DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Zabytki ewidencyjne

     Ewidencja zabytków wymieniona w art. 21 i 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie jest formą ochrony prawnej, chociaż łączą się z nią określone obowiązki dla właścicieli i posiadaczy zabytków w niej ujętych.

     Ewidencja zabytków jest zbiorem kart ewidencyjnych zabytków, które są podstawowym źródłem wiedzy o tych zabytkach. Prowadzona jest trójstopniowo:

     • krajową ewidencję zabytków, obejmującą zbiór kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się w wojewódzkich ewidencjach zabytków,  prowadzi  Generalny Konserwator Zabytków, a w jego imieniu Narodowy Instytut Dziedzictwa;
     • wojewódzką ewidencję zbytków, obejmująca zbiór kart ewidencyjnych zabytków z terenu województwa, prowadzi wojewódzki konserwator zabytków;
     •  gminną ewidencję zabytków, obejmującą zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta). Do tej ewidencji włącza się karty adresowe zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru, karty innych zabytków nieruchomych położonych na terenie gminy a znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz karty zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

     Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy. Ochrona zabytków nieruchomych, włączonych do ewidencji zabytków uwzględniana jest w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzjach o warunkach zabudowy, decyzjach o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzjach o lokalizacji linii kolejowej lub decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

     Obowiązujące przepisy nie przewidują wydania jakiegokolwiek aktu administracyjnego w sprawie włączenia zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji. Włączenie to następuje w drodze zarządzenia lub decyzji o charakterze wewnętrznym. Oznacza to, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) musi wydać zarządzenie o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków i może to zrobić bez udziału właściciela zabytku, ale w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

     Przepisy prawa nie przewidują także obowiązku informowania właścicieli i posiadaczy zabytków o włączeniu tychże do gminnej ewidencji zabytków. Fakt włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie. Zbiór kart adresowych zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajduje się w Urzędzie Gminy. 

     Odmiennie od zabytków nieruchomych, włączenie karty ewidencyjnej zabytku ruchomego nie wpisanego do rejestru zabytków ale ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków może nastąpić tylko za zgodą właściciela tego zabytku.

     Powyższe przepisy nie przewidują również procedury wykreślenia z gminnej ewidencji zabytków.