdyscyplinarna pt. „100-lecie ochrony dziedzictwa sakralnego w Polsce”. Jej celem było nie tylko upamiętnienie pierwszego dokumentu regulującego ochronę zabytków na ziemiach polskich, ale również refleksja całego środowiska: konserwatorów, właścicieli i opiekunów obiektów sakralnych na temat obecnego stanu tego dziedzictwa jak i możliwości podejmowania przyszłych działań.

     Po powitaniu przez Panią Magdalena Gawin – Generalnego Konserwatora Zabytków głos zabrała dr Magdalena Marcinkowska – zastępca dyrektora Departamentu Zabytków MKiDN. W swoim wystąpieniu prelegentka skoncentrowała się na zmianach w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Szczególną uwagę poświęciła historycznemu dokumentowi jakim był Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z dnia 31 października 2018 r. Następnie przedstawiła poszczególne reformy ustaw, które odbywały się na przestrzeni ostatnich 100 lat.

     Kolejnym wystąpieniem był referat ks. dr. Pawła Bijaka, który przedstawił kościelno-prawną ochronę zabytków w Polsce. Było to przede wszystkim przedstawienie ewolucji prawnej jaką przeszły sprawy ochrony zabytków w prawie kanonicznym. Oprócz podsumowania obecnego stanu ks. Bijak podkreślił konieczność dalszych kroków w kierunku lepszego rozumienia prawa kościelnego zarówno przez właścicieli obiektów sakralnych jak i pracowników instytucji państwowych. W dziedzinie prawa kanonicznego zabrał również głos popołudniowy referent: Andrzej Moś. Starał się on doprecyzować formułę kościelnego doba kultury. Ukazywał jednocześnie jak na przestrzeni lat oraz dokumentów kościelnych definicja ta zamieniała swój charakter, a także jakie występują różnice pomiędzy dobrem kultury rozumianym w prawie świeckim oraz prawie kanonicznym.

     W bloku przedpołudniowym ciekawą prezentację przedstawiła p prof. Bogumiła Rouba z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani profesor starała się przede wszystkim skierować uwagę uczestników na pryncypia ochrony obiektów sakralnych, głównie dbałość o zachowanie autentyczności zabytków podczas restauracji. Podkreślała znaczenie współpracy właścicieli kościołów z profesjonalistami w zakresie konserwacji tych obiektów. Podzieliła się również swoim doświadczeniem w zakresie konserwacji świątyń oraz przedstawiła pozytywne i negatywne przykłady renowacji obiektów sakralnych.

     Ostatnim mówcą w pierwszym bloku był prof. Andrzej Koss – Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Zaprezentował on efekt swojej wieloletniej pracy jakim jest ”Pogotowie konserwatorskie”. Po przedstawieniu historii tego mobilnego laboratorium ratowania zabytków przedstawił możliwości jakie niesie ze sobą zastosowanie tego narzędzia w ochronie zabytkowych świątyń. Projekt ten stanowi skokowy wzrost jakości wykonywania ekspertyz i konserwacji zabytków. Co ciekawe -  przy obniżeniu kosztów wykorzystuje najnowocześniejsze instrumenty i metody pracy.

     Punktem centralnym konferencji stanowił panel dyskusyjny pt. „Praktyka konserwatorska na przykładzie realizacji nagrodzonych w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków Zabytek zadbany” moderowany przez ks. Andrzeja Rusaka, diecezjalnego konserwatora zabytków Diecezji Sandomierskiej. Oprócz zastępcy Dyrektora narodowego Instytutu Dziedzictwa p. Mariusza Czuby wzięli w nim udział laureaci konkursu – księża, którzy w sposób wzorcowy odrestaurowali obiekty pozostające pod ich opieką: ks. Andrzej Michaliszyn – ekonom greckokatolickiej diecezji wrocławsko-gdańskiej  oraz ks. Grzegorz Then – proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Starej Wsi. Wszyscy dzielili się nie tylko poczuciem sukcesu, ale również troskami, które występowały na wszystkich etapach pracy restauratorskiej.

     Wystąpieniem, które poruszało inne elementy ochrony zabytków sakralnych był referat Łukasza Ofiary z Narodowego Instytutu Dziedzictwa pt. „Duch w materii zaklęty. Po co chronić dziedzictwo sakralne?” Prelegent zajął się tu bowiem nie tyle tematyką samej konserwacji obiektów, ale motywacji do podejmowania takich prac. Prezentacja przedstawiała również jakie efekty dla wspólnoty parafialnej może dać profesjonalna opieka nad zabytkiem. Referent skoncentrował się tu na wartościach takich jak piękno, tożsamość, wspólnota. Dodatkowo podkreślił potrzebę poświęcenia szczególnej uwagi dziedzictwu szeroko rozumianemu, czyli także zabytkom nieruchomym, a także dziedzictwu niematerialnemu.

     Kolejną prelekcją było wystąpienie przedstawiciela Policji  - podinsp. Henryka Gabryelczyka na temat przeciwdziałania przestępstwom przeciwko zabytkom sakralnym. Mówca przedstawił narzędzia jakimi dysponują służby policyjne, które mogą wspomagać ochronę zabytków przed przestępcami. Określił również zalecenia dotyczące zabezpieczeń obiektów przed kradzieżami. Na koniec poruszył także istotny wątek współpracy policji z lokalną społecznością, a także zaprezentował ciekawe przykłady takiej kooperacji.

     Konferencję zakończyła p. Barbara Kozłowska przedstawiając możliwości pozyskania finansowania na restaurację dziedzictwa sakralnego. Oprócz Funduszu Kościelnego zachęciła do korzystania z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz kilku innych funduszów grantowych.

     Konferencja była dobrą okazja do podsumowania 100 lat ochrony dziedzictwa sakralnego w Polsce. Środowisko, które przybyło na spotkanie złożone było zarówno z opiekunów i właścicieli obiektów sakralnych – głównie duchowieństwa jak i ekspertów, konserwatorów, prawników. Program również był pomyślany jako refleksja interdyscyplinarna, tak aby objąć jak najwięcej dziedzin w danym obszarze. Jednocześnie każdy z prelegentów nie tylko przeprowadzał retrospekcję ostatniego wieku, ale zamieszczał w swoim wystąpieniu propozycje na kolejne lata opieki nad dziedzictwem sakralnym w naszym kraju.


     Program konferencji TUTAJ